Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analytical and experimental studies on a run irregularity of the rotor

Sebastian Adrian Tuz

Abstract

The problem addressed in the thesis concerns the analysis of the irregularity occurring in every rotational motion. The results of the research allowed to create an algorithm that enables for a design of a four-bar linkage, which motion corresponds to the irregularity of the rotor's run. For the purpose of theoretical results verification a test stand was also constructed and experiments were carried out. At the beginning of the work, noticing an insufficient description in the available literature, the importance and commonness of the problem was emphasized and the scheme of work was proposed. Next, the most important information about the aspect being the subject of the diploma was presented. Theoretical basics for the matters discussed in further parts of the work were presented. The extracted aspects are as follows: gas changes and engine cycles, kinematic analysis of mechanisms and analysis of dynamic measurements. Afterwards, computations refering to variable load torque of the crankshaft were made and the method for calculating four-bar linkage type mechanisms and selection of their parameters were proposed. This was to evaluate the possibilities of modelling the irregularity of motion by kinematic analysis. The concept of a stand for testing the four-bar linkage mechanisms was proposed. A model of the system used to perform the dynamic simulation was created. Next, the process of creating the test stand, problems related to its construction, applied solutions and inconsistency with the proposed concept were described. The previously proposed model was verified by measurements and the dynamic model has been indentified. Finally, the diploma thesis was completed with conclusions referring to the correctness of the proposed algorithm and calculations as well as to the applicability of the resultant model.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Adrian Tuz (FACME) Sebastian Adrian Tuz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analityczne i eksperymentalne badania nierównomierności biegu wirnika
Supervisor
Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Robert Zalewski (FACME/IMDF) Robert Zalewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2141
Reviewers
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Nierównomierność biegu, czworobok przegubowy, siła gazowa, pomiar wielkości dynamicznych
Keywords in English
Irregularity of motion, four-bar linkage mechanism, piston force, analysis of dynamic measurements
Abstract in Polish
Problematyką pracy jest przeprowadzenie badań dotyczących nierównomierności biegu, która występuje w każdym ruchu obrotowym. Wynikiem przeprowadzonych analiz i badań jest algorytm pozwalający na zaprojektowanie czworoboku przegubowego, którego ruch odpowiada nierównomierności biegu danego wirnika. Dodatkowo, skonstruowano stanowisko pozwalające na sprawdzenie otrzymanych wyników teoretycznych z doświadczalnymi. Na wstępie podkreślono istotność oraz powszechność problemu, zauważono niedostateczny opis w dostępnej literaturze oraz zaproponowano plan działania. Następnie opisano najważniejsze wiadomości dotyczące zjawiska będącego tematem pracy. Przedstawiono podstawy teoretyczne do aspektów poruszanych w dalszych częściach pracy wyodrębniając: przemiany gazowe i obiegi silników, analizę kinematyczną mechanizmów oraz pomiary wielkości dynamicznych. W dalszej części pracy przeprowadzono obliczenia dotyczące zmiennego momentu obciążeń wału korbowego, oraz zaproponowano sposób obliczeń mechanizmów typu czworobok przegubowy i doboru ich parametrów w celu oceny możliwości modelowania nierównomierności biegu poprzez analizę kinematyczną mechanizmu. Zaproponowano koncepcję stanowiska do badania zaprojektowanych czworoboków przegubowych i stworzono model układu przeznaczony do wykonywania symulacji dynamicznych. Następnie opisano proces budowy stanowiska, problemy związane z jego konstrukcją, zastosowane rozwiązania oraz porównano z założoną koncepcją. Zaproponowany model skonfrontowano z rzeczywistością dokonując pomiarów stanowiskowych, wykonano identyfikację modelu dynamicznego. Całość zakończono wnioskami odnoszącymi się do poprawności wykonanego algorytmu i obliczeń oraz stosowalności powstałego modelu.
File
  • File: 1
    257981_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30776

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcaac872d9d2c472c91c865b1586b97e5/
URN
urn:pw-repo:WUTcaac872d9d2c472c91c865b1586b97e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page