Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Sejm of the Republic of Poland in the Interwar Period (1918-1939)

Adam Piotr Pogorzelski

Abstract

The subject of thesis is the Sejm of the Republic of Poland in the interwar period of 1918-1939. My goal was to present individual stages in the history of the lower house of parliament using information from various sources. I paid particular attention to the systemic changes being introduced gradually, which affected the functioning of the Sejm. Important moments determining the way the lower house functioned, and therefore Polish legislation, were the adoption of the March 1921 constitution, the May Coup carried out by Józef Piłsudski and his collaborators, the August 1926 amendment and finally the April constitution in 1935. These events were an evolution of Polish parliamentarism - from the republic with a system of parliamentary-cabinet government to authoritarian government of the so-called sanacja. I also described what political forces in the form of parties influenced these changes, including groups such as the Polish People's Party, the Polish Socialist Party, the Endecja parties such as the Christian National Union, and the non-partisan Block of Government. My intention was also to present the consequences of pursuing a policy based on the negative attitude of part of the political elite of the Second Polish Republic to the idea of parliamentarism.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adam Piotr Pogorzelski (FASS) Adam Piotr Pogorzelski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym (1918-1939)
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
sejm, II rzeczpospolita, sanacja, parlamentaryzm, partie, republika, konstytucja, ustrój
Keywords in English
Sejm, the Second Polish Republic, sanacja, parliamentarism, parties, republic, constitution, political system
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy jest sejm Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym lat 1918-1939. Moim celem było zaprezentowanie poszczególnych etapów w historii izby niższej parlamentu przy wykorzystaniu informacji z różnych źródeł. Zwróciłem szczególną uwagę na wprowadzane stopniowo zmiany ustrojowe, które wpływały na funkcjonowanie sejmu. Ważnymi momentami decydującymi o sposobie funkcjonowania izby niższej, a przez to również ustawodawstwa polskiego były uchwalenie konstytucji marcowej 1921 roku, przewrót majowy przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników, uchwalenie noweli sierpniowej roku 1926 oraz ostatecznie wprowadzenie konstytucji kwietniowej w roku 1935. Wydarzenia te stanowiły ewolucję polskiego parlamentaryzmu – od republiki z systemem rządów parlamentarno-gabinetowych do rządów autorytarnych tak zwanej sanacji. Opisałem również jakie siły polityczne w postaci partii i stronnictw wpłynęły na te przemiany, z uwzględnieniem ugrupowań takich jak Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna, partie endeckie jak Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe czy deklarujący się jako apolityczny Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Moim zamierzeniem było także przedstawienie konsekwencji prowadzenia polityki opartej na negatywnym nastawieniu części elit politycznych II Rzeczypospolitej do idei parlamentaryzmu.
File
  • File: 1
    Sejm_polski_w_okresie_międzywojennym_lat_1918-1939_Adam_Pogorzelski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34619

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce94aa9dd0014db585e705e1df26379d/
URN
urn:pw-repo:WUTce94aa9dd0014db585e705e1df26379d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page