Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the IT system supporting the management of health dietetic processes

Agnieszka Marczakowska

Abstract

The project of the IT system supporting the management of health dietetic processes is a component of the undertaking, the aim of which is to improve and support of managing business related processes in the field of nutritional counseling. The main functionalities of the system include: the possibility of purchasing a package that will allow communication between the customer and a dietician, registration of online visits, which will reduce the length of queues, as well as the ability to read articles made available by the clinic's employees. The first chapter of the work is a literature analysis, which is a description of how to create an IT system with an explanation of the necessary terms. The next chapter focuses on a functional analysis that describes the way the company operates, presents the main business processes and the scope of employees competencies. The next chapter begins the analysis of functionality, in which use cases were made by UML language. This chapter also presents the specification of the system functions, the conceptual model of the database, as well as the IT infrastructure. In the further part of the work, a database with the specification of all tables was designed, an ERD diagram was prepared as well as designs for queries, forms and reports. After the completion of the design part, a system prototype was implemented. For this purpose, Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition and Microsoft Access 365 were used. After entering the sample data into the database, all previously designed queries, forms and reports have been created that will serve both clients and counselors. At the final stage of the project, labour consumption was calculated, work schedule and detailed cost estimate were prepared. As a result of the economic analysis it was found that it is worth investing in such a system because there is no other similar product on the market. The clients of the clinic would be happy to use this type of system, because they could contact their dietician at any time.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Marczakowska (FoM) Agnieszka Marczakowska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami dietetyki zdrowotnej
Supervisor
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwester Pięta (FoM/CMS) Sylwester Pięta,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
projekt systemu, system informatyczny, system bazodanowy, baza danych, dietetyka
Keywords in English
system design, IT system, database system, database, nutrition
Abstract in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami dietetyki zdrowotnej to element składowy przedsięwzięcia, którego celem jest usprawnienie i wsparcie zarządzania procesami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie doradztwa żywieniowego. Do głównych funkcjonalności systemu należy: możliwość zakupienia pakietu, dzięki któremu możliwa będzie komunikacja pomiędzy klientem, a dietetykiem, rejestracja wizyt online, dzięki której zmniejszy się długość kolejek, a także możliwość czytania artykułów udostępnionych przez pracowników poradni. Pierwszym rozdziałem pracy jest analiza literaturowa, która jest opisem sposobu tworzenia systemu informatycznego wraz z wyjaśnieniem niezbędnych pojęć. W kolejnym rozdziale skupiono się na analizie funkcjonalnej, w której opisano sposób działania przedsiębiorstwa, przedstawiono główne procesy biznesowe oraz zakres kompetencji pracowników. Następny rozdział rozpoczyna analiza funkcjonalności, w której wykonane zostały przypadki użycia z wykorzystaniem języka UML. W tym rozdziale przedstawiono również specyfikację funkcji systemu, model konceptualny bazy danych, a także infrastrukturę informatyczną. W dalszej części pracy zaprojektowano bazę danych wraz ze specyfikacją wszystkich tabel, wykonano diagram ERD oraz projekty kwerend, formularzy i raportów. Po zakończeniu części projektowej zaimplementowano prototyp systemu. W tym celu użyto programu Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition oraz Microsoft Access 365. Po wprowadzeniu przykładowych danych do bazy, utworzono wszystkie zaprojektowane wcześniej kwerendy, formularze oraz raporty, które posłużą klientom, jak i pracownikom poradni. W końcowym etapie projektu obliczono pracochłonność, wykonano harmonogram prac oraz szczegółowy kosztorys. W wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej stwierdzono, że warto zainwestować w taki system, ponieważ nie ma innego podobnego produktu na rynku. Klienci poradni z pewnością chętnie korzystaliby z tego typu systemu, ponieważ w każdej chwili mogliby skontaktować się ze swoim dietetykiem.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Marczakowska_Agnieszka_278592.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26849

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcf71c727842944b6be0395f7a6645371/
URN
urn:pw-repo:WUTcf71c727842944b6be0395f7a6645371

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page