Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The development of a mobile application made in Xamarin.Forms technology, intended for customers of a car-sharing company based on the business trips model

Maciej Krasa

Abstract

Presented work was written in order to document the design process and implementation of the mobile application used by customers of the car-sharing company. The subject of the thesis assumes modification of existing software and includes implementation of new functionalities. Changes in the client’s application are dictated by the expansion of the list of services provided by the company, taking into account the business travel model. This model defines a set of functionalities related to invoicing reservations and making them available to users via a mobile application. The changes are related to the increase in the number of business customers who have their own business activities and who want to settle their journeys up on monthly invoices. The diploma thesis contains, first of all, a comprehensive analysis of the project being carried out, ensuring full coherence of the finished product with functional requirements and specification. First chapters of the work were devoted to the description of technologies used in the software development process. Technology was defined as elements such as: programming languages, unified formats of exchanged messages or tools used to create mobile applications. The technology of creating applications for mobile devices compatible with many operating systems - Xamarin.Forms - has been described in detail. In addition, the chapters describe the external system responsible for the exchange of data between components of the system. The following chapters concern the design of the discussed application, taking into account the broad analysis of the issue and using the UML modeling language for this purpose. By means of graphical representations - diagrams, the following are presented: elements of the environment cooperating with the designed software, activities performed by the system, graphic design of the user interface and the internal structure of classes. The diagrams significantly facilitate communication with the client and are the basis for determining the functional requirements and specifications of the created software. At the end of the work, there is a description of tests carried out using the created software and a summary of the thesis. The tests were carried out in conditions simulating the target environment for which the software is dedicated. The last chapters contain a list of presented illustrations and a list of literature, which is a source of information necessary during the creation of this diploma thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Krasa (FM) Maciej Krasa,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Rozwój aplikacji mobilnej wykonanej w technologii XAMARIN.FORMS, przeznaczonej dla klientów firmy Car-Sharingowej w oparciu o model przejazdów biznesowych
Supervisor
Paweł Wnuk (FM/IACR) Paweł Wnuk,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Wnuk (FM/IACR) Paweł Wnuk,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Bartłomiej Fajdek (FM/IACR) Bartłomiej Fajdek,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
car-sharing, aplikacja mobilna, C#, Xamarin.Forms, usługa webowa, JSON, UML
Keywords in English
car-sharing, mobile application, C#, Xamarin.Forms, web service, JSON, UML
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa została napisana w celu udokumentowania procesu projektowania oraz wykonania mobilnej aplikacji wykorzystywanej przez klientów firmy car-sharingowej. Temat pracy zakłada modyfikację istniejącego już oprogramowania i obejmuje implementację nowych funkcjonalności. Zmiany w aplikacji klienckiej podyktowane są rozszerzeniem listy usług świadczonych przez firmę uwzględniając w niej model jazd biznesowych. Model ten określa zbiór funkcjonalności związanych z fakturowaniem dokonywanych rezerwacji i ich udostępnianiem użytkownikom za pomocą aplikacji mobilnej. Zmiany związane są ze zwiększeniem ilości klientów biznesowych posiadających własne działalności gospodarcze i wyrażających chęć rozliczania dokonywanych przejazdów w ramach miesięcznych faktur. Omawiana praca dyplomowa zawiera przede wszystkim obszerną analizę wykonywanego projektu zapewniającą uzyskanie pełnej spójności gotowego produktu z wymaganiami funkcjonalnymi oraz specyfikacją. Pierwsze rozdziały pracy zostały poświęcone opisowi technologii wykorzystywanych w procesie tworzenia oprogramowania. Mianem technologii określono takie elementy jak: języki programowania, zunifikowane formaty wymienianych wiadomości czy narzędzia wykorzystywane do tworzenia aplikacji mobilnych. Szczegółowo opisana została technologia tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne, kompatybilnych jednocześnie z wieloma systemami operacyjnymi – Xamarin.Forms. Ponadto w omawianych rozdziałach zawarto opis zewnętrznego systemu odpowiedzialnego za wymianę danych pomiędzy komponentami systemu. Kolejne rozdziały dotyczą projektu omawianej aplikacji, uwzględniając szeroką analizę zagadnienia oraz wykorzystując w tym celu język modelowania UML. Za pomocą reprezentacji graficznych – diagramów, przedstawiono: elementy otoczenia współpracujące z projektowanym oprogramowaniem, czynności wykonywane przez system, graficzny projekt interfejsu użytkownika oraz wewnętrzną strukturę klas. Diagramy w znaczący sposób ułatwiają komunikację z klientem i są podstawą określania wymagań funkcjonalnych i specyfikacji tworzonego oprogramowania. Na końcu omawianej pracy dyplomowej znajduje się opis testów wykonanych przy użyciu stworzonego oprogramowania oraz podsumowanie wykonanej pracy. Przeprowadzone testy zostały wykonane w warunkach symulujących docelowe środowisko, dla którego dedykowane jest tworzone oprogramowanie. Ostatnie rozdziały zawierają listę prezentowanych ilustracji oraz spis literatury, będącej źródłem informacji niezbędnych podczas tworzenia niniejszej pracy dyplomowej.
File
  • File: 1
    276738_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31760

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce599cea47ff4ceab743b19fbfeb8b2f/
URN
urn:pw-repo:WUTce599cea47ff4ceab743b19fbfeb8b2f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page