Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Laboratory stand for fluxgate liquid level measurement

Kamil Krzysztof Sowiński

Abstract

The purpose of the following thesis was to design and implement a laboratory stand for fluxgate liquid level measurement in a tank. The work consists of three basic parts. The first part focuses on the presentation of existing technical solutions on the market, used in measuring the liquid level in the tank. The principle of operation of magnetic amplifiers on which the concept of fluxgate is based, which in the further part of the work was used as the basis of the measurement, was also described. In addition, mention is made of bandpass voltage filters that have found their application in the voltage signal analysis system. The second part concentrates on the development of the concept and construction of complete measuring device. It has been divided into three subsections. First of all, it describes the construction of a mechanical system consisting of two coils - a measurement and a supply, and a float with a magnet, mounted on a tube, inside which the amorphous tape core is placed. Moreover, the new-created system was analysed to determine the parameters best describing the physical phenomenon occurring, to unambiguously determine the position of the float in relation to the measuring coil, which in turn allows to measure the height of the liquid column in the tank. The third subchapter describes the construction of electronic circuits included in the measurement station - a function generator was created that allows to generate a sinusoidal signal, with adjustable amplitude and frequency, which, when connected to a current converter, allows powering the appropriate coil. An appropriate signal analysis module was also constructed. The mentioned module consists of a two-stage bandpass filter, signal amplifier, rectifier, analogue-digital converter and microcontroller. In addition, a user-friendly way of presenting the measurement results was ensured by connecting a four-segment display to the microcontroller, which shows the height of the liquid level in the tank, expressed in centimeters. The finished electronics are enclosed in a casing, modified with appropriate connectors and terminals used for connecting the coils, power supply and USB port, allowing communication with the computer. The third part of the work presents the analysis of measurement uncertainty of the constructed level meter. For this purpose, ten measurements were made on fifteen points, uniformly covering the measuring range of the device. Plotted error characteristics of the laboratory stand, depending on the height of the liquid column, on which the relative error of indications, uncertainty of calibration and the spread of results were taken into account. The analysis allowed to determine in what range the measurement error related to the measured value falls and what is the repeatability of measurements. The work is finished with a chapter containing a summary and conclusions related to the implementation of the task set before the author. In the further part of the work there is a bibliography containing sources of information to which one was referring during its writing. At the end, there are attachments, containing a list of detailed research results, which, due to the care for the aesthetics of work, were not in its essential part.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Krzysztof Sowiński (FM) Kamil Krzysztof Sowiński,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Stanowisko laboratoryjne do transduktorowego pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku
Supervisor
Michał Nowicki (FM/IMBE) Michał Nowicki,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Roman Szewczyk (FM/IMBE) - Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP) Roman Szewczyk,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)Author's external affiliation: Industrial Research Institute for Automation and Measurements Michał Nowicki (FM/IMBE) Michał Nowicki,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
pomiar poziomu cieczy, wzmacniacz magnetyczny, transduktor
Keywords in English
liquid level measurement, magnetic amplifier, fluxgate
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie oraz zrealizowanie stanowiska laboratoryjnego do transduktorowego pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku. Praca składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część skupia się na przedstawieniu istniejących na rynku rozwiązań technicznych, stosowanych w pomiarach poziomu cieczy w zbiorniku. Opisano także zasadę działania wzmacniaczy magnetycznych, na których opiera się koncepcja transduktora, który w dalszej części pracy posłużył jako podstawa pomiaru. Dodatkowo wspomniano o środkowoprzepustowych filtrach napięciowych, które znalazły swoje zastosowanie w układzie analizy sygnału napięciowego. Druga część dotyczy opracowania koncepcji oraz skonstruowana gotowego urządzenia pomiarowego. Została ona podzielona na trzy podrozdziały. W pierwszej kolejności krok po kroku opisano konstrukcję układu mechanicznego, składającego się z dwóch cewek – pomiarowej oraz zasilającej oraz pływaka z magnesem, osadzonych na trzpieniu, wewnątrz którego umieszczono rdzeń z taśmy amorficznej. Następnie badano powstały układ, aby określić parametry najlepiej opisujące zachodzące zjawiska fizyczne, celem jednoznacznego określenia pozycji pływaka względem cewki pomiarowej, co z kolei pozwala zmierzyć wysokość słupa cieczy w zbiorniku. Trzeci podrozdział opisuje konstrukcję układów elektronicznych, wchodzących w skład stanowiska pomiarowego – stworzono generator funkcyjny, pozwalający na generowanie sygnału sinusoidalnego, o regulowalnej amplitudzie oraz częstotliwości, który po podłączeniu do przetwornika prądowego pozwala zasilić odpowiednią cewkę a także moduł analizy sygnału. Wspomniany moduł składa się z dwustopniowego filtra pasmowego, wzmacniacza sygnału, prostownika, przetwornika analogowo cyfrowego oraz mikrokontrolera. Dodatkowo zadbano o przyjazny użytkownikowi sposób prezentacji wyników pomiaru, podpinając do mikrokontrolera wyświetlacz czterosegmentowy na którym widoczna jest wysokość poziomu cieczy w zbiorniku, wyrażona w centymetrach. Gotowy układ elektroniczny zamknięto w obudowie, zmodyfikowanej o odpowiednie złącza oraz wyprowadzenia służące do podłączenia cewek, zasilania a także pozwalające na komunikacje z komputerem poprzez port USB. Trzecia część pracy dotyczy analizy niepewności pomiaru skonstruowanym miernikiem poziomu. W tym celu dokonano dziesięciokrotnego pomiaru w piętnastu punktach, równomiernie pokrywających zakres pomiarowy urządzenia. Wykreślono charakterystyki błędu stanowiska laboratoryjnego, w zależności od wysokości słupa cieczy, na których uwzględniono błąd względny wskazań, niepewność wzorcowania oraz rozrzut wyników. Dokonana analiza pozwoliła stwierdzić w jakim zakresie mieści się błąd pomiaru odniesiony do wartości mierzonej oraz jaka jest powtarzalność pomiarów. Praca zakończona jest rozdziałem zawierającym podsumowanie oraz wnioski związane z realizacją postawionego przed autorem zadania. W dalszej części pracy zamieszczona została bibliografia zawierająca źródła informacji, do których odnoszono się podczas jej pisania. Na końcu znalazły się załączniki, zawierające zestawienia szczegółowych wyników badań, które ze względu na dbałość o estetykę pracy nie znalazły się w jej zasadniczej części.
File
  • File: 1
    MT_1st_269944.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31671

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce4e377566994c51bcd8ed09f8ef40af/
URN
urn:pw-repo:WUTce4e377566994c51bcd8ed09f8ef40af

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page