Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical and legal regulations and recommendations involved systems and devices of railway traffic control – effort synthesis

Grzegorz Waszkiewicz

Abstract

The aim of the thesis is to select and systematize legal acts connected with devices and systems of railway traffic control. The focus is on documents constituting the legal basis in the process of placing products on the rail market. An analysis of the most important provisions and the ensuing procedures for railway devices The thesis presents the concept of interoperability in the light of the homogeneus market for products and services. Discusses the Directives and the technical specifications for the interoperability of the rail system. Analyzed the status of implementation of interoperability within the European Community. The interpretation of national instructions stations and ways of presenting European standards of design, construction and operation of railway products. The next part describes the procedure for certification under both national law and Community law. It containsl list of different paths certification and related documents. Competences and tasks of those responsible for carrying out conformity assessment processes. At the end of the work are listed and described in institutions that affect the formation of regulatory and technical guidelines - legislation concerning equipment and signaling systems. The Annex to paper presents models of documents necessary in the process of applying for a certificate of release to service type of device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Waszkiewicz (FT) Grzegorz Waszkiewicz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Regulacje i zalecenia techniczno - prawne dotyczące systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym – próba syntezy
Supervisor
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mirosław Siergiejczyk (FT/DTT) Mirosław Siergiejczyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
certyfikacja, TSI "Sterowanie", interoperacyjność, instytucje kolejowe, normy kolejowe
Keywords in English
certification, TSI CCS, interoperability, railway institutions, European standards of railway
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest wyselekcjonowanie oraz usystematyzowanie aktów prawnych związanych z urządzeniami i systemami sterowania ruchem kolejowym. Skupiono się na dokumentach stanowiących podstawę prawną w procesie wprowadzania wyrobów kolejowych (podsystemów strukturalnych) na rynek kolejowy. Dokonano analizy najistotniejszych przepisów wraz z wynikającymi z nich procedurami dotyczącymi urządzeń kolejowych. W pracy przedstawiono ideę interoperacyjności kolei w świetle tworzenia jednolitego rynku produktów i usług. Omówiono dyrektywy oraz Specyfikacje Techniczne w zakresie interoperacyjności systemu kolei. Zanalizowano stan wdrażania interoperacyjności w obrębie Wspólnoty Europejskiej (WE). Dokonano interpretacji krajowych instrukcji kolejowych oraz norm europejskich prezentujących sposoby projektowania, budowy oraz eksploatacji wyrobów kolejowych. W dalszej części opisano procedurę certyfikacyjną zarówno na podstawie prawa krajowego jak i wspólnotowego. Wyszczególniono różne ścieżki certyfikacji oraz wiążące się z nimi dokumenty. Przedstawiono kompetencje i zadania podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesów oceny zgodności. Na końcu pracy wyszczególniono oraz opisano instytucje mające wpływ na formowanie się regulacji i zaleceń techniczno – prawnych dotyczących urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. W załączniku do pracy zamieszczono wzory dokumentów niezbędnych w procesie ubiegania się o świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia.
File
  • File: 1
    Grzegorz Waszkiewicz-praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9910

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd0771aaec59d4fd99a73e6b663813c0f/
URN
urn:pw-repo:WUTd0771aaec59d4fd99a73e6b663813c0f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page