Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the financial situation of selected companies listed on NewConnect

Klaudia Sylwia Zielińska

Abstract

The aim of the this study was to assess the financial situation of selected companies listed on the alternative trading system. The said objective has been set in response to a research inquiry about the financial condition of these. The research inquirydetermines the subjective, objective, spatial and temporal frames of the study. The object of the study is the financial standing of two companies (subjects of study) listed on NewConnect – Cloud Technologies and APN Promise. The analysis covers the years 2015-2017. The motive for undertaking research in the indicated scope was the personal interest of the author of the work on alternative markets. The aforementioned objective will be pursued through the examination of documents and preliminary (ratio and discriminatory) analysis of financial statements for subsequent data analysis. Three chapters comprised the work. In the first chapter, selected companies were characterized. Their history was described, the subject of activity was presented and the ownership structure was presented. The second chapter introduces the general principles of initial analysis of the balance sheet, profit and loss account and cash flow statement and, according to them, preliminary analysis of selected companies' financial statements. The third chapter presents the general principles of ratio analysis, the indicators of financial liquidity, efficiency, debt and debt servicing and profitability were recalled and the indicator analysis of selected companies was conducted using them and the models of bankruptcy risk were quoted and selected companies were evaluated using three selected ones. The implementation of the objective allowed for static assessment of companies in the indicated scope and making chain comparisons over time and external ones in space. As a result of the conducted analyzes, it was found that (1) Cloud Technologies is in a better financial condition than APN Promise in the analyzed period, (2) both companies are not at risk of bankruptcy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Klaudia Sylwia Zielińska (FoM) Klaudia Sylwia Zielińska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena sytuacji finansowej wybranych spółek notowanych na NewConnect
Supervisor
Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
alternatywny system obrotu, analiza finansowa, analiza wstępna, analiza wskaźnikowa, analiza dyskryminacyjna
Keywords in English
alternative trading system, financial analysis, preliminary analysis, indicator analysis, discriminant analysis
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena sytuacji finansowej wybranych spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu. Tenże cel został wytyczony w odpowiedzi na następujące pytania badawcze: w jakiej kondycji finansowej znajdują się wybrane spółki. Tak postawione pytanie badawcze zdeterminowało zakres przedmiotowy, podmiotowy, przestrzenny i czasowy badania. Przedmiot pracy stanowiła sytuacja finansowa spółki, podmiot pracy stanowiły dwie notowane na NewConnect spółki - Cloud Technologies i APN Promise. Analizą objęto lata 2015 - 2017. Motywem podjęcia badań we wskazanym zakresie było osobiste zainteresowanie autora pracy rynkami alternatywnymi. Nakreślony powyżej cel pracy został osiągnięty przy wykorzystaniu metody badania dokumentów z zastosowaniem analizy wstępnej sprawozdań finansowych oraz wskaźnikowej i dyskryminacyjnej do analizy danych. Na pracę złożyły się trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano wybrane spółki. Opisano ich historię, przedstawiono przedmiot działalności i zaprezentowano strukturę własności. W rozdziale drugim przybliżono ogólne zasady wstępnej analizy bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych i zgodnie z nimi przeprowadzono analizę wstępną sprawozdań finansowych wybranych spółek. W rozdziale trzecim przybliżono ogólne zasady analizy wskaźnikowej, przywołano wskaźniki płynności finansowej, sprawności działania, zadłużenia i zdolności do obsługi długu oraz rentowności i z ich pomocą przeprowadzono analizę wskaźnikową wybranych spółek oraz przytoczono modele zagrożenia upadłością i za pomocą trzech wybranych dokonano oceny wybranych spółek. Realizacja celu pozwoliła na statyczną ocenę spółek we wskazanym zakresie i dokonanie porównań łańcuchowych w czasie oraz zewnętrznych w przestrzeni. W efekcie prowadzonych analiz stwierdzono, że (1) spółka Cloud Technologies znajduje się w lepszej kondycji finansowej niż spółka APN Promise w analizowanym okresie, (2) obie spółki nie są zagrożone upadłością.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Zielińska_Klaudia_286123.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29559

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb91c0dc68d648348a6ea855ff2065b4/
URN
urn:pw-repo:WUTcb91c0dc68d648348a6ea855ff2065b4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page