Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Musician as a creator. Copyright law to music pieces

Paulina Anna Zysk

Abstract

The topic of my BA thesis is „Musician as a creator. Copyright law to music pieces”. The thesis contains five chapters. First of them comprises preliminary issues related to copyright law and basic characteristic of personal and property copyright law. Chapter two concerns property copyright law: the concept and scope, exclusions of protection, rules of protection and rules of execute property copyright law by creator. The third chapter gives attention to legal basis of execute property copyright law- principles of operations of collective management organization, management on property copyright law by collective management organization, trusteeship and legal character of permission to use creator’s work on operation field. Chapter fourth presents problems related to remuneration for the use of piece on operation fields. We can find there answers for the questions, who gets money for playing music, how is sharing money from charges for private copying and how we can transfer royalties. In this chapter is also discussed topic of royalties for non-attached creators. The last chapter talks about future of copyright law for music pieces- consultation of the European Commision on the reform of copyright law, the first case of dismissed appeal of ZAiKS and very important issue- the need of musician’s opinion regarding to copyright law.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Anna Zysk (FASS) Paulina Anna Zysk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Muzyk twórcą. Prawa autorskie do utworów muzycznych
Supervisor
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
prawo autorskie, twórca, utwór muzyczny
Keywords in English
copyright law, creator, music piece
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy jest „Muzyk twórcą. Prawa autorskie do utworów muzycznych”. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera zagadnienia wstępne, związane z prawem autorskim oraz podstawową charakterystykę praw autorskich osobistych i majątkowych. Rozdział drugi dotyczy autorskich praw majątkowych: pojęcia i zakresu, wyłączeń z ochrony, zasad ochrony oraz zasad wykonywania autorskich praw majątkowych przez twórcę. Rozdział trzeci został poświęcony podstawom prawnym wykonywania praw autorskich majątkowych- zasadom funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, zarządzaniu prawami majątkowymi twórcy przez organizację zbiorowego zarządzania, powiernictwie i charakterowi prawnemu zgody na wykorzystanie dzieła twórcy na określonym polu eksploatacji. Rozdział czwarty przedstawia zagadnienia związane z wynagrodzeniami za wykorzystanie dzieła na polach eksploatacji. Znajdziemy tam odpowiedzi na pytania, kto dostaje pieniądze za odtwarzanie muzyki, jak dzielone są pieniądze z opłat za prywatne kopiowanie, a także jak przekazać tantiemy. W rozdziale tym został też poruszony temat tantiem dla niezrzeszonych twórców. Ostatni rozdział mówi o przyszłości praw autorskich do utworów muzycznych- konsultacjach Komisji Europejskiej na temat reformy prawa autorskiego, przypadku pierwszej oddalonej apelacji ZAiKS-u oraz o niezwykle istotnej kwestii, jak potrzeba zabrania głosu przez twórców muzyki.
File
  • File: 1
    Muzyk twórcą- cała praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14111

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce2db4b63ea04697a43dc2ddfc039d76/
URN
urn:pw-repo:WUTce2db4b63ea04697a43dc2ddfc039d76

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page