Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project to improving the financial situation of BBI Development and JHM Development companies listed on the Stock Exchange

Dominika Michalina Bogiel

Abstract

The engineering project entitled "A project to improving the financial situation of JHM Development and BBI Development companies listed on the Stock Exchange.". It was written by Dominika Bogiel, a student of ,, Management and Production Engineering ’’ at the Faculty of Management at the Warsaw University of Technology under the supervision of prof. nzw. dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz. The purpose of the work is to present a modification project to improve the financial situation of the surveyed companies. The work consists of nine chapters. The first chapter is a theoretical introduction with the description of the essence of financial analysis. The second chapter presents the characteristics of the industry in which the surveyed companies are located. It presents detailed data, scope of activity and area of ​​activity that characterizes individual enterprises. The third chapter presents the basics of financial analysis. In the fourth and fifth chapter, a preliminary analysis of enterprises' financial statements was carried out, thus providing information on changes and the structure of factors such as balance sheet, capital-property structure and cash flow. An indicator analysis was carried out in the sixth chapter. All calculated results are presented in tables, diagrams or drawings, followed by a descriptive analysis of individual batches, which allowed to assess changes at the beginning and end of the analyzed period, and enabled comparison of the situation of the surveyed companies. The seventh chapter examined the threat of bankruptcy of the analyzed companies using four selected early warning systems. The eighth chapter is devoted to the general assessment of the economic and financial situation of individual companies. The last chapter presents a summary of the values ​​of all indicators along with a comparison to the recommended values ​​that they should achieve and based on them a modification direction is proposed, which translates into an improvement in the financial situation on the market. Thanks to this, the purpose of the work, which is to improve the financial situation of joint-stock companies: BBI Development and JHM Development has been realized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Michalina Bogiel (FoM) Dominika Michalina Bogiel,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt poprawy sytuacji finansowej spółek BBI Development i JHM Development notowanych na giełdzie
Supervisor
Lech Gąsiorkiewicz (FoM/CFFS) Lech Gąsiorkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Lech Gąsiorkiewicz (FoM/CFFS) Lech Gąsiorkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Jan Monkiewicz (FoM/CFFS) Jan Monkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza, badanie, finanse, wskaźniki, sprawozdanie finansowe, upadłość
Keywords in English
analaysis, study, finance, indicators, financial statments, bankruptcy
Abstract in Polish
Praca pod tytułem ,, Projekt poprawy sytuacji finansowej spółek BBI Development i JHM Development notowanych na GPW ’’ została napisana przez Dominikę Bogiel, studentkę ,, Zarządzania i Inżynierii Produkcji ‚’ na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Lecha Gąsiorkiewicza. Celem pracy jest przedstawienie projektu modyfikacji poprawiającego sytuację finansową badanych spółek. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział jest wprowadzeniem teoretycznym z opisem istoty analizy finansowej . Rozdział drugi prezentuję charakterystykę branży w której znajdują się badane spółki. Przedstawiono w nim szczegółowe dane, zakres działalności oraz obszar działania charakteryzujące poszczególne przedsiębiorstwa. W rozdziale trzecim przedstawiono podstawy analizy finansowej. W rozdziale czwartym oraz piątym przeprowadzono wstępną analizę sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, dostarczając tym samym informacji o zmianach oraz strukturze czynników takich jak: bilans, struktura kapitałowo-majątkowa, czy przepływy pieniężne. W szóstym rozdziale przeprowadzono analizę wskaźnikową. Wszelkie obliczone wyniki przedstawiono w tabelach, na wykresach lub rysunkach, a następnie wykonano analizę opisową poszczególnych partii, pozwoliło to na ocenę zmian na początku i końcu analizowanego okresu oraz umożliwiło porównanie sytuacji badanych spółek. W siódmym rozdziale przeprowadzono badanie zagrożenia upadłości analizowanych spółek, przy zastosowaniu czterech wybranych systemów wczesnego ostrzegania. Rozdział ósmy poświęcono ogólnej ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej poszczególnych spółek. W ostatnim rozdziale przedstawiono zestawienie wartości wszystkich wskaźników wraz z porównaniem do zalecanych wartości, które powinny osiągać i na ich podstawie zostaje zaproponowany kierunek modyfikacji, przekładający się na poprawę sytuacji finansowej na rynku. Dzięki temu, cel pracy, którym jest poprawa sytuacji finansowej spółek akcyjnych: BBI Development oraz JHM Development został zrealizowany.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Bogiel_Dominika_278539.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27559

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcef27a0dfdca447cbe6eaf7b69085f8a/
URN
urn:pw-repo:WUTcef27a0dfdca447cbe6eaf7b69085f8a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page