Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of the central bank in regulating the money supply in Poland in 2015-2017

Artur Czerwiński

Abstract

The following thesis "The role of the central bank in the regulation of the money supply in Poland in 2015-2017" deals with the subject of the activities of the National Bank of Poland. a research hypothesis was adopted that acknowledged that: The central bank had a significant influence on the regulation of the money supply in Poland in 2015-2017, which also influences the creation of money in the future and the development of the Polish economy. The thesis focuses on the analysis of the central bank's role in the regulation of the money supply in 2015-2017 in Poland, because this issue is related to the main objective of this thesis. The activity related to the regulation of the money supply by the central bank during the audited period and the effects of this regulation were analyzed in detail. The professional literature on banking, finance and economics was used to write the thesis. It’s consists of three chapters. The first two describe the theory regarding the role of banks in the money market as well as tasks of the National Bank of Poland in the banking system in Poland. The third chapter is a detailed analysis of the ways of regulating money by the central bank in 2015-2017. According to the assumptions, the central bank uses many methods and methods to influence the money supply, which can be divided into increasing money and reducing the money supply, while the effects of money regulation are very different and depend on many factors. However, the overall impact of money supply regulation affects the creation of money in the future and is a factor determining the economic development of the entire country.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Artur Czerwiński (CESS) Artur Czerwiński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rola Banku Centralnego w regulacji podaży pieniądza w Polsce w latach 2015 - 2017
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bank centralny, Narodowy Bank Polski, podaż pieniądza, system bankowy.
Keywords in English
central bank, National Bank of Poland, money supply, banking system.
Abstract in Polish
Poniższa praca „Rola banku centralnego w regulacji podaży pieniądza w Polsce w latach 2015-2017” zajmuje się tematyką działalności Narodowego Banku Polskiego. Przyjęto hipotezę badawczą uznającą, że: Bank centralny w dużym stopniu oddziaływał na regulację podaży pieniądza w Polsce w latach 2015-2017, co ma wpływ także na kreację pieniądza w przyszłości i rozwój polskiej gospodarki. Praca skupia się na analizie roli, jaką spełniał bank centralny w regulacji podaży pieniądza w latach 2015-2017 w Polsce, ponieważ te zagadnienie jest związane z celem głównym pracy. Szczegółowej analizie została poddana działalność związana z regulacją podaży pieniądza przez bank centralny w badanym okresie i skutki tej regulacji. Do napisania pracy wykorzystano literaturę fachową dotyczącą bankowości, finansów i ekonomii. Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze opisują teorię dotyczącą roli banków na rynku pieniężnym, a także zadań Narodowego Banku Polskiego w systemie bankowym w Polsce. Natomiast trzeci rozdział jest analizą szczegółową sposobów regulacji pieniądza przez bank centralny w latach 2015-2017. Zgodnie z założeniami bank centralny wykorzystuje wiele metod i sposób służących oddziaływaniu na podaż pieniądza, które można podzielić na służące zwiększeniu pieniędzy oraz zmniejszeniu podaży pieniądza, natomiast skutki regulacji pieniądza są bardzo różne i zależne od wielu czynników. Jednakże ogólny wpływ regulacji podaży pieniądza wpływa na kreację pieniądza w przyszłości i stanowi czynnik warunkujący rozwój gospodarczy całego kraju.
File
  • File: 1
    Rola_banku_centralnego_w_regulacji_podaży_pieniądza_w_polsce_w_latach_2015-2017.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24220

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce93e5eec7504e62a31283eb5f09baf6/
URN
urn:pw-repo:WUTce93e5eec7504e62a31283eb5f09baf6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page