Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Infill with rental co-working spaces in Waryńskiego Street

Michał Aleksander Garbacik

Abstract

The term "infill" functions on many levels. In the simplest way an infill can be defined as a "fill" which is also a kind of complement to the gap. By transferring it to the architectural language, the infill is a complementary building that fills the building gap, usually the downtown one. Complementary architecture is today a kind of element that connects the structure of the city. In addition, buildings that complement developments most often develop in the vicinity of historical buildings. It seems obvious that this should not be understood as a guideline for creating a historicizing facade. These objects can relate their proportions, divisions or colors to the existing surroundings, but above all they should form a coherent whole with the surrounding buildings that they complement. When designing an infill on Waryński Street, I was guided by the above guidelines and the context of the place - its energy and potential. The facade of the newly designed building corresponds with the dark glass-aluminum facade of the building in front of the parcel chosen by me. Both facades add elegance to the place they create. They appear on the background of older buildings, but they do not detract from them. When creating the project, I also wanted to create a synergic element, i.e. being added in such a way as to simultaneously increase the value of the place in which it is located. The added value of my project is not only its appearance, but also its function, which adds to the attractiveness and completes it. Looking at the buildings of Warynskiego street, each of its buildings is somewhat unfinished and empty. The architectural infill, which is an added element in this case, enriches the whole frontage, and the sum of these components gives a value greater than the value represented by each of them separately. Infill project with rented co-working space at ul. Waryński assumes the creation of a building with advanced module-capsules with independent construction. The architecture of the building is influenced by four main assumptions: 1. SCULPTURE The complicated construction of the facade conditioned by technological solutions creates a diversified facade sculpture obtained by interconnected measures combining both form and functions. 2. STRUCTURE The building's structure harmonizes with each of its spaces, builds the facade, integrates with technical solutions and dictates spaces for functions inside the building, mapping it to the outside. 3. EMISSION The infill lives like a nest of hardworking insects reflecting their actions on its facade. The building changes and affects the surroundings. It blends into them and at the same time creates them anew. It emits energy, which it transmits outside, creating a symbiosis with the city. 4. COMMUNITY The building's users are freelancers, company representatives, artists as well as people who need a common space to work in convenient conditions and atmosphere. The building provides them with diverse opportunities for work, integration and entertainment, and access to it through an integrated application, through which they can get inside at any time and spend any amount of time in it. The building's material solutions emphasize the slenderness and elegance of the designed seal, while the reflective/mirror materials blend in with the surroundings, giving lightness to the modules with screens. The project consists of three main elements: - The technical and communication core - Modular work spaces - Individual facade
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Aleksander Garbacik (FA) Michał Aleksander Garbacik,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Plomba z wynajmowaną przestrzenią co-workingową przy ul. Waryńskiego
Supervisor
Anna Dybczyńska-Bułyszko (FA/DAUD) Anna Dybczyńska-Bułyszko,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1819/L
Reviewers
Joanna Giecewicz (FA/DAUD) Joanna Giecewicz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Anna Dybczyńska-Bułyszko (FA/DAUD) Anna Dybczyńska-Bułyszko,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
plomba, fasada multimedialna, moduły, wynajmowane biura, co-working, konstrukcja szkieletowa, LED, struktura, rzeźba, światło, oranżeria, bar, Waryńskiego, kapsuły
Keywords in English
infill, multimedia facade, modules, rented office spaces, co-working, skeletal construction, LED, structure, sculpture, light, orangery, bar, Waryńskiego, capsules
Abstract in Polish
Pojęcie „plomba” funkcjonuje na wielu płaszczyznach. Najprościej plombę można zdefiniować jako „wypełnienie„ które jest jednocześnie pewnego rodzaju uzupełnieniem luki. Przenosząc to na język architektoniczny, plomba jest to budynek uzupełniający, wypełniający lukę w zabudowie, najczęściej śródmiejskiej. Architektura uzupełniająca jest dzisiaj niejako elementem spajającym strukturę miasta. Ponadto budynki uzupełniające zabudowę najczęściej powstają w otoczeniu zabudowy historycznej. Wydaje się oczywistym, że nie należy tutaj rozumieć tego jako wytycznych do stworzenia elewacji historyzującej. Obiekty te mogą nawiązywać swoimi proporcjami, podziałami czy kolorystyką do istniejącego otoczenia, lecz przede wszystkim powinny tworzyć spójną całość z otaczającą zabudową, którą uzupełniają. Projektując plombę na ulicy Waryńskiego kierowałem się powyższymi wytycznymi, jak i kontekstem miejsca - jego energią i potencjałem. Elewacja nowo projektowanego budynku koresponduje z ciemną szklano-aluminiową fasadą budynku znajdującego się naprzeciw wybranej przeze mnie działki. Obie elewacje dodają elegancji miejscu, które tworzą. Wybijają się na tle starszej zabudowy, ale nie ujmują jej. Przy tworzeniu projektu zależało mi także na stworzeniu elementu synergicznego, czyli będącego dodanym w taki sposób, by jednocześnie podnosił wartość miejsca, w którym się znajduje. Wartością dodaną mojego projektu jest nie tylko jego wygląd, jak i jego funkcja, która dodaje miejscu atrakcyjności i uzupełnia je. Patrząc na zabudowę ulicy Waryńskiego oddzielnie każdy z jej budynków jest niejako niedokończony i pusty. Architektoniczna plomba, stanowiąca w tym przypadku element dodany, wzbogaca całość pierzei, a suma tych składowych daje wartość większą niż wartość reprezentowana przez każdy z nich z osobna. Projekt plomby z wynajmowaną przestrzenią co-workingową przy ul. Waryńskiego zakłada stworzenie budynku z wysuniętymi modułami-kapsułami o niezależnej konstrukcji. Na architekturę budynku wpływają 4 główne założenia: 1. RZEŹBA Skomplikowana budowa fasady uwarunkowana technologicznymi rozwiązaniami tworzy zróżnicowaną rzeźbę elewacji uzyskaną przez zespolone ze sobą zabiegi łączące w sobie zarówno formę, jak i funkcje. 2. STRUKTURA
 Konstrukcja budynku współgra z każdą jego przestrzenią, buduje elewacje, integruje się z rozwiązaniami technicznymi i dyktuje przestrzenie dla funkcji wewnątrz budynku, odwzorowując ją na zewnątrz. 3. EMISJA Plomba żyje niczym gniazdo pracowitych insektów odzwierciedlając ich działania na jej fasadzie. Budynek zmienia się i wpływa na otoczenie. Wtapia się w nie i jednocześnie, tworzy je na nowo. Emituje energią, którą przekazuje na zewnątrz tworząc symbiozę z miastem. 4. SPOŁECZNOŚĆ Użytkownicy budynku to freelancerzy, przedstawiciele firm, artyści, jak i osoby potrzebujące wspólnej przestrzeni do pracy w dogodnych warunkach i atmosferze. Budynek zapewnia im zróżnicowane możliwości do pracy, integracji oraz rozrywki, a dostęp do niego uzyskują przez zintegrowaną aplikację, dzięki której mogą dostać się do środka o dowolnej godzinie i spędzić w nim dowolną ilość czasu. Materiałowe rozwiązania budynku podkreślają smukłość i elegancję projektowanej plomby, natomiast materiały odbijające/lustrzane wtapiają się w otoczenie nadając lekkości modułom z ekranami.
File
  • File: 1
    275681_INŻ_OPIS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33138

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcd3db295fbfb4429b6a0325975ba2f9b/
URN
urn:pw-repo:WUTcd3db295fbfb4429b6a0325975ba2f9b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page