Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Credit risk management in a selected bank. Analysis and evaluation

Edyta Jadwiga Wielgórska

Abstract

The aim of my diploma thesis was the analysis and assessment the credit risk management by the example of selected bank. It is a subject that concerns the issue of risk management with particular reference to a credit risk, which is the main risk appearing among the bank operations. The structure of my diploma thesis allows to demonstrate in particular the substance of the risk incurred by bank. My thesis begins with the theoretical chapters, the purpose of which is to structure the main concepts relating to bank operations and credit mechanism. The chapters include the description of fundamental definitions concerning the risk management in banking. The first chapter describes the essence of operations appearing in banking activities. The chapter provides the basic bank operations, with particular reference to credit operations. This section includes characterization and division of credit operations and describes the importance of crediting when it comes to banking activity. The succeeding chapter deals with bank risk and its main components. Moreover, there are presented the methods of risk measurement with the characteristic of the risk management process. The third chapter depicts a credit risk with its classification and reasons of appearing Chapter Four and Five present the process of credit risk management and present the reducing mechanisms. Chapter Four describes creditworthiness assessment, the legal forms of securing loans, credit monitoring and the rules of specific provisions establishment. Meanwhile, Chapter Five indicates the methods, which allow to reduce credit risk of a portfolio basis. The final chapter cites the process of credit risk managements of a selected bank. In this chapter, the author makes an assessment of creditworthiness for a retail client, together with simulation of loan repayment concluded by a selected bank customer. This chapter also presents a comparison of the risk management effects in recent years.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Jadwiga Wielgórska (FoM) Edyta Jadwiga Wielgórska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w wybranym banku. Analiza i ocena
Supervisor
Jan Monkiewicz (FoM/CFFS) Jan Monkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jan Monkiewicz (FoM/CFFS) Jan Monkiewicz,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Maria Gasińska (FoM/CFFS) Maria Gasińska,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ryzyko, ryzyko bankowe, ryzyko kredytowe, zarządzanie ryzykiem bankowym, zarządzanie ryzykiem kredytowym
Keywords in English
Risk, banking risk, credit risk, banking risk management, credit risk management
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza i ocena zarządzania ryzykiem kredytowym na przykładzie wybranego banku. Tematyka pracy dotyka zagadnień dotyczących kwestii zarządzania ryzykiem bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego, najważniejszego ryzyka występującego w działalności banku. Struktura pracy została skonstruowana w sposób, który pozwolił w znacznym stopniu przybliżyć istotę ponoszenia przez bank ryzyka. Pracę rozpoczynają rozdziały teoretyczne, których celem jest usystematyzowanie najważniejszych pojęć związanych z działalnością banków i procesem kredytowania. Zawierają one charakterystykę podstawowych definicji związanych z zarządzaniem ryzykiem w banku. Pierwszy rozdział traktuje o istocie operacji działalności bankowej. Przedstawione zostały w nim podstawowe operacje bankowe ze szczególnym uwzględnieniem operacji kredytowych. W tym rozdziale dokonano charakterystyki i podziału operacji kredytowych oraz opisano znaczenie kredytowania dla działalności bankowej. W kolejnym rozdziale scharakteryzowane zostało ryzyko bankowe oraz jego najważniejsze składowe. W tym rozdziale ukazano także metody pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego oraz scharakteryzowano proces zarządzania tym ryzykiem. W rozdziale trzecim scharakteryzowano ryzyko kredytowe, dokonano jego klasyfikacji oraz przedstawiono przyczyny występowania tego rodzaju ryzyka. W rozdziale czwartym i piątym omówiono proces zarządzania ryzykiem kredytowym oraz przedstawiono mechanizmy redukujące. W rozdziale czwartym omówione zostało badanie zdolności kredytowej, prawne formy zabezpieczania kredytów, monitoring kredytowy oraz zasady tworzenia rezerw celowych. Rozdział piąty natomiast opisuje metody ograniczania ryzyka kredytowego całego portfela. W ostatnim rozdziale opisano proces zarządzania ryzykiem kredytowym w wybranym banku. W rozdziale tym przedstawiono ocenę badania zdolności kredytowej dla klienta detalicznego wraz z symulacją spłaty zobowiązania kredytowego zaciągniętego przez wybranego klienta banku. Ten rozdział przedstawia również porównanie efektów zarządzania ryzykiem w ciągu ostatnich lat.
File
  • File: 1
    278640-Edyta_Wielgórska-Zarządzanie_ryzykiem_kredytowym_w_wybranym_banku_analiza_i_ocena.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27592

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc9ae9fe0f7bf4f19b95c66e8a4a8e973/
URN
urn:pw-repo:WUTc9ae9fe0f7bf4f19b95c66e8a4a8e973

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page