Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multi-platform DICOM image viewer in C++

Adam Łukasz Jędrzejowski

Abstract

The work consists of six chapters: introduction, diagnostic imaging, libraries and tools, implementation, compilation and summary. The first chapter is an introduction to the subject and the purpose of the work. The second chapter describes problems that are related to images in medicine. Diagnostic techniques and their basic differences are listed in this part. There are presented the parameters of digital imagines in medicine. In addition the presentations of the images are described and it is explained what image viewers are. Their functions are depicted. The format for recording digital medical images, DICOM standard, is described. The third chapter describes the libraries and tools that were used to write the engineering work. The purpose of using the CMake tool and its advantages are explained. The Qt library, its capabilities, object trees implemented by it and the way of programming construction have been described for the events contained in it. The choice of the GDCM library was presented and justified as a library for handling and loading DICOM files. The fourth chapter presents the way in which the work is implemented. The expected range of the implemented functions of the software has been determined. The graphical user interface and its program functions are described. The design of the object structure of the program has been explained. The structure of the data, together with the C++ classes is then described in details. Where it was possibile a UML diagram was included. All data processing algorithms are described for better visualization of the images. The fifth chapter describes the process of compilation of the source code.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Łukasz Jędrzejowski (FEIT/IRMT) Adam Łukasz Jędrzejowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wieloplatformowa przeglądarka obrazów DICOM w C++
Supervisor
Waldemar Smolik (FEIT/IRMT) Waldemar Smolik,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Buchowicz (FEIT/IRMT) Andrzej Buchowicz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Waldemar Smolik (FEIT/IRMT) Waldemar Smolik,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
medyczne diagnostyczne techniki obrazowe; standard DICOM; przeglądarka obrazów medycznych; wyświetlanie obrazów medycznych; C++; Qt; GDCM
Keywords in English
medical diagnostic techniques; DICOM; medical image viewer; medical image viewer; C++; Qt; GDCM
Abstract in Polish
Praca składa się z sześciu rozdziałów: wstęp, obrazowanie diagnostyczne, biblioteki i narzędzia, implementacja, kompilacja oraz podsumowanie. Wstęp jest wprowadzeniem do tematu i celu pracy. W drugim rozdziale jest opisane zagadnienie problemowe związane z obrazami w medycynie. Wymienione są techniki diagnostyczne oraz ich podstawowe różnice. Przedstawione są parametry cyfrowych obrazów w medycynie. Ponadto opisano prezentacje obrazów medycznych oraz wyjaśniono czym są przeglądarki obrazów. Omówione są posiadane przez nie funkcje. Opisano format zapisu cyfrowych obrazów medycznych, standard DICOM. Trzeci rozdział opisuje biblioteki i narzędzia użyte w czasie pisania pracy inżynierskiej. Wyjaśnione są cele użycia narzędzia CMake i jego zalety. Opisano bibliotekę Qt, jej możliwości, drzewa obiektów implementowane przez nią i sposób konstrukcji programowania zdarzeniowego w niej zawartego. Przedstawiono i uzasadniono wybór biblioteki GDCM jako biblioteki do obsługi i wczytywania plików DICOM. W czwartym rozdziale przedstawiono sposób implementacji pracy. Określono przewidywany zakres implementowanych funkcji oprogramowania. Opisano graficzny interfejs użytkownika i jego funkcje programu. Wyjaśniono projekt struktury obiektowej programu. Następnie szczegółowo opisano strukturę danych wraz z klasami C++. Tam gdzie była możliwość załączony jest diagram UML. Opisano wszystkie algorytmy przetwarzania danych w celu lepszej wizualizacji obrazu. W piątym rozdziale opisano przebieg kompilacji kodu źródłowego.
File
  • File: 1
    Wieloplatformowa_przeglądarka_obrazów_DICOM_w_C.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35208

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcaf2f7cf2b3f414e94540109c6b36285/
URN
urn:pw-repo:WUTcaf2f7cf2b3f414e94540109c6b36285

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page