Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Dynamika osuwiska w Lachowicach na podstawie archiwalnych danych fotogrametrycznych

Krzysztof Karwacki

Abstract

Niniejsza praca poświęcona jest określeniu przydatności archiwalnych zdjęć lotniczych w badaniu dynamiki ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Lachowicach w województwie małopolskim. Do zbadania ruchu mas skalnych wykorzystano zeskanowane archiwalne zdjęcia lotnicze wykonane w roku 1977 i 2003 pozbawione współrzędnych środków rzutu oraz wykonane kamerą cyfrową zdjęcia z 2009 roku. Po wcześniejszym zidentyfikowaniu punków na wszystkich zdjęciach wykonanych w różnym czasie dokonano pomiaru osnowy na gotowym stereogramie zdjęć z 2009 roku. Takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć pomiarów współrzędnych punktów charakterystycznych w terenie widocznych na zdjęciach archiwalnych. W ten sposób zebrany materiał zdjęciowy sprowadzono do jednego układu współrzędnych pozwalając porównanie przemieszczeń w czasie. Korzystając z narzędzi dostępnych w cyfrowej stacji fotogrametrycznej INPHO wygenerowano chmury punktów ze zdjęć archiwalnych. W procesie automatycznej i manualnej filtracji uzyskano punkty leżące na powierzchni terenu, na podstawie których wygenerowano numeryczne modele terenu obrazujące powierzchnię obszaru osuwiska w roku 1977 i 2003. Poprzez odjęcie tych dwóch modeli uzyskano zmianę w profilu pionowym oraz jej zasięg przestrzenny. Analiza objętościowa w oprogramowaniu ArcGIS pozwoliła wyznaczyć obszary z ubytkiem i przyrostem mas skalnych oraz umożliwiła opisanie ich przy pomocy konkretnych wartości liczbowych. W górnej części osuwiska teren maksymalnie obniżył się o 12 metrów a ubytek mas skalnych sięga 178 tys. m3. W dolnej części osuwiska teren maksymalnie podniósł się o 17 metrów, a całkowity przyrost mas wyniósł 190 tys. m3. Druga ścieżka, opisująca zmiany wywołane osuwiskiem, polegała na pomiarze obiektów charaktery-stycznych występujących w jego granicach i na ich podstawie wyznaczeniu poziomych wektorów przemieszczeń. W wyniku tych działań stwierdzono, iż w części południowo - wschodniej przemieszczenia były większe niż w części centralnej co świadczy o różnej dynamice mas skalnych w obrębie osuwiska. Zaproponowane podejście do badania charakteru ruchu mas skalnych kompleksowo opisuje dynamikę procesów osuwiskowych i może być stosowane na innych aktywnych geodynamicznie obszarach.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Karwacki (FGC) Krzysztof Karwacki,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Zdzisław Kurczyński (FGC/DPRSISIS) Zdzisław Kurczyński,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zdzisław Kurczyński (FGC/DPRSISIS) Zdzisław Kurczyński,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Michał Kowalczyk (FGC/DPRSISIS) Michał Kowalczyk,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
zdjęcia lotnicze, automatyczne dopasowanie obrazów, numeryczny model terenu, osuwisko, geodynamika
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 15366

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc8820d4bfff346df8dcccde890c43519/
  URN
  urn:pw-repo:WUTc8820d4bfff346df8dcccde890c43519

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard