Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Constitutional Tribunal as the institution of the judiciary in Poland

Karolina Jasińska

Abstract

The Constitutional Tribunal is one of the most important state institution in the Republic of Poland. This body, according to the Constitution of the Republic of Poland, along with the courts of law and the Tribunal of State, belongs to the judiciary in Poland. The main task of the Constitutional Tribunal is to control the conformity of the subordinate normative acts with the basic law. The aim of this thesis is to determine the political position of the Constitutional Tribunal and its activity. The keynote of this work was an attempt to answer the question in what way this authority fulfills its function. To this end it was necessary to subject to analysis the main tasks done by the Constitutional Tribunal. The thesis was divided into four parts. The first chapter describes the history, system and structure of the Constitutional Tribunal. The entire second chapter was devoted to the presentation of the most important issue connected with the competence of this body. In the further part the proceedings before the Constitutional Tribunal will be presented. The last chapter is associated with the principles of rule and enforcement of judgements of the Constitutional Tribunal.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Jasińska (FASS) Karolina Jasińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej w Polsce
Supervisor
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Konstytucja, kontrola, organ, orzeczenie, prawo, sąd, Trybunał Konstytucyjny, ustawa
Keywords in English
Constitution, control, authority, judgement, law, court of law, the Constitutional Tribunal, act
Abstract in Polish
Trybunał Konstytucyjny jest jedną z najważniejszych instytucji państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Organ ten, wedle Konstytucji RP, wraz z sądami i Trybunałem Stanu należy do władzy sądowniczej w Polsce. Podstawowym zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest kontrola zgodności aktów niższego rzędu z ustawą zasadniczą. Celem niniejszej pracy jest określenie pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego oraz jego działalności. Myślą przewodnią pracy stała się próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób organ ten spełnia swoją rolę. W tym celu konieczne okazało się poddanie analizie głównych zadań wykonywanych przez Trybunał Konstytucyjny. Praca podzielona została na cztery części. Pierwszy rozdział opisuje historię, ustrój i strukturę Trybunału Konstytucyjnego. Cały rozdział drugi poświęcony został przedstawieniu najważniejszej kwestii związanej z kompetencjami tego organu. W kolejnej części zaprezentowane zostanie postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast ostatni rozdział jest związany z zasadami orzekania i wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
File
  • File: 1
    Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej w Polsce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13346

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc88cfefdff7241c9a9c3fae581f09a23/
URN
urn:pw-repo:WUTc88cfefdff7241c9a9c3fae581f09a23

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page