Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and printing of a 3D prototype of an advertising product

Patrycja Kamila Musiał

Abstract

The subject of this Engineering Thesis is design and printing of a 3D prototype of an advertising product. It contains theoretical parts in which the subject of spatial printing and the practical part describing the prototyping processes are approximated. The first four chapters are the theoretical part. It contains a description of the history of 3D printing development, its types and the analysis of materials and the printer itself, its structure and parameters. Chapters five and six focus on self-designing the model and converting the format of the saved project. Subsequently, the seventh chapter describes the preparation of a 3D printer for the printing process. It contains the first calibration and the steps to be taken before starting the printing process itself. Chapter eight contains the experimental part. It characterizes the printouts of the designed model. The last chapter is focused on summarizing the printing results and the entire preparation process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Kamila Musiał (FPE) Patrycja Kamila Musiał,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt i wydruk 3D prototypu produktu reklamowego
Supervisor
Joanna Izdebska-Podsiadły (FPE/IMP) Joanna Izdebska-Podsiadły,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Papiernictwo i Poligrafia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zuzanna Żołek-Tryznowska (FPE/IMP) Zuzanna Żołek-Tryznowska,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Joanna Izdebska-Podsiadły (FPE/IMP) Joanna Izdebska-Podsiadły,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Druk 3D, filament, PLA, stereolitografia, selektywne spiekanie proszków, FDM
Keywords in English
3D printing, materials, PLA,,Stereoligraph,Selective Laser Sintering, Fused Deposition Modeling
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest przygotowanie projektu i wykonanie wydruk prototypu 3D produktu reklamowego. Praca zawiera część teoretyczną, w której zostaje przybliżona tematyka drukowania przestrzennego oraz część praktyczną opisującą procesy wykonania prototypu. Pierwsze cztery rozdziały to opis historii rozwoju druku 3D, jego rodzajów oraz analiza materiałów i samej drukarki, jej budowy oraz parametrów. Rozdziały pięć oraz sześć skupiają się na samodzielnym zaprojektowaniu modelu oraz konwersji formatu zapisanego projektu. Kolejny rozdział siódmy, opisuje przygotowanie drukarki 3D do procesu drukowania. W nim zawarta jest pierwsza kalibracja oraz czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do samego procesu drukowania. Rozdział ósmy zawiera część doświadczalną. Charakteryzuje on próby wydruku zaprojektowanego modelu. Ostatni rozdział został poświęcony na podsumowanie wyników drukowania oraz całego procesu przygotowawczego.
File
  • File: 1
    Projekt_i_wydruk_3D_prototypu_produktu_reklamowego_Patrycja_Musiał.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30831

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcfab3bfc225d4ca98208b186e938a6b1/
URN
urn:pw-repo:WUTcfab3bfc225d4ca98208b186e938a6b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page