Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy w latach 2010-2015

Alicja Irzyńska

Abstract

The primary aim of my thesis was to present the issue of unemployment among disabled people in Poland. To research this field I used data which I was given from State Fund for the Rehabilitation of Disabled People, Labour Office, as well as other public institutions dealing with this matter. I consider books on the field of special education, psychology and economy extremely useful while writing this work. The first chapter of my thesis focused on terminological classification and theoretical framework. I tried to explain what is definition of disability and disabled person. The next step was to present classification of disability into four categories: sensory, psychic, physical and social of these people. One of the key concepts in this Chapter was to discuss legal regulations connected with the situation of disabled people and their functioning on the labour market in Poland. I also discussed some social and economic problems of this people which affect their situation while they are looking for a job. The second Chapter of my thesis dealt with unemployment among disabled people. I used some graphs to show professional activity among this group between 2010- 2015. As a result, it turned out that this occupational activity is rather at a low rate. The next subdivision of my thesis discussed the advantages of hiring of a person with official statement assessing disability. The final part of the second Chapter presented detailed characteristic of unemployment among disabled. The third Chapter of my Bachelor thesis presented the role of State Fund for the Rehabilitation of Disabled People for countering unemployment, discrimination and social exclusion. I referred to some sample projects which aim was to measure vocation activation of disabled people. Although there are numerous programmes and facilities which aim to improve the situation of disabled, they have been still discriminated of the polish labour market. The best evidence conforming this fact is low indicator of such people being employed. There are a few reasons/ factors which can contribute to this situation, for example: lack of knowledge of their skills, as well as employers' doubts concerning their prospect of work. The biggest and most important institution dealing with these matters is State Fund for Rehabilitation of Disabled People which raises money for disabled and donate it for their social and professional activation. My thesis consists of presentation of various facts and problems which every disabled person has to struggle with in their every day life, especially while searching job on the market. The system which such people face is often unfair and ruthless, so they lose hope for being employed. On the other hand, this is not a rule since there are a few disabled people who manage to be successful on the labour market.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Alicja Irzyńska (KNEiS) Alicja Irzyńska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy w latach 2010-2015
Promotor
Eugeniusz Kwiatkowski (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Monika Burżacka (KNEiS) Monika Burżacka Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski (KNEiS) Eugeniusz Kwiatkowski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
osoby niepełnosprawne, niepełnosprawność, rynek pracy osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Słowa kluczowe w języku angielskim
disabled people, disability, labour market of disabled people, State Fund for the Rehabilitation of Disabled People
Streszczenie w języku polskim
Celem powyższej pracy licencjackiej było przedstawienie zjawiska bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w Polsce. W tym celu posłużono się danymi udostępnionymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Pracy i pozostałe instytucje zajmujące się tą problematyką. Pomocne również okazały się książki z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii oraz ekonomii. W rozdziale pierwszym dokonałam uporządkowania terminologicznego oraz podstaw teoretycznych dotyczących zakresu pracy. Wyjaśniono pojęcie niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej. Następnie przedstawiłam podział niepełnosprawności na sensoryczną, psychiczną, fizyczną oraz złożoną. W dalszej części przedstawiono szczegółową charakterystykę problemów ekonomiczno – społecznych tych osób. Istotnym elementem było również omówienie regulacji prawnych dotyczących rynku pracy osób niepełnosprawnych. Rozdział drugi obejmował omówienie kwestii zjawiska bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. W formie graficznej ukazano aktywność zawodową niepełnosprawnych na przestrzeni lat 2010 – 2015. Jak się okazuje aktywność ta jest dość niska. Następnie starałam się wyjaśnić jakie zalety wynikają z zatrudnienia osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Rozdział zamyka charakterystyka bezrobocia tychże osób. W rozdziale trzecim omówiłam rolę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do walki z bezrobociem, dyskryminacją oraz wykluczeniem społecznym. Przywołałam tutaj przykładowe projekty, których celem była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne pomimo różnych programów i udogodnień skierowanych specjalnie dla nich, wciąż są dyskryminowani na polskim rynku pracy. Potwierdzeniem tego jest niski wskaźnik zatrudnienia. Może to wynikać z braku znajomości możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych, a także wątpliwości i obaw pracodawców przed trudnościami związanymi z przyjęciem ich do pracy. Największą instytucją pomagającą osobom niepełnosprawnym w Polsce jest Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który zajmuje się zbieraniem pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych, a środki te przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. W pracy przedstawiono fakty i problemy z jakimi musi się zmierzyć na rynku pracy każda osoba niepełnosprawna . System, z którym się stykają jest niekiedy bardzo niesprawiedliwy i bezwzględny. Jednakże pomimo różnych trudności udaje się niektórym osobom niepełnosprawnym w miarę dobrze funkcjonować.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca licencjacka.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11331

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcb23b042aef74603b6139175267d2734/
URN
urn:pw-repo:WUTcb23b042aef74603b6139175267d2734

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony