Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The comparative analysis of legal regulations and practices on access to public information based on Poland and Ukraine

Khrystyna Hnitetska

Abstract

The main aim of the thesis on topic “The comparative analysis of legal regulations and practices on access to public information based on Poland and Ukraine” was to run a comparative research on law and its practical usage in both Poland and Ukraine. Science originality of the research lies in lack of similar studies in same subject and process of constant development of this branch of law in public sphere of many states. First part, the theoretical one, is centered upon the historical basis of right to information as a separate entitlement to access the information held by public institutions, procedures of passing the law on freedom to information in both Poland and Ukraine, its position among human rights and institutions of direct democracy, and comparative characteristics of law regulations concerning the right to access the information. This part of the research is focused on theoretical issues and a contrast of its main concepts in the light of legal systems of both chosen countries. Second part, the practical one, however, pertains to the answers of the studied ministries to the requests on public information. The requests themselves are a research tool to establish the exact situation of law on freedom to information enforcement and quality to fulfill responsibilities in information policy by public bodies. This part also contains description of the results and conclusions of the conducted study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Khrystyna Hnitetska (FASS) Khrystyna Hnitetska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Analiza porównawcza uregulowań prawnych i praktyki dostępu do informacji publicznej na przykładzie Polski i Ukrainy
Supervisor
Adriana Bartnik (FASS/DASMA) Adriana Bartnik,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adriana Bartnik (FASS/DASMA) Adriana Bartnik,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Prawa człowieka, prawo do informacji, informacja publiczna, informacja o dostępie ograniczonym, wniosek o dostęp do informacji publicznej, analiza porównawcza.
Keywords in English
Human rights, right to information, public information, limited access information, request for public information, comparative analysis.
Abstract in Polish
Głównym celem pracy na temat „Analiza porównawcza uregulowań prawnych i praktyki dostępu do informacji publicznej na przykładzie Polski i Ukrainy” było wskazanie różnic i podobieństwa ustawodawstwa i praktyk jego stosowania w Polsce i Ukrainie. Nowość badania jest uzasadniona brakiem badań o podobnej tematyce oraz rozwijaniem się współcześnie danej gałęzi prawa w porządku publicznym wielu państw. Część pierwsza – teoretyczna – dotyczy omówienia przebiegu kształtowania się prawa do informacji jako samodzielnego uprawnienia do otrzymywania informacji od podmiotów publicznych, procesów uchwalania ustawodawstwa przez organy prawodawcze Polski i Ukrainy, jego miejsca wśród praw człowieka i obywatela oraz instytucji demokracji bezpośredniej, a także sporządzenia charakterystyki porównawczej przepisów prawnych regulujących prawo DIP. Jest ona skupiona na opisie zagadnień teoretycznych oraz zestawieniu ich głównych zakresów w świetle regulacji prawnych obu wybranych krajów. Część druga – praktyczna – natomiast skupia się ściśle wokół analizy odpowiedzi ministerstw na pisma z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Występują te pisma narzędziem ustalenia stanu wykonywania przepisów prawnych dotyczących prawa DIP oraz rzetelności pełnienia swoich obowiązków w sferze polityki informacyjnej przez organy władzy publicznej. Zawarte są tutaj także opis wyników oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
File
  • File: 1
    Praca_lic._Analiza_porównawcza._Khrystyna_Hnitetska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34308

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd01680c996414446a256e2ee0445cce6/
URN
urn:pw-repo:WUTd01680c996414446a256e2ee0445cce6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page