Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the HMI system for asphalt paver

Ignacy Karol Lipowiecki

Abstract

The purpose of this diploma thesis was to the development of a functional model of asphalt paver and to build an operator interface for this machine. The first part of the work presents general rules of road construction, which allows better understanding of the tasks performed by the machine. Next, the construction of the machine was discussed in detail, describing the roles of each of its components, taking into account different types of machines. There is also a description of the paver screeds, which are an inseparable and the most important element of asphalt paver. Attention was also paid to the control of the paver screed and how changing one parameter affects a number of other factors, which makes it necessary for many years of practice and experience to properly manage such a machine. In the next stage of work, the focus was on the role of automation in work machines and on what directions it develops in the case of paving for bituminous mass. The systems used today were described. The functional model was then built on the basis of previously collected information and the technical documentation of the Volvo P7820C ABG paver. It consists of two work cycles, arranged for different working conditions, as well as the structural construction of the machine with a detailed description of the systems used in it. It also described separate parameters that should be measured in each of them. Thanks to previous preparations, it was possible to build a diagnostic system with the division of parameters into a category depending on the priority of each of them. Control algorithms have also been developed for the main machine systems that work together. The last stage of the work was the preparation of the HMI system. It takes into account all previously collected information, and is consistent with the principles of ergonomics, so that it is clear and simple to learn, and at the same time facilitates the management of the machine and automates the work of its diagnostic system. Specialistic EasyBuilder Pro software was used during this task. The system has been designed in such a way that it can work with the Weintek eMT3150A touch panel. The paver parameters were simulated in the work, which allowed to present how the system reacts to alarm states and changes in machine control. Attachment to work is a video showing the correctness of the operation of the developed system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ignacy Karol Lipowiecki (FACME) Ignacy Karol Lipowiecki,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Budowa systemu HMI dla rozściełacza do masy bitumicznej
Supervisor
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2156
Reviewers
Tomasz Mirosław (FACME/ICME) Tomasz Mirosław,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Rozściełacz do masy bitumicznej2. System HMI3. Model funkcjonalny4. Maszyny budowlane
Keywords in English
1. Asphalt paver2. HMI system3. Functional model4. Construction machines
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa została poświęcona opracowaniu modelu funkcjonalnego, oraz zbudowaniu interfejsu operatora dla rozściełacza do masy bitumicznej. W pierwszej części pracy przedstawiono ogólne zasady budowy dróg co pozwala lepiej zrozumieć zadania pełnione przez maszynę i wymagania jej stawiane. Następnie dokładnie omówiono budowę maszyny, opisując przy tym role każdego z jej elementów, uwzględniając różne typy maszyn. Został zawarty również opis stołów układających, które są nieodłącznym i najważniejszym elementem rozściełaczy. Zwrócono też uwagę na sterowanie stołem układającym i na to jak zmiana jednego parametru wpływa na szereg innych co sprawia, że poprawne kierowanie taką maszyną wymaga wielu lat praktyki i doświadczenia. W kolejnym etapie pracy skupiono się na roli automatyzacji w maszynach roboczych i na tym w jakich kierunkach rozwija się ona w przypadku rozściełaczy do masy bitumicznej. Opisano stosowane w dzisiejszych czasach systemy. Następnie na podstawie zebranych wcześniej informacji, oraz zdobytej dokumentacji technicznej rozściełacza Volvo P7820C ABG zbudowano model funkcjonalny. Składa się on z dwóch cykli roboczych, ułożonych dla różnych warunków pracy, a także budowy strukturalnej maszyny z dokładnym opisem zastosowanych w niej układów. Zawiera on również wydzielone parametry, które należy mierzyć w każdym z nich. Dzięki poprzednim przygotowaniom można było zbudować system diagnostyczny z podziałem parametrów na kategorię w zależności od priorytetu każdego z nich. Zostały również opracowane algorytmy sterujące dla głównych układów maszyny, które współpracują ze sobą. Ostatnim etapem pracy było przygotowanie systemu HMI. Uwzględnia on wszystkie zebrane wcześniej informację, a także jest zgodny z zasadami ergonomii, tak aby był przejrzysty i prosty do nauczenia, a jednocześnie ułatwiał kierowanie maszyną i automatyzował pracę jej systemu diagnostycznego. Podczas realizowania tego zadania użyto specjalistycznego oprogramowania EasyBuilder Pro. System został zaprojektowany w taki sposób by mógł współpracować z dotykowym panelem eMT3150A firmy Weintek. W pracy zostały zasymulowane parametry rozściełacza, co umożliwiło zaprezentowanie tego w jaki sposób system reaguje na stany alarmowe, oraz zmiany w sterowaniu maszyny. Załącznikiem do pracy jest film przedstawiający poprawność działania opracowanego systemu.
File
  • File: 1
    Praca_Inzynierska_Ignacy_Lipowiecki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34209

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcf11ed0af249484888b9c5c528900105/
URN
urn:pw-repo:WUTcf11ed0af249484888b9c5c528900105

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page