Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Constitutional Position and Competencies of The Council of Ministers and The Prime Minister

Konrad Burcon

Abstract

In the following thesis were discussed the issues, which would permit determining the constitutional position of The Council of Ministers and The Prime Minister and introduce the competencies which realise mentioned executive bodies, according to the stated objectives. An attempt has been made to prove that the Council of Ministers together with the Prime Minister occupies important place in the structure of state organs. The first chapter describes the models of governmental systems and the principle of division of powers. In addition, the first part contains an analysis of the position of the government and the Prime Minister in the Polish Constitutions since 1919. The structure of government and it’s way of functioning was an important issue described in the second chapter. Furthermore, a presentation of mandatory and facultative government bodies, subsidiary bodies and The Ministry as a support for a minister in his tasks was made. At the end of the chapter there were described the principle of collegiality and working methods of the government (sessions and circulation mode). The third chapter describes competences implemented by the Council of Ministers. The last part of the following thesis was dedicated to The President of the Council of Ministers. In this chapter was analyzed the constitutional position of The Prime Minister. There were introduced the tasks, which the Prime Minister realizes as the head of government and the chief organ of government administration. The thesis was based on a literature, the Constitution, available legislation and a Judgment of the Constitutional Tribunal.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Konrad Burcon (FASS) Konrad Burcon,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Pozycja ustrojowa i kompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
pozycja ustrojowa, Rada Ministrów, premier, Konstytucja, kompetencje
Keywords in English
constitutional position, The Council of Ministers, The Prime Minister, Constitution, competencies
Abstract in Polish
W niniejszej pracy, zgodnie z postawionym celem omówione zostały zagadnienia dzięki, którym można było określić pozycję ustrojową Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawić kompetencje, które realizują wskazane organy. Ponadto starano się wykazać, że Rada Ministrów wraz z Prezesem Rady Ministrów zajmuje znaczącą pozycję w strukturze organów państwowych. W pierwszym, z czterech rozdziałów opisano różne modele systemów rządów oraz zasadę trójpodziału władzy. Przeanalizowana została również pozycja, jaką zajmował rząd wraz z premierem w poszczególnych Konstytucjach obowiązujących w Polsce od 1919 roku. W drugiej części poruszono ważną kwestię, jaką jest struktura rządu i zasady jego funkcjonowania. Scharakteryzowane zostały organy obligatoryjne i fakultatywne rządu, ale także organy wewnętrzne oraz aparat pomocniczy, jakim jest ministerstwo. Przy omawianiu kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady Ministrów skupiono się na wyjaśnieniu zasady kolegialności i przedstawieniu sposobów pracy rządu, do których można zaliczyć posiedzenia i tryb obiegowy. W kolejnej części omówiono zasadę domniemania kompetencji oraz zasadę współdziałania powołując się na Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego. W rozdziale trzecim przedstawiono także liczne kompetencje rządu. Ostatnia część pracy poświęcona została Prezesowi Rady Ministrów. Przy analizowaniu jego pozycji ustrojowej zwrócono uwagę na zadania, które realizuje jako przewodniczący rządu, ale również kompetencje, które czynią go samodzielnym i naczelnym organem administracji. Praca została napisana w oparciu o podręczniki prawnicze, artykuły, Konstytucję oraz wybrane ustawy, a także Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
File
  • File: 1
    Rada Ministrów - Praca całość; Konard Burcon.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13078

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcd3925714faa46e49289694d1883048b/
URN
urn:pw-repo:WUTcd3925714faa46e49289694d1883048b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page