Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research and simulation of the process of grinding the granite block In order to choose the width of the punches

Cezary Adamkiewicz

Abstract

In this master thesis there was analyzed the process of compressing a block of rock by coaxial flat punches. The crushing process was performed by using three different widths of punches (2a = 2, 4 and 8 [mm]). The results showed that the width of the punch has an impact on the parameters of crushing process: the crushing operation, strength and failure mechanisms. The study was conducted on the stone blocks of granite. In this paper is also presented an influence of the length of the sample on the parameters of the grinding process. Six samples were analyzed. Their width were as follow: 2s = 500, 250, 124, 64; 32 and 16 [mm]. The tested material proved high variability of the strength parameters of compressed blocks. Another purpose of this paper was to simulate the process of compressing a block of rock, considered as a homogeneous substance (elastic model of the body, plane strain), by two flat punches. This issue imitates squeezing of the lumps in the workspace of some crushers. That’s why the results of relevant studies can be used to solve technical problems. The assumption was made that the process is conducted under the flat state of deformation. Solutions were obtained using the finite element method (FEM), which allowed to describe not only the strength but also the energy of crushing. Preliminary studies on granite have shown good agreement of theoretical and experimental results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cezary Adamkiewicz (FACME) Cezary Adamkiewicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badania i symulacja procesu rozdrabiania bloku granitowego w celu doboru szerokości stempla
Supervisor
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Zbigniew Żebrowski (FACME/ICME) Zbigniew Żebrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
67
Internal identifier
SIMR; D-1516
Reviewers
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Siła kruszenia, .2. Stemple płaskie współosiowe, .3. Mechanizmy zniszczenia, .4. Praca kruszenia
Keywords in English
1. Crushing force, .2. Punches flat coaxial, 3. Failures mechanisms., 4. Crushing energy
Abstract in Polish
W pracy dokonano analizy procesu ściskania bloku skalnego płaskimi stemplami współosiowymi. Kruszenie przeprowadzono przy trzech szerokościach stempli (2a = 2; 4 i 8 [mm]). Analiza wyników wskazała że szerokość stempla ma wpływ na parametry procesu kruszenia tj.: praca, siły kruszenia i mechanizmy zniszczenia. Badania wykonano na blokach skalnych przygotowanych z granitu. W niniejszej pracy przedstawiono też wpływ długości próbki na parametry procesu rozdrabniania. Analizowano sześć szerokości próbek (2s = 500, 250, 124; 64; 32 i 16 [mm]). Badany materiał wykazał się dużą zmiennością parametrów wytrzymałościowych ściskanych bloków. Kolejnym celem wykonanym w pracy było przedstawienie symulacji procesu ściskania bloku skalnego, rozpatrywanego jako ośrodek jednorodny (model sprężysty ciała, płaski stan odkształcenia), za pomocą dwóch współosiowych stempli płaskich. Omawiane zagadnienie odwzorowuje ściskanie brył w przestrzeni roboczej niektórych kruszarek i dlatego wyniki odpowiednich analiz mogą być wykorzystane w rozwiązaniu problemów technicznych. Założono, że proces przebiega w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Rozwiązania otrzymano wykorzystując metodę elementów skończonych (MES), co pozwoliło określić nie tylko siły, lecz także energię kruszenia. Przeprowadzone badania doświadczalne na granicie potwierdziły się z wynikami komputerowymi.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa Cezary Adamkiewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13626

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc98de3c1a8d741efbb7bdc88397d68c2/
URN
urn:pw-repo:WUTc98de3c1a8d741efbb7bdc88397d68c2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page