Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project and realization of device to measurement of magnetostriction by the SAMR method

Damian Sęktas

Abstract

Efekt magnetostrykcji jest ważnym zjawiskiem fizycznym zachodzącym w materiałach ferromagnetycznych i ferrimagnetycznych, mający liczne zastosowania w nowoczesnej technice. Miarą zdolności materiału do ulegania efektowi magnetostrykcji jest współczynnik magnetostrykcji . Jednym spośród wielu sposobów jego pomiaru jest metoda SAMR (Small-Angle Magnetization Rotation), która bazuje na pomiarze kąta pomiędzy wektorem nasycenia magnetycznego , a wektorem przyłożonych naprꬿeń mechanicznych. W niniejszej pracy metoda ta została dokładnie opisana. Ponadto przedstawiono schemat układu realizującego pomiar współczynnika magnetostrykcji tą metodą. Omówiono budowę i działanie konstrukcji wsporczej, oraz budowę i sposób działania układu pomiarowego. Opisano sposób mocowania badanych próbek, oraz sposób przeprowadzania pomiaru i obliczeń. Dokonano serii pomiarów dla próbki ze stopu o nazwie handlowej FINEMET oraz dla próbki niklowej, w celu wyznaczenia ich współczynników magnetostrykcji. Wyniki otrzymane dla taśmy z miękkiego magnetycznie stopu FINEMET w stanie po odlaniu były zbliżone do wartości znanych z literatury, zaś wyniki dla pręta z niklu odbiegały od oczekiwań, ponieważ nie udało się uzyskać nasycenia magnetycznego przy pomocy dostępnego układu pomiarowego. Ponadto, otrzymane wyniki cechował duży rozrzut, co było spowodowane głównie użyciem jako przetwornika analogowo-cyfrowego karty dźwiękowej, w miejsce dedykowanej dla programu LabView karty sprzętowej wejścia/wyjścia.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Sęktas (FMSE/DCFM) Damian Sęktas,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Projekt i wykonanie przyrządu do pomiaru magnetostrykcji metodą SAMR
Supervisor
Tadeusz Kulik (FMSE/DCFM) Tadeusz Kulik,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-01-2010
Issue date (year)
2009
Internal identifier
IM-001389
Reviewers
Waldemar Kaszuwara (FMSE/DCFM) Waldemar Kaszuwara,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Halina Garbacz (FMSE/DMD) Halina Garbacz,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
MAGNETOSTRYKCJA, POMIARY WIELKOŚCI MAGNETYCZNYCH
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc9bf23a614da4d19b6e62b8908353239/
URN
urn:pw-repo:WUTc9bf23a614da4d19b6e62b8908353239

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page