Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The unemployment and its counteraction in the Płock district in the years 2010-2015

Aleksandra Eliza Kozłowska

Abstract

The appearing phenomenon of unemployment is an object of the work in the Płock district in 2010-2015 years. It is current problem which economic transformations are accompanying. The first chapter contains vague theoretical notions from the scope of the unemployment. Using the literature review effects of appearing of this phenomenon, his causes and the possibility of diversifying were shown. It is possible to talk about the unemployment when exists disequilibrium between the supply and the demand on the labour market. It influences for worsening the living conditions of persons touched with this phenomenon, the most unemployed people are exposed to it for a long time. In the chapter two a shown scale of the phenomenon of unemployment and his structure were in the Płock district in years 2010-2015. Analysed area is situated on the north-western part of the Mazovian province. This area is diversified and has both firmly urbanised areas (city of Płock), as well as country areas. The unemployment rate appearing in the Płock district in the analysed period of time is higher than the unemployment rate appearing in the Mazovian province. In Płock it appears from data disclosed by district job centres that these are women are in the majority of the whole of the unemployed. The Płock district has also big industrial plants which numerous places of employment are giving. To exchange here it is possible among others: Płock Oil Concern (PKN) Orlen S.A., CNH Polska Sp. z o.o., Płocki Park Technologiczno-Przemysłowy S.A. and the Enterprise of the Use of an Oil Pipelines (PERN). Studied area was analysed in terms of changes of the unemployment in the Płock district in 2010-2015 years. The scale of the observed phenomenon in the analysed period gradually dropped, and the number of people of the unemployed in the Płock district declined. Job seekers have most often had a secondary school and essential education as well as were in the age group 25-34 is flying or above 55 years. The chapter three is dealing with the subject matter of manners of the counteraction for unemployment in the Płock district. A labour market policy applied in researched area, as well as active programs of the labour market were discussed. An effectiveness analysis of different types of the vocational activation of the unemployed was passed. In detail described diverse forms of the vocational activation stayed, among others: vocational training courses, internships, the job creation and public schedules of the employment. For this purpose centres were used from the labour fund, what the great jobless total took benefits back from. Large reinforcements were received after the accession of Poland to the European Union. They started implementing EU programs of different kind which were funded partially from the European Social Fund. Part of measures EU they allocated has a fight against the unemployment what brought positive effects and the number of job seekers started decreasing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Eliza Kozłowska (CESS) Aleksandra Eliza Kozłowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Bezrobocie i jego przeciwdziałanie w powiecie płockim w latach 2010-2015
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, powiat płocki, aktywne programy rynku pracy, struktura bezrobocia
Keywords in English
unemployment, the Poviat Labour Office in Płock, Płock district, active programs of the labour market, structure of the unemployment
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest występujące zjawisko bezrobocia na terenie powiatu płockiego w latach 2010-2015. Jest to problem obecny w dzisiejszych czasach, któremu towarzyszą przemiany gospodarcze. Rozdział pierwszy zawiera ogólne pojęcia teoretyczne z zakresu bezrobocia. Korzystając z przeglądu literatury pokazano efekty występowania tego zjawiska, jego przyczyny oraz możliwość różnicowania. O bezrobociu można mówić wtedy, gdy istnieje brak równowagi pomiędzy podażą a popytem na rynku pracy. Wpływa to na pogorszenie warunków życia osób dotkniętych tym zjawiskiem, najbardziej narażeni są na to ludzie bezrobotni długotrwale. W rozdziale drugim została ukazana skala zjawiska bezrobocia i jego struktura w powiecie płockim w latach 2010-2015. Analizowany obszar leży na północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Teren ten jest zróżnicowany i posiada zarówno obszary mocno zurbanizowane (miasto Płock), jak i obszary wiejskie. Stopa bezrobocia występująca w powiecie płockim w analizowanym okresie czasu jest wyższa od stopy bezrobocia występującej w województwie mazowieckim. Z danych udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wynika, że to kobiety są w większości ogółu bezrobotnych. Powiat płocki posiada także duże zakłady przemysłowe, które dają liczne miejsca pracy. Wymienić tu można między innymi: Płocki Koncern Naftowy (PKN) Orlen S.A., CNH Polska sp. z o.o., Płocki Park Technologiczno-Przemysłowy S.A. i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN). Badany obszar został zanalizowany pod względem zmian bezrobocia w powiecie płockim w latach 2010-2015. Skala obserwowanego zjawiska w badanym okresie stopniowo spadała, a ilość osób bezrobotnych na terenie powiatu płockiego zmalała. Osoby poszukujące pracy posiadały najczęściej wykształcenie gimnazjalne i podstawowe oraz były w grupie wiekowej 25-34 lata lub powyżej 55 lat. Rozdział trzeci zajmuje się tematyką sposobów przeciwdziałania bezrobociu w powiecie płockim. Omówiona została polityka rynku pracy stosowana na badanym obszarze, jak i aktywne programy rynku pracy. Podjęta została analiza efektywności różnych rodzajów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Szczegółowo zostały opisane różnorodne formy aktywizacji zawodowej, między innymi: szkolenia zawodowe, staże, tworzenie nowych miejsc pracy i publiczne programy zatrudnienia. Wykorzystywane na ten cel były środki z Funduszu Pracy, z czego korzyści odniosła duża liczba bezrobotnych. Duże wsparcie otrzymano po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zaczęto wprowadzać różnego rodzaju programy unijne, które dofinansowywane były z Europejskiego Funduszu Społecznego. Część środków unijnych przeznaczono ma walkę z bezrobociem, co przyniosło pozytywne skutki i liczba osób poszukujących pracy zaczęła maleć.
File
  • File: 1
    Bezrobocie i jego przeciwdziałanie w powiecie płockim w latach 2010-2015.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11336

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcc47aec436b2438785167ecc71cfe71f/
URN
urn:pw-repo:WUTcc47aec436b2438785167ecc71cfe71f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page