Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Pre-project of a training machine supporting parkour training

Kamil August Sulich

Abstract

The aim of the work was to develop a preliminary design of a machine supporting sports training of a person practicing parkur. The study presents and analyzes the problem of park exercises, describes what is Parkour and Freerun, what are the differences between these sports, the parkour philosophy, and basic tricks. Contemporary solutions were discussed, i.e. places where trainings are held, and what equipment is used for them. The second chapter presents the problem that the author of the work decided to solve, which guided him to set a specific goal and, consequently, to determine the scope of work. In the third chapter, a thorough analysis of the problem of park exercises was made. This chapter uses knowledge derived from the BA thesis, "Technique of performance and methodology of teaching basic Parkour techniques" by Bartłomiej Krzywicki, written at the Academy of physical education named after Jerzy Kukuczka in Katowice. This sport requires preparation, and preferably these preparations should be carried out in safe conditions on the training machine. practicing with the help of a machine designed at work, we develop, inter alia, the sense of balance, thigh muscles, calves, quadriceps and we become more courageous, shifting the limits of our fear of doing the exercise. It's written here about how to do the right exercises. The fourth chapter is a review of standards  and regulations related to devices for physical training with particular reference to the standards, "PN-EN 957-1 Stationary training equipment - Part 1: General safety requirements and test methods" and ,, PN-EN 16899 sports equipment and recreational equipment for Parkour safety requirements and test methods ", because these two standards refer to the project the most. The chapter on the review of contemporary solutions includes parkour parks, field spots and gymnasiums. The work presents the concept, initial design of the device, functional model and algorithm of machine operation. As the training machine bases its operation on the height adjustment of the beam by means of hydraulic cylinders, the eighth chapter presents the problem of adjusting their extension using the PID controller. A review of the existing microcontroller solutions was made, and the PID controller was programmed. This chapter was created thanks to the knowledge gained from the Theory of Machines and Fundamentals of Automatics. The initial design of the device together with strength calculations and selection of elements are presented. The penultimate chapter is the verification of the project at a selected location in Warsaw.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil August Sulich (FACME) Kamil August Sulich,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny maszyny treningowej wspomagającej trening parkuru
Supervisor
Tomasz Mirosław (FACME/ICME) Tomasz Mirosław,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2066
Reviewers
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Tomasz Mirosław (FACME/ICME) Tomasz Mirosław,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Parkur2. Maszyna treningowa3. Regulator PID4. układ hydrauliczny napędu hydrostatycznego
Keywords in English
1. Parkur2. training machine3. regulator PID4. hydraulic system of hydrostatic drive
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie wstępnego projektu maszyny wspomagającej trening sportowy osoby uprawiającej parkur. W pracy ukazano i przeanalizowano problem ćwiczeń parkurowych, opisano czym jest Parkour i Freerun, jakie są różnice pomiędzy tymi sportami, przedstawiono filozofię parkouru, oraz podstawowe triki. Omówiono współczesne rozwiązania, czyli miejsca gdzie odbywają się treningi, oraz jaki sprzęt jest do nich używany. W drugim rozdziale przedstawiono problem, jaki autor pracy postanowił rozwiązać, który pokierował go do postawienia sobie konkretnego celu i w konsekwencji do ustalenia zakresu pracy. W trzecim rozdziale dokonano dokładnej analizy problemu ćwiczeń parkurowych. Do rozdziału tego wykorzystana została wiedza zaczerpnięta z pracy licencjackiej,, Technika wykonania i metodyka nauczania podstawowych technik Parkour” autorstwa Bartłomieja Krzywickiego, napisana na akademii wychowania fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Sport ten wymaga przygotowania, i najlepiej te przygotowania przeprowadzić w bezpiecznych warunkach, na maszynie treningowej. Ćwicząc z pomocą zaprojektowanej w pracy maszynie rozwijamy między innymi zmysł równowagi, mięśnie ud, łydki, mięśnie czworogłowe oraz stajemy się bardziej odważni, przesuwając granice swojego strachu przed wykonaniem danego ćwiczenia. Napisano tu o tym jak wykonywać odpowiednie ćwiczenia. Czwarty rozdział to przegląd norm i przepisów związanych z urządzeniami do treningu fizycznego z szczególnym uwzględnieniem norm ,,PN-EN 957-1 Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” oraz ,,PN-EN 16899 sprzęt sportowy i rekreacyjny sprzęt do Parkour wymagania bezpieczeństwa i metody badań”, gdyż te dwie normy najbardziej odnoszą się do projektu. Rozdział o przeglądzie współczesnych rozwiązań obejmuje parkourparki, spoty w terenie oraz sale gimnastyczne. W pracy przedstawiono koncepcję, wstępny projekt urządzenia, model funkcjonalny i algorytm działania maszyny. Jako iż maszyna treningowa swoje działanie opiera na regulacji wysokości belki za pomocą siłowników hydraulicznych, w ósmym rozdziale przedstawiono problem regulacji ich wysunięcia z zastosowaniem regulatora PID. Dokonano przeglądu współcześnie istniejących rozwiązań mikrokontrolerowych, oraz zaprogramowano regulator PID. Rozdział ten powstał dzięki wiedzy wyniesionej z przedmiotu Teoria Maszyn i Podstaw Automatyki. Przedstawiono wstępny projekt urządzenia wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi i dobór elementów. Przedostatni rozdział to weryfikacja projektu w wybranym miejscu w Warszawie.
File
  • File: 1
    Projekt_wstępny_maszyny_treningowej_wspomagającej_trening_parkuru.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25977

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc9e317f9f5f24868bc79a1ba92c1b349/
URN
urn:pw-repo:WUTc9e317f9f5f24868bc79a1ba92c1b349

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page