Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of energy consumption in the grocery store

Jan Patyra

Abstract

The introduction to the thesis shows why and how important is every effort to reduce energy consumption, not only in large enterprises but also in small households. Using for this purpose, references to the upcoming fossil fuel crisis and showing how large share of consumption are small households. The aim of the work was to reduce the energy demand in a medium-sized grocery store with cafe services. The scope of work included data analysis on the energy consumption of devices working for the needs of the facility, collected during the measurement period from 07.14 to 08.15, which were the basis for further calculations. Proposed solutions were a heat pump in a hybrid system with an existing oil boiler and replacement of light source with LED light bulbs. The theoretical introduction introduces the subject of heat pumps and basic knowledge about how LEDs work. The chapter on the research methodology describes the basic parameters of the object, such as location, size and weather conditions. Data collected during the measurement period from the object were developed and analyzed. Then, in the fifth chapter, the parameters of the required heat pump were determined and were shown how the costs of using the facility and the demand for final and primary energy changed after its installation. A simple payback period of 6 years was set. The LED light source was selected, which allowed to reduce the required power from 25 W / m2 to 5 W / m2. Similarly to the heat pump, energetic and financial gains were determined and a simple payback time was calculated using the SPBT indicator, which was less than 3 months for lighting. In the next chapter, the results of previous calculations were compared with the situation before modernization. Energy savings of 77215 kWh were shown as well as financial savings of PLN 24249 per year. Changes in the structure of energy consumption are shown. Next, the conclusions resulting from the proposed solutions were described, and the potential for further attempts to reduce energy demand was demonstrated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Patyra (FPAE) Jan Patyra,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza zużycia energii w sklepie spożywczym
Supervisor
Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
63
Internal identifier
MEL; PD-4947
Reviewers
Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Grzebielec (FPAE/IHE) Andrzej Grzebielec,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
pompa ciepła, LED, zużycie energii, obniżenie zużycia, modernizacja, zyski finansowe, zyski energetyczne
Keywords in English
heat pump, LED, energy consumption, reduction of consumption, modernization, financial profits, energy profits
Abstract in Polish
We wstępie do pracy pokazano dlaczego i jak ważne są wszelkie staranie mające na celu zmniejszenie zużycia energii, nie tylko w dużych przedsiębiorstwach ale i w małych gospodarstwach domowych. Wykorzystując w tym celu nawiązania do nadchodzącego kryzysu paliw kopalnych oraz ukazując jak duży udział w zużyciu mają małe gospodarstwa. Celem pracy było zmniejszenie zapotrzebowania na energię w średniej wielkości całodobowym sklepie spożywczym z usługami kawiarnianymi. Zakres pracy obejmował analizę danych, o zużyciu energii przez urządzenia pracujące na potrzeby obiektu, zebranych w okresie pomiarowym od 07.14 do 08.15, które były podstawą do dalszych obliczeń. Zaproponowano rozwiązania w postaci pompy ciepła w układzie hybrydowym z istniejący, kotłem olejowym oraz wymianę oświetlenia na LED. Wstęp teoretyczny przybliża tematykę pomp ciepła oraz podstawową wiedzę na temat działania diod LED. W rozdziale na temat metodyki badawczej opisano podstawowe parametry obiektu, takie jak położenie, wielkość i warunki atmosferyczne. Opracowano i zanalizowano dane zebrane w okresie pomiarowym z obiektu. Następnie w rozdziale piątym wyznaczono parametry wymaganej pompy ciepła oraz przedstawiono jak zmienią się koszty użytkowania obiektu oraz zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną po jej zainstalowaniu. Wyznaczono prosty czas zwrotu inwestycji, który wyniósł 6 lat. Dobrano źródło światła typu LED, co pozwoliło zmniejszyć wymaganą moc z 25 W/m2 na 5 W/m2. Podobnie jak dla pompy ciepła wyznaczono zyski energetyczne i finansowe oraz obliczono prosty czas zwrotu za pomocą wskaźnika SPBT, który dla oświetlenia wyniósł niecałe 3 miesiące. W następnym rozdziale wyniki wcześniejszych obliczeń zostały porównane z sytuacją przed modernizacją. Wykazano oszczędności energetyczne na poziomie 77215 kWh oraz oszczędności finansowe na poziomie 24249 PLN w skali roku. Pokazano zmiany w strukturze zużycia energii. Następnie opisane zostały wnioski wynikające z zaproponowanych rozwiązań, oraz pokazano wysoki potencjał na dalsze próby zmniejszania zapotrzebowania na energię.
File
  • File: 1
    276255-Jan_Patyra-Analiza_zużycia_energii_w_sklepie_spożywczym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31356

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcf8767a1d362410690fde89928f91db9/
URN
urn:pw-repo:WUTcf8767a1d362410690fde89928f91db9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page