Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Examination of sewage sludge in terms of their use for agricultural purposes or natural

Patrycja Jóźwik

Abstract

The aim of the diploma work was to examine the characteristics of sewage sludge in the aspect of their use for agricultural or natural purposes. Sludges for the study were collected from two different treatment plants: municipal, bio-mechanical and from the rural, bio-mechanical treatment plant, with a capacity of 200 m3. The study can be divided into two parts: the literature and experimental. In the literature were included issues relating to sewage sludge, their origin and character, their type and characteristics. Physical processes of sludge treatment, biochemical processes of stabilization and the possibilities of sewage sludge management were described. In the experimental part of the diploma work research of collected sludge was carried out. Sludge have been tested in the area of dewatering, conditioning and compacting. Basic physical and chemicals properties were identified. Studies were conducted on the raw sludge, sludge with the addition of polyelectrolyte as well as the waters of sedimentary. The results presented in thesis suggested that sludge differed in physico-chemical properties. For both sewage sludge effects of studies were similar and their differences resulted mainly from the different structures characterizing the sludge. Conditioning of sludge give a positive effect of changing parameters, i.e. COD, phosphates content, ammonium nitrogen content and a capillary suction time. It has been found that the addition of a polyelectrolyte positively influence on the thickening sludge, so that sediment II has not delaminate, and the thickness of sedimented suspensions increased. Mechanical dewatering in a sedimentation centrifuge in the high conditions is an effective method for changing the content of phosphates and ammonium nitrogen. As appears from above using the sludge processing influences on the properties of sludge, so that sludge gain parameters allowed for the natural and agricultural using.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Jóźwik (FCEMP) Patrycja Jóźwik,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania charkterystyki osadów ściekowych w aspekcie możliwości ich wykorzystania w celach rolniczych bądź przyrodniczych
Supervisor
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Osady ściekowe, wykorzystanie rolnicze i przyrodnicze
Keywords in English
sawage sludge, agricultural use, natural purposes
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie charakterystyki osadów ściekowych w aspekcie możliwości przeznaczenia ich do wykorzystania w celach rolniczych bądź przyrodniczych. Osady przeznaczone do badań zostały pobrane z dwóch różnych oczyszczalni: gminnej, biologiczno-mechanicznej oraz wiejskiej, biologiczno-mechanicznej o wydajności 200 m3. W pracy można wyróżnić dwie części: literaturową oraz doświadczalną. W części literaturowej zostały zawarte zagadnienia dotyczące osadów ściekowych, ich pochodzenia i charakteru, rodzaju oraz właściwości. Opisano fizyczne procesy obróbki osadów, biochemiczne procesy stabilizacyjne, a także możliwości zagospodarowania osadów ściekowych. W części doświadczalnej przeprowadzono badania dla pobranych osadów ściekowych. Osady zostały poddane badaniom w zakresie odwadniania, kondycjonowania oraz zagęszczania. Określono podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne. Badania prowadzono na osadach surowych, osadach z dodatkiem polielektrolitów, a także wodach osadowych. Wyniki przedstawione w pracy wskazują, iż osady różniły się właściwościami fizyczno-chemicznymi. W przypadku obu osadów efekty przeprowadzonych badań były podobne, a ich różnice wynikały głównie z różnej struktury charakteryzującej postać osadów. Kondycjonowanie osadów daje pozytywny efekt zmiany parametrów m.in. ChZT, zawartość fosforanów, azotu amonowego oraz czasu ssania kapilarnego. Stwierdzono, że dodanie polielektrolitu pozytywnie wpływa na zagęszczenie osadów, dzięki czemu osad II nie uległ rozwarstwieniu, a grubość zawiesin, które uległy sedymentacji zwiększyła się. Mechaniczne odwadnianie w wirówce sedymentacyjnej, przy wysokich parametrach nadawy, jest skutecznym sposobem zmiany zawartości fosforanów oraz azotu amonowego. Jak wynika z powyższych zastosowanie procesów obróbki wpływa na właściwości osadów, dzięki czemu osady zyskują parametry pozwalające na ich przyrodnicze i rolnicze wykorzystanie.
File
  • File: 1
    253839_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11580

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcd016950ab7e4a9ab1c6937e5047e7f2/
URN
urn:pw-repo:WUTcd016950ab7e4a9ab1c6937e5047e7f2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page