Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Magnetic-powder method verification using MSA analysis in identifying number fields

Grzegorz Zwierz

Abstract

The functioning of modern industry is strongly based on various types of measuring systems. Therefore, their proper operation, including the correct interpretation of the information received, becomes crucial in order to maintain the efficiency of production lines or the uniform quality of manufactured goods. Therefore, the issue of MSA systems and their use in identifying number fields was taken up in the paper. Considering the general characteristics of identifying number fields and known techniques for verifying the authenticity of VIN identification number fields, the magnetic-powder method was selected as potentially suitable. The results obtained using this measurement method were input to the MSA system, whose task was to assess the actual usefulness of magnetic flaw detection. The scope of the experimental part includes: preparation of samples for testing, conducting a magnetic-powder test and analysis of results using the method for attribute systems. Based on the form of results obtained using the magnetic powder method (defectograms), the so-called "Kappa", which is used to evaluate attribute measuring systems. The assumption of the experiment is perceiving as a measuring system the relationship: researcher, magnetic powder method, attribute result. Experimental results were subjected to MSA analysis, which was used to determine the Kappa coefficient. By comparing the determined indicator with the numerical criteria for system classification and the analysis of researchers' assessments, it was possible to conclude that the magnetic powder method can be considered capable of obtaining measurable measurement results in the given task of identifying number fields.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Zwierz (FACME) Grzegorz Zwierz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Weryfikacja metody magnetyczno-proszkowej z wykorzystaniem analizy MSA w identyfikacji pól numerowych
Supervisor
Szymon Gontarz (FACME/IV) Szymon Gontarz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-12-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2265
Reviewers
Szymon Gontarz (FACME/IV) Szymon Gontarz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
MSA, defektoskopia, współczynnik kappa, układy pomiarowe
Keywords in English
MSA, magnetic flaw detection, kappa coefficient, measurinng systems
Abstract in Polish
Funkcjonowanie współczesnego przemysłu mocno oparte jest na różnego rodzajach systemach pomiarowych. Dlatego też, ich prawidłowe działanie, włączając w to właściwą interpretację otrzymanych informacji staje się kluczowe w celu utrzymania wydajności linii produkcyjnych czy jednorodnej jakości produkowanych towarów. Dlatego też w pracy podjęto zagadnienie systemów MSA oraz ich wykorzystania w identyfikacji pól numerowych. Biorąc pod uwagę ogólną charakterystykę identyfikacji pól numerowych oraz znane techniki weryfikacji autentyczności numerowych pól identyfikacyjnych VIN, wytypowano metodę magnetyczno-proszkową jako potencjalnie odpowiednią. Otrzymane za pomocą tej metody pomiarowej wyniki stanowiły dane wejściowe do sytemu MSA, którego zadaniem była ocena rzeczywistej przydatności defektoskopii magnetycznej. Zakres części doświadczalnej obejmuje: przygotowanie próbek do badania, przeprowadzenie badania metodą magnetyczo-proszkową oraz analizę wyników za pomocą metody dla systemów atrybutowych. Na podstawie postaci wyników otrzymywanych za pomocą metody magnetyczno-proszkowej (defektogramy), za uzasadnioną analizę uznano tak zwaną metodę „Kappa”, która służy do oceny atrybutowych systemów pomiarowych. Założeniem eksperymentu jest postrzeganie jako układ pomiarowy zależności: badacz - metoda magnetyczno-proszkowa - wynik atrybutowy. Otrzymane doświadczalnie wyniki zostały poddane analizie MSA, która finalnie posłużyła do wyznaczenia współczynnika Kappa. Porównując wyznaczony wskaźnik z liczbowymi kryteriami klasyfikacji systemów oraz analizą ocen badaczy, możliwe było sformułowanie wniosku, że metodę magnetyczno-proszkową można uznać za zdolną do pozyskiwania wymiernych wyników pomiarowych w postawionym zadaniu identyfikacji pól numerowych.
File
  • File: 1
    Grzegorz_Zwierz_222329_SIMR.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36648

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcd91064532f04412b9e8b062291fdb53/
URN
urn:pw-repo:WUTcd91064532f04412b9e8b062291fdb53

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page