Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of career path based on the competence model in the profession of real estate broker

Dominika Gospodarczyk

Abstract

Summary Title: „Project of career path based on the competence model in the profession of real estate broker” Key words: property market, real estate broker, competence development model, career path, credit broker, insurance broker, real estate appraiser, rental management The purpose of this work is to provide real estate broker opportunities to acquire new, but complementary competences based on a competency model containing four career paths. They pertain to combination of a real estate broker with the roles of: credit broker, insurance broker, real estate appraiser and expert of the rental management. The inspiration for this thesis is the following question - how to develop competences as the real estate broker in order to increase professional background, expand the area of activity and finally how to receive a higher salary. The author of this thesis was practicing the profession of real estate broker and observed that other skills and competences could be acquired in this area. Thanks to that the broker can expand the activity on the real estate market. The main objective is to provide supplementary services while working with the customer. The profession of real estate broker gives plenty of development opportunities. This is because during usual work, real estate agent connects knowledge from many areas. The main area that is studied and described in this paper is real estate market. The thesis also enumerates career paths that each real estate broker can take while developing different skills. Aa a supplement there is also earnings analysis provided. The main reference used in this thesis was Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. This thesis consists of four chapters. The first chapter contains definitions of the property market, description and specification of the profession of real estate broker. The second chapter presents the competences of the broker. The third chapter presents and describes the career options of the broker which are credit broker, insurance broker, real estate appraiser and rental management agent. The last chapter presents competency model necessary for each career path. It also contains information about the knowledge and skills that should be acquired in order to work in a given profession, as well as what criteria must be met to be able to apply for each job. Moreover, there was comparative method used to assess salary structures and competency models for each profession. It is worth noting that any personal development requires investment. In our case this is a financial investment. After analyzing selected professions, we concluded that people who overcome initial costs connected with preparation to enter the profession, are the most successful. The final result of this thesis is the selection of the best – in terms of development and profitability – possible career paths for a real estate broker. Finally, what’s most emphasized is the importance of expanding professional competences i.e. working on new skills and experience in order to advance and improve material status.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dominika Gospodarczyk (FoM) Dominika Gospodarczyk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt ścieżki kariery na podstawie modelu kompetencji w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami
Supervisor
Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Jarosław Domański (FoM/CMS) Jarosław Domański,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
rynek nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, model rozwoju kompetencji, ścieżka kariery, pośrednik kredytowy, pośrednik ubezpieczeniowy, rzeczoznawca majątkowy, zarządzanie najmem
Keywords in English
property market, real estate broker, competence development model, career path, credit broker, insurance broker, real estate appraiser, rental management
Abstract in Polish
Streszczenie Tytuł pracy: „Projekt ścieżki kariery na podstawie modelu kompetencji w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami” Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, model rozwoju kompetencji, ścieżka kariery, pośrednik kredytowy, pośrednik ubezpieczeniowy, rzeczoznawca majątkowy, zarządzanie najmem Celem niniejszej pracy jest dostarczenie pośrednikom w obrocie nieruchomościami możliwości pozyskania nowych, komplementarnych kompetencji na podstawie autorskiego modelu kompetencji zawierającego cztery proponowane ścieżki rozwoju. Dotyczą one połączenia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami z rolami: pośrednika kredytowego, pośrednika ubezpieczeniowego, rzeczoznawcy majątkowego lub specjalisty do zarządzania najmem. Inspiracją do napisania niniejszej pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak rozwinąć swoje kompetencje jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, aby zwiększyć kwalifikacje zawodowe, poszerzyć obszar działalności, a w efekcie otrzymać wyższe wynagrodzenie. Autorka pracy wykonując zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami zaobserwowała, że w zawodzie tym można nabyć inne umiejętności i kompetencje, a następnie rozszerzyć działalność na rynku nieruchomości. Polegać by to miało na świadczeniu dodatkowych usług podczas pracy z klientem. Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami daje duże możliwości rozwoju, ponieważ już podczas jego wykonywania pośrednik w obrocie nieruchomościami łączy wiedzę z wielu dziedzin. Obszar, który jest badany i opisany w niniejszej pracy, to rynek nieruchomości. Ukazane w pracy pojęcia definiują jego odłamy oraz zawody, które powstały w związku z jego rozwojem. Przeanalizowane zostały także zarobki w każdym z opisanych zawodów. Głównym źródłem przy analizie literaturowej była Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst ujednolicony). Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera definicje rynku nieruchomości oraz opis i specyfikację zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Kolejny rozdział przedstawia kompetencje jakie posiada pośrednik. W trzecim rozdziale przedstawione i opisane są możliwości ścieżki kariery pośrednika tj. pośrednik kredytowy, pośrednik ubezpieczeniowy, rzeczoznawca majątkowy i zarządzanie najmem. W ostatnim rozdziale zostały przedstawione modele kompetencji, niezbędnych do każdej ścieżki kariery. Zawiera także informacje, jaką wiedzę i umiejętności należy posiąść, aby móc pracować w danym zawodzie, a także jakie kryteria należy spełnić, by móc ubiegać się o ten zawód. W pracy tej została zastosowana również metoda porównawcza, wykorzystana do przedstawionych wynagrodzeń oraz model kompetencji, niezbędnych do wykonywania tych zawodów. Warto dodać, że każdy rozwój wymaga inwestycji. W tym przypadku chodzi o inwestycję finansową. Po przeanalizowaniu wybranych zawodów wywnioskowano, który zawód jest najbardziej opłacalny po odjęciu kosztów poniesionych w trakcie przygotowania do podjęcia zawodu. Wielokrotnie w pracy tej podkreślano, jak ważne jest poszerzanie swoich kompetencji, zdobywanie nowych umiejętności oraz doświadczeń, aby awansować i polepszyć swój status materialny. Uzyskanym wynikiem niniejszej pracy jest wybór najlepszej - pod względem rozwoju i opłacalności – z możliwych ścieżek kariery dla pośrednika w obrocie nieruchomościami.
File
  • File: 1
    PRACA_LICENCJACKA_DOMINIKA_GOSPODARCZYK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18955

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcbe2bcc0607f42a0b478e5780847f8c5/
URN
urn:pw-repo:WUTcbe2bcc0607f42a0b478e5780847f8c5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page