Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt czasu pracy kierowcy na przykładzie wybranej firmy transportowej

Małgorzata Żółkiewska

Abstract

The diploma thesis concerns the design of the drivers 'working time schedule and the analysis of drivers' working time in a selected transport company. The transport task will be realized in two variants. The first variant will be to relate to a single-person crew. The second variant will be based on the same transport task, the same vehicle, on the same route. however, in a two-man crew. The purpose of this work is to compare both variants in terms of time of transport task and in terms of costs.. The most important indicator will be the cost of one kilometer, which will be the most reliable indicator when choosing a cheaper variant. The beginning of the work contains the characteristic of the selected transport. In the first chapter, were characterized vehicles and the transport task that this company has to carry out. In this chapter, we will find information about setting the load on pallets. The implementation of the transport task for both variants starts in the transport base of the K. company located in Tomaszów Lubelski. The first loading takes place in the compony Prosto z młyna located in Tomaszów Lubelski. 99 pallet load units were loaded with flour with a total weight of 83 160 kg to the Alby Foie Gras store located in Alby in France. To avoid empty carriage and make the transport profitable, 99 pallet load units were loaded with furniture with a total weight of 19,800 kg. The transport was from the company Parisot located in Alby in France to the furniture company Meblo - Dom located in Tomaszów Lubelski. Three courses in each direction were completed to carry out the ordered services. The basic definitions and regulations of driver's working hours described in the second chapter of the diploma thesis. The third chapter of the thesis contains all the formulas related to the calculation of costs which drivers are entitled to for carrying out the transport task. Design driver's work time schedule for both variants is included in the fourth chapter of the diploma thesis. In summary, it was shown that in terms of costs it would be more beneficial to carry out a single-crew transport task, because the cost of one kilometer for the first variant was 0.74 PLN / km, and for the second variant, 1.01 PLN / km. If the company wants to quickly complete the transport task, than they should realize this task in a two-person crew.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Małgorzata Żółkiewska (WT) Małgorzata Żółkiewska Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Projekt czasu pracy kierowcy na przykładzie wybranej firmy transportowej
Promotor
Sławomir Tkaczyk (WT/WTISTiL) Sławomir Tkaczyk Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)
Kierunek / specjalność studiów
, Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
29-01-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Sławomir Tkaczyk (WT/WTISTiL) Sławomir Tkaczyk Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT) Tomasz Ambroziak (WT/WTISTiL) Tomasz Ambroziak Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
zadanie przewozowe, przewóz, koszty, czas pracy kierowcy
Słowa kluczowe w języku angielskim
transport task, transport, costs, working time for drivers
Streszczenie w języku polskim
Praca dyplomowa dotyczy zaprojektowania harmonogramu czasu pracy kierowców oraz analizy czasu pracy kierowców w wybranej firmie transportowej. Zadanie transportowe realizowane będzie w dwóch wariantach. Pierwszy wariant polegać będzie na realizacji zadania przewozowego w załodze jednoosobowej. Drugi wariant polegać będzie na realizacji tego samego zadania przewozowego, tym samym pojazdem, po tej samej trasie. jednak w załodze dwuosobowej. Celem tej pracy jest porównanie obu wariantów pod względem czasu realizacji zadania przewozowego oraz pod względem kosztów realizacji zadania przewozowego. Najważniejszym wskaźnikiem będzie koszt realizacji jednego kilometra, który będzie najbardziej miarodajnym wskaźnikiem przy wyborze tańszego wariantu. Początek pracy zawiera charakterystykę wybranej firmy transportowej, która będzie realizować zlecone zadanie transportowe. W pierwszym rozdziale również scharakteryzowano tabor, jaki posiada wybrana firma transportowa oraz zadanie transportowe, jakie musi ta firma zrealizować. W rozdziale tym zawarto również informacje o ustawieniu ładunku na paletach. Realizacja zadania transportowego dla obu wariantów zaczyna się w bazie transportowej firmy K. mieszczącej się w Tomaszowie Lubelskim. Pierwszy załadunek odbywa się w firmie Prosto z młyna mieszczącej się w Tomaszowie Lubelskim. Przewieziono 99 jednostek ładunkowych paletowych z mąką pszenną typ 450 o całkowitej masie 83 160 kg do sklepu Alby Foie Gras mieszczącego się w miejscowości Alby we Francji. W celu uniknięcia pustego przewozu oraz aby przewóz był jak najbardziej opłacalny przewieziono również 99 jednostek ładunkowych paletowych o łącznej masie 19 800 kg zawierających meble. Przewóz odbył się z firmy Parisot mieszczącej się w miejscowości Alby we Francji to firmy meblowej Meblo – Dom znajdującej się w Tomaszowie Lubelskim. Aby zrealizować zlecone przewozy wykonano po trzy kursy w każdym kierunku. Podstawowe definicje oraz normy dotyczące czasu pracy kierowcy opisano w rozdziale drugim pracy dyplomowej oraz opracowano na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. oraz na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Normy te są podstawą do wyznaczenia harmonogramu czasu pracy kierowcy, a co za tym idzie są podstawą do określenia wynagrodzenia przysługującego kierowcom za zrealizowanie zadania przewozowego. W rozdziale trzecim pracy dyplomowej zawarto wszystkie wzory dotyczące obliczenia należności, jakie przysługują kierowcom za zrealizowane zadanie przewozowe zarówno w załodze jednoosobowej, jak i w załodze dwuosobowej. Do tych kosztów wliczają się między innymi podstawowe wynagrodzenie, koszt krajowych i zagranicznych diet oraz noclegów kierowców, koszty za czas dyżuru kierowców oraz koszty pracy kierowców w porze nocnej. Projekt czasu pracy kierowcy zawarto w rozdziale czwartym pracy dyplomowej. Dla obu wariantów został sporządzony harmonogram czasu pracy kierowców. Na podstawie tych harmonogramów obliczono wszystkie koszty realizacji zleconego zadania przewozowego zawarte w rozdziale trzecim. W podsumowaniu wykazano, że pod względem kosztów korzystniejsza będzie realizacja zadania przewozowego w załodze jednoosobowej, ponieważ koszt realizacji jednego kilometra dla wariantu pierwszego wyniósł 0,74 zł/km, a dla wariantu drugiego 1,01 zł/km. Jeżeli firmie K. zależy na szybkim zrealizowaniu zadania przewozowego to realizacja tego zadania powinna się odbyć w załodze dwuosobowej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    ŻÓŁKIEWSKA_MAŁGORZATA_267006_-_Projekt_czasu_pracy_kierowcy.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30842

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb41e549ba4c4bbd8df9c1c70897f70f/
URN
urn:pw-repo:WUTcb41e549ba4c4bbd8df9c1c70897f70f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony