Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Administrative law regulation of banking activity

Kinga Elżbieta Wieczorek

Abstract

The aim of this thesis is comprehensive presentation of administrative and legal regulations governing the bank activity in Poland. The functioning of banks in the territory of the Republic of Poland is subject to numerous regulations in the field of various areas of law, however I will only focus on the administrative aspect. The Polish banking sector is a dynamic structure that has undergone many changes over the years. Currently the dynamics of this sector is manifested in its capabilities and uninterrupted development. Bank is a legal person, that is a subject of civil law having juridical personality, through which it can fully utilize its right to participate in economic turnover. Banks form a two-tier system of related institutions. The first of them is the central bank, that is Narodowy Bank Polski, whereas the second level consists of operational banks, called commercial banks. The second important concept is regulation. The term stands for standardization, inclusion of something in the law regulations. Consequently, administrative and legal regulation of bank activity is an action aimed at maintaining the proper functioning of the bank institution. In the second chapter of this thesis I explain the operation the operation of the banking supervision system excersised by Komisja Nadzoru Finansowego. I explain the term of supervision and control as well as indicate the principles, goals and functions banking supervision. In the second part of the chapter I am focusing on presenting the roles of Narodowy Bank Polski and Bankowy Fundusz Gwarancyjny as institutions supporting and regulating the functioning of banking sector. In the third chapter, I discuss the regulations concerning a bank in the form of a joint-stock and cooperative company, regarding the receipt by the founders of a permit to establish a bank, and a permit to start its operation afterwards. In this part of the work I also present the rules for establishing, liquidation and transformation of a state-owned bank into a joint stock company, referring to the regulations of the Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe as well as Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. In this chapter, I also present the regulatory procedures applied by the Komisja Nadzoru Finansowego to banks. KNF has competences with a wide range of rulership. These include the possibility of carrying out remedial proceedings, introducing the receivership, taking over and liquidating the bank and carrying out the bank's bankruptcy proceedings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kinga Elżbieta Wieczorek (FASS) Kinga Elżbieta Wieczorek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Administracyjnoprawna regulacja działalności bankowej
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bank, działalność bankowa, adminstracyjnoprawne regulacje, nadzór bankowy, kontrola
Keywords in English
bank, banking activity, administrative law,
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest kompleksowe przedstawienie administracyjno-prawnych regulacji, jakim podlega działalność bankowa w Polsce. Funkcjonowanie banków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega licznym regulacjom z zakresu różnych dziedzin prawa, jednakże opracowaniu poddam wyłącznie aspekt administracyjny. Polski sektor bankowy jest dynamiczną strukturą, która na przestrzeni lat ulegała wieloma zmianom. Obecnie dynamika tego sektora przejawia się w jego możliwościach i nieprzerwanym rozwoju. Bank jest osobą prawną, czyli podmiotem prawa cywilnego posiadającym osobowość prawną, dzięki której może w pełni korzystać z prawa do udziału w obrocie gospodarczym. Banki tworzą dwupoziomowy system powiązanych ze sobą instytucji. Pierwszy z nich zajmuje bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski. Natomiast drugi poziom stanowią banki operacyjne, zwane komercyjnymi. Drugim istotnym pojęciem jest regulacja. Termin ten oznacza normowanie, ujmowanie czegoś w przepisy. Co za tym idzie, regulacja administracyjnoprawna działalności bankowej to działanie mające na celu utrzymanie prawidłowego funkcjonowania instytucji banku. W drugim rozdziale pracy wyjaśniam działanie systemu nadzoru bankowego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wyjaśniam pojęcia nadzoru i kontroli oraz wskazuję zasady, cele i funkcje nadzoru bankowego. W drugiej części rozdziału skupiam się na przedstawieniu roli Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako instytucji wspomagających i regulujących funkcjonowanie sektora bankowego. W rozdziale trzecim omawiam regulacje dotyczące banku w formie spółki akcyjnej i spółdzielczego, dotyczące otrzymania przez założycieli zezwolenia na utworzenie banku, a następnie zezwolenie na rozpoczęcie jego działalności. W tej części pracy przedstawiam również zasady utworzenia, likwidacji oraz przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną, odnosząc się do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W tym rozdziale przedstawiam również procedury regulacyjne stosowane przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec banków. KNF posiada kompetencje o szerokim zakresie władztwa. Należą do nich możliwość przeprowadzenia postępowania naprawczego, wprowadzenie zarządu komisarycznego, przejęcie i likwidacja banku oraz przeprowadzenie postępowania upadłościowego banku.
File
  • File: 1
    Administracyjnoprawna_regulacja_działalności_bankowej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28223

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcf6809651ce644ccb78c1cdd2624d7e2/
URN
urn:pw-repo:WUTcf6809651ce644ccb78c1cdd2624d7e2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page