Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project management and tools supporting design processes in public administration

Katarzyna Drab

Abstract

This thesis entitled "Project management and tools supporting design processes in public administration" is mainly focused on the subject of project management. It raises the issue that surrounds us all and yet it is still not very visible. It deals with the presentation of the essence, value and complexity of the project approach in management, which is shown through the approximation of its selected aspects. The subject itself arose as a combination of the interests of the author of the work and the resulting need to raise this topic, due to its relevance and value. The basic goal of the following work is to show the value of project management in the contemporary environment and to show the existing development possibilities of public administration units in terms of the way of its operation. In this study the author is looking for an answer to the research problem he poses, which is: Using what tools project management gives an opportunity to develop the way public administration operates? In order to obtain an answer to the above-mentioned question, the following specific problems were formulated: • What is the essence and validity of the project management area? • What processes are entering project management? • How can we see the manifestations of project management in public administration? Therefore, the subject of the study is a new approach in management, which is project management. Learning the essence of the project and its management, including the stages that are its components. And also other elements used in project management, which constitute its integral whole and show its complexity. The entire following work consists of the following three chapters: 1. Characteristics of the project, 2. Design processes, 3. Tools supporting design processes. Each of the chapters contains coherent content aimed at achieving the goal of the work and answers to the research questions presented by the author. The following work is theoretical. During its creation, the following research methods were used: analysis, synthesis, comparison and inference. The work applications include the formulation that the use of project management potential serves primarily to increase the efficiency of activities and improve their quality, which is another example of the great advantage of the new approach in management. One of the most important applications of the work is the observed fact regarding the existing trend of development of competences and ways of acting in public administration regarding project management. Therefore, from the perspective of further development of such a state of affairs, a valuable operation of this work is to indicate the answer to the main research question.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Drab (FASS) Katarzyna Drab,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zarządzanie projektami oraz narzędzia wspomagające procesy projektowania w administracji publicznej
Supervisor
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
zarządzanie projektami, procesy projektowe, niepowtarzalne przedsięwzięcie, administracja publiczna
Keywords in English
project management, project processes, unique enterprise, public administration
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa pod tytułem „Zarządzanie projektami oraz narzędzia wspomagające procesy projektowania w administracji publicznej”, skupia się na tematyce zarządzania projektami. Zostaje w niej poruszona problematyka, która otacza nas wszystkich a jednak pozostaje ona nadal mało widoczna. Problematyka pracy będzie obejmowała próbę ukazania istoty, wagi oraz złożoności podejścia projektowego w zarządzaniu. Powyższe elementy zostaną wskazane poprzez przybliżenie wybranych aspektów omawianego podejścia. Temat poniższej pracy został podjęty ze względu na swoją aktualność, która wynika z małej świadomości tego tematu w otoczeniu oraz istniejącej potrzeby jego poruszenia. Dodatkowo o jest on obiektem zainteresowań autora. Podstawowym celem poniższej pracy jest ukazanie wartości zarządzania projektami we współczesnym otoczeniu oraz pokazanie istniejącej możliwości rozwoju jednostek administracji publicznej pod kątem sposobu ich działalności. W niniejszym opracowaniu autor poszukuje odpowiedzi na postawiony przez siebie problem badawczy, który brzmi: Za pomocą jakich narzędzi zarządzanie projektami daje szansę na rozwój sposobu działania administracji publicznej? W celu uzyskania odpowiedzi na wyżej wymienione pytanie sformułowane zostały poniższe problemy szczegółowe zawarte w pytaniach: • Na czym polega istota i aktualność obszaru zarządzania projektami? • Jakie procesy wstępują w zarządzaniu projektami? • Jakie przejawy zarządzania projektami możemy zaobserwować w administracji publicznej? Zatem przedmiotem badania jest nowe podejście w zarządzaniu jakim jest zarządzanie projektami. Poznanie istoty projektu oraz zarządzania nim, z uwzględnieniem etapów będących jego składowymi. A także innych elementów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami, które stanowią jego integralną całość i ukazują jego skomplikowanie. Na całość pracy składają się trzy następujące rozdziały: 1. Charakterystyka projektu, 2. Procesy projektowania, 3. Narzędzia wspomagające procesy projektowania. Każdy z rozdziałów zawiera spójne ze sobą treści zmierzające do osiągniecia celu pracy oraz uzyskania odpowiedzi na przedstawione przez autora pytania badawcze. Poniższa praca ma charakter teoretyczny. Podczas jej tworzenia wykorzystywano następujące metody badawcze: analizę, syntezę, porównanie oraz wnioskowanie. Do wniosków pracy należy m.in. sformułowanie iż, wykorzystanie potencjału zarządzania projektami służy przede wszystkim do zwiększenia efektywności działań i poprawiania ich jakości. Co stanowi przykład ogromnej zalety omawianego nowego podejścia w zarządzaniu. Jednym z najważniejszych wniosków pracy jest zaobserwowany fakt, istniejącego trendu rozwoju kompetencji i sposobów działania w administracji publicznej związanego z zarządzaniem projektami. Z perspektywy dalszego rozwoju wskazanego stanu rzecz, wartościowym zabiegiem niniejszej pracy jest wskazanie odpowiedzi na główne pytanie badawcze.
File
  • File: 1
    Katarzyna_Drab_282900.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34591

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcab47236c39e4550bfbe1f5609c74113/
URN
urn:pw-repo:WUTcab47236c39e4550bfbe1f5609c74113

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page