Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preparation of nanocapsules made of natural polymers using electrohydrodynamic technology

Rafał Mikołajczyk

Abstract

Scope of work includes a review of the literature of nanostructures properties, methods of preparation and characteristics of nanocapsules. The thesis includes using of nanomaterials as well as showing that they are future-proof material in various industries. Nutriose and Pullulan, which are a maltodextrins, were used to obtain the nanocapsules. The experimental part includes the synthesis of nanocapsules from Nutriose and Pullulan with the addition of Tween 80. Nanocapsules were obtained by electrohydrodynamic atomization. The properties of polymer solutions have been characterized by measurement of conductivity, surface tension, kinematic viscosity and the density. Chemical composition of nanocapsules was defined by FTIR spectroscopy. Particle sizes were determined based on SEM analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Mikołajczyk (FCEMP) Rafał Mikołajczyk,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Otrzymywanie nanokapsułek zbudowanych z naturalnych polimerów z zastosowaniem technologii elektro-hydrodynamicznej
Supervisor
Sabina Wilkanowicz (FCEMP/IC) Sabina Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Sabina Wilkanowicz (FCEMP/IC) Sabina Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
nanomateriał, nanokapsułki, Nutriose, Pullulan, metoda atomizacji elektro-hydrodynamiczna.
Keywords in English
nanomaterial, nanocapsules, Nutriose, Pullulan, electrohydrodynamic atomization method.
Abstract in Polish
Niniejsza praca obejmuje przegląd literatury w zakresie właściwości nanostruktur, metod otrzymywania i charakterystyki nanokapsułek. W pracy ujęto wykorzystanie nanomateriałów jak również pokazano, że są przyszłościowym materiałem w różnych dziedzinach przemysłu. Do otrzymania nanokapsułek użyto Nutriose i Pullulan, które należą do maltodekstryn. Część doświadczalna obejmuje syntezę nanokapsułek z Nutriose i Pullulanu z dodatkiem surfaktantu Tween 80. Nanokapsułki otrzymano za pomocą metody atomizacji elektro-hydrodynamicznej. Właściwości roztworów polimerów, wykorzystywanych do wytworzenia nanokapsułek zostały scharakteryzowane poprzez pomiar przewodnictwa, napięcia powierzchniowego, lepkości kinematycznej, gęstości. Wykonano również analizę chemiczną nanokapsułek przy pomocy spektroskopii FTIR wytworzonych materiałów. Wielkości cząstek określono w oparciu o analizę mikroskopową SEM.
File
  • File: 1
    Rafał_Mikołajczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29975

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce785ed2ea5d4f02b1ced81e57daae6f/
URN
urn:pw-repo:WUTce785ed2ea5d4f02b1ced81e57daae6f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page