Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of the heat capacity of partitions public building on the seasonal heating demand

Adam Brzuski

Abstract

In this paper, the subject of seasonal heating demand was raised, specifically the impact of the heat capacity of building partitions on its value. This thesis is divided into three parts. First of them contains the basic theoretical information, while the second refers to the research carried out on selected building materials. The third part contains results of these calculations of seasonal demand for heat. In the theoretical part, the following concepts are presented: seasonal heating demand and the formulas used to calculate it based on PN-EN ISO 13790, heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity and characteristics of selected construction material subjected to extramural research of the factors mentioned above. In order to show the dependency between heat capacity and seasonal heating demand, the research of selected construction materials by means of ISOMET 2114 was conducted. That allowed to determine their heat capacity, thermal conductivity and thermal diffusivity. Subsequently the values included in the standards were compared to obtained values whereupon it was noticed that they are different. The differences between the measured coefficients and the projected selected materials are significant. The calculations of seasonal heating demand of analyzed objects, which were large-shop, kindergarten and, for comparison, multi-family building performed by using Purmo OZC. They were carried out in two variants. The first provided the values by standards of coefficients and the second provided values obtained from tests. These results were compared with each other. The analyzes specified the differences on seasonal heating demand after change the properties of materials.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Brzuski (FCEMP) Adam Brzuski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wpływ pojemności cieplnej przegród budynku użyteczności publicznej na sezonowe zapotrzebowanie na ciepło
Supervisor
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
pojemność cieplna, sezonowe zapotrzebowanie na ciepło, budynek użyteczności publicznej, materiały budowlane
Keywords in English
heat capacity, seasonal heat for demand, public building, building materials
Abstract in Polish
W niniejszej pracy poruszona została problematyka sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku użyteczności publicznej, a konkretniej wpływu pojemności cieplnej przegród na jej wartość. Pracę podzielono na trzy części. Pierwsza z nich zawiera podstawowe wiadomości teoretyczne, druga dotyczy badań przeprowadzonych na wybranych materiałach budowlanych, a w trzeciej przedstawiono wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło w przykładowych budynkach. W części teoretycznej przedstawiono pojęcia takie, jak: sezonowe zapotrzebowanie na ciepło i wzory wykorzystywane do jego obliczania na podstawie normy PN-EN ISO 13790, pojemność cieplna, współczynnik przewodności cieplnej i dyfuzyjność cieplna oraz charakterystykę wybranych materiałów budowlanych poddanych niestacjonarnym badaniom wyżej wymienionych współczynników. W celu wykazania zależności między pojemnością cieplną, a sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło przeprowadzono badania wybranych materiałów budowlanych za pomocą urządzenia ISOMET 2114. Badania te pozwoliły określić ich pojemność cieplną, współczynnik przewodzenia ciepła oraz dyfuzyjność cieplną. Następnie porównano otrzymane wartości z badań z danymi zamieszczonymi w normach i określono ich różnicę. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło analizowanych obiektów, którymi były: sklep wielkopowierzchniowy, przedszkole, a także dla celów porównawczych budynek wielorodzinny, przeprowadzono za pomocą programu Purmo OZC. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło każdego z budynków wykonano w dwóch wariantach. Pierwszy zawierał wartości współczynników normowe, a drugi wartości uzyskane w wyniku badań. Otrzymane wyniki zapotrzebowania na energię porównano ze sobą. W wyniku analiz określono różnice w sezonowym zapotrzebowaniu na ciepło po zmianie właściwości materiałów.
File
  • File: 1
    253800_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11586

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTce2359c7e32c4df588e3aeafa448746d/
URN
urn:pw-repo:WUTce2359c7e32c4df588e3aeafa448746d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page