Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The conception of spatial and functional transformation of the Twarda Street souroundings in Warsaw

Joanna Aleksandra Fabiszewska

Abstract

The Bachelor’s Thesis describes the conception of spatial and functional transformation of the Twarda Street surroundings in Warsaw. The aim of the paper is to create a multifunctional space, taking into account the current trends in urban design and planning policy. The project is based on the analysis of the land and literature related to urban studies. The results of this research provide some support for designing a new conception of urban landscape. This paper is divided into four sections. First, the theoretical part defines basic concepts and shows overall information about the area studies. Then, the thesis examines the area, its history and urban structure. This part consists of text and graphics. The third section is devoted to the analysis of the area of interest and its surroundings. Based on the local and national data, the research consists of valorization of the space and analysis of cultural heritage, existing elements of urban landscape and planning policy. These studies indicate problems in urban structure which require transformation. In conclusion, the thesis defines guidelines for an idea of spatial and functional transformation. In addition, this part describes the design project. Main assumptions of the conception are: shaping legible borders of the historical space by creating new buildings, designing esthetic public spaces and reducing the traffic of passenger cars. This project attempts to find out a new character of the place and to connect it with its surroundings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Aleksandra Fabiszewska (FGC) Joanna Aleksandra Fabiszewska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja przekształceń funkcjonalno-przestrzennych terenu w rejonie ul. Twardej w Warszawie
Supervisor
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
obszar śródmiejski, modernizacja, problemy komunikacyjne, przestrzeń publiczna
Keywords in English
inner - city, city center, transformation, street design, public space
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa przedstawia koncepcję przekształceń funkcjonalno – przestrzennych terenu w rejonie ul. Twardej w Warszawie. Celem opracowania jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni śródmiejskiej przy uwzględnieniu współczesnych trendów urbanistycznych oraz obowiązujących regulacji prawnych. Projekt sporządzono na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz stanu faktycznego, które pozwoliły na uzyskanie wniosków, będących podstawą do opracowania koncepcji nowego zagospodarowania terenu. Praca została podzielona na cztery części. Część teoretyczna obejmuje rozdział drugi oraz część trzeciego. W rozdziałach tych zdefiniowano podstawowe pojęcia oraz przedstawiono informacje ogólne dotyczące terenu opracowania. W kolejnym etapie scharakteryzowano obszar na tle dzielnic pod względem historycznym, funkcjonalnym, przyrodniczym oraz komunikacyjnym. Dokonano także delimitacji obszaru opracowania. Część ta składa się z tekstu oraz załączników graficznych. Trzecią część przeznaczono na analizy ściśle związane z obszarem opracowania oraz jego otoczeniem. W ramach badań obszaru opracowania przeprowadzono: waloryzację przestrzeni, analizę dziedzictwa kulturowego, stanu istniejącego oraz uwarunkowań prawnych. Synteza powyższych analiz wskazała problemy w zagospodarowaniu terenu wymagające przekształceń. W ostatniej części zawarto wytyczne do przekształceń terenu, będące wynikiem wcześniej przeprowadzonych analiz. W części tej opisano projekt zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej pracy. Główne założenia projektu to: nadanie czytelnych granic historycznego przebiegu ulicy Twardej poprzez wprowadzenie nowej zabudowy oraz wykorzystanie zieleni miejskiej, stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej, ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego. Opracowana koncepcja jest próbą odnalezienia nowej tożsamości miejsca i powiązaniem jej z otoczeniem.
File
  • File: 1
    Tekst pracy inżynierskiej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4408

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc877647219384f4789e6df614740a849/
URN
urn:pw-repo:WUTc877647219384f4789e6df614740a849

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page