Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mathematical model and simulations of a feed water heater

Bartłomiej Sitek

Abstract

The main purpose of the thesis was to create a mathematical model for a feed water heater and to make simulations connected with changes of input parameters. Regenerative feed water heating is a method of raising the efficiency of power generation in power units, therefore it is crucial to properly select the exchanger for a given technological system. Thanks to the mathematical model, it is possible to check how the excitations of the system affect the thermodynamic parameters of the factors and monitor the quantities that cannot be measured due to design reasons. In addition, the creation of a computer program with low computational complexity, based on the equations describing the model for a feed water heater, simplifies and shorten the time of process of designing, creating simulations and allows the reading of non-measured quantities practically in real time. In the first part of the thesis, two types of heat exchangers installed in modern power plants and heat power stations were reviewed. The construction and operation principle of the mixing exchanger as well as examples of constructional solutions have been presented. In the case of a shell and tube exchanger, a detailed description of individual components was made, the principle of operation was clarified and various technological solutions obtaining the highest efficiency of the described device were characterized. The topic on the arrangement of pipes and baffles in the exchanger as well as their geometry was explored. The differences between the one-zone and three-zone exchangers were illustrated. In addition, the criteria for selecting the type and number of exchangers in power units were provided. There were also shown the advantages and disadvantages of both construction solutions. The second part of the thesis consists of the mathematical model for a feed water heater. Assumptions of the model with their justification and equations describing the phenomena occurring in the exchanger were presented. A detailed method for calculating the velocity of fluids and heat transfer coefficients were presented. The fundamental part of the thesis was the implementation of these equations using programming language in the MATLAB environment. The block diagram of the created algorithm and an example of calculation results illustrated by the temperature distribution of heating steam and feed water in the exchanger were presented. Consideration was also given to the accuracy of the model and the results were compared with real data. The culmination of the thesis was to conduct computer simulations using the program created by the author. The influence of the input parameters on output parameters has been presented in the form of graphs. An analysis of the results achieved and their physical interpretation was carried out
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Sitek (FPAE) Bartłomiej Sitek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Model matematyczny i symulacje wymiennika regeneracyjnego
Supervisor
Rafał Laskowski (FPAE/IHE) Rafał Laskowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
54
Internal identifier
MEL; PD-4970
Reviewers
Maciej Jaworski (FPAE/IHE) Maciej Jaworski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Rafał Laskowski (FPAE/IHE) Rafał Laskowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
model matematyczny, wymiennik ciepła, wymiennik regeneracyjny, wymiennik płaszczowo-rurowy
Keywords in English
mathematical model, heat exchanger, feed water heater, shell and tube exchanger
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było stworzenie modelu matematycznego dla wymiennika regeneracyjnego oraz przeprowadzanie symulacji związanych ze zmianą parametrów wejściowych. Regeneracyjne podgrzewanie wody zasilającej stanowi metodę podnoszenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej w blokach energetycznych, dlatego kluczowe jest aby prawidłowo dobrać wymiennik do danego układu technologicznego. Dzięki zastosowaniu modelu matematycznego możliwe jest sprawdzenie jak wymuszenia układu wpływają na parametry termodynamiczne czynników oraz bieżące monitorowanie wielkości, których ze względów konstrukcyjnych nie można zmierzyć. Ponadto stworzenie programu komputerowego o niskiej złożoności obliczeniowej, bazującego na równaniach opisujących model wymiennika regeneracyjnego ułatwia i przyspiesza proces projektowania, tworzenia symulacji i pozwala na odczyt niemierzonych wielkości praktycznie w czasie rzeczywistym. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu dwóch typów wymienników zainstalowanych we współcześnie pracujących elektrowniach i elektrociepłowniach. Przedstawiona została budowa oraz zasada działania wymiennika mieszankowego a także przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. W przypadku wymiennika płaszczowo-rurowego dokonano szczegółowego opisu poszczególnych elementów składowych, wyjaśniono zasadę działania oraz scharakteryzowano różne rozwiązania technologiczne prowadzące do uzyskania jak najwyższej sprawności opisywanego urządzenia. Zgłębiono temat dotyczący rozmieszczenia rur i przegród w wymienniku oraz ich geometrii. Zobrazowane zostały różnice pomiędzy wymiennikiem jednostrefowym a trzystrefowym. Dodatkowo przytoczone zostały kryteria doboru rodzaju oraz liczby wymienników w układach cieplnych. Ukazano również wady i zalety obu rozwiązań konstrukcyjnych. Na drugą część pracy składa się model matematyczny wymiennika regeneracyjnego. Przedstawione zostały założenia modelu wraz z ich uzasadnieniem oraz równania opisujące zjawiska zachodzące w wymienniku. Ukazana została dokładna metodyka wyliczenia prędkości poszczególnych płynów, współczynników przejmowania ciepła przy przepływie wymuszonym przez rurę, w przypadku kondesacji błonkowej pary oraz opływu pęczka rur poziomych. Fundamentalną częścią pracy była implementacja tych równań za pomocą języka programowania w środowisku MATLAB. Zaprezentowany został schemat blokowy stworzonego algorytmu oraz przykładowe wyniki obliczeń zilustrowane rozkładem temperatur pary grzejnej i wody zasilającej w wymienniku. Dokonano również rozważań nad dokładnością modelu i porównano wyniki z danym rzeczywistymi. Zwieńczeniem pracy było przeprowadzenie symulacji komputerowych wykorzystując stworzony przez autora program. Zademonstrowane zostały charakterystyki zmian parametrów wyjściowych pod wpływem modyfikacji wielkości wejściowych. Przeprowadzona została analiza osiągniętych wyników oraz ich fizyczna interpretacja
File
  • File: 1
    276293_-_Bartłomiej_Sitek_-_Model_matematyczny_i_symulacje_wymiennika_regeneracyjnego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31170

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcf9a05b4ff5947eb8ab709eb93c55294/
URN
urn:pw-repo:WUTcf9a05b4ff5947eb8ab709eb93c55294

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page