Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt ściany oddzielenia pożarowego

Magdalena Kubińska

Abstract

The work includes design wall separating the fire using the method isotherm 500 and calculations in a computer program ABC board. Because of the guidelines is specified minimum wall thickness, which was then dimensioned taking into account the temperature load of fire. The aim of this work is to design a reinforced concrete wall with fire resistance class REI 120, inside the warehouse. The work includes a theoretical section explaining the phenomenon of fire, assumptions concerning the method 500, the calculation of static-strength and the adoption of an additional protective layer of the wall. The theoretical part of the expanded explanation of issues by Eurocode fire, fire resistance characteristics of the concept, description of selected models of fire behavior and the impact of high temperatures on concrete and steel structures, and ways to protect against fire. At the end is a summary, bibliography, list of figures and tables in the work and list of figures architectural design
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Magdalena Kubińska (WBMiP) Magdalena Kubińska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Projekt ściany oddzielenia pożarowego
Promotor
Marek Kapela (WBMiP/IB) Marek Kapela Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Marek Kapela (WBMiP/IB) Marek Kapela Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Andrzej Dzięgielewski (WBMiP/IB) Andrzej Dzięgielewski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
ściana oddzielenia pożarowego, zjawisko pożaru, odporność ogniowa budynku.
Słowa kluczowe w języku angielskim
wall separating the fire, the phenomenon of fire, fire resistance of a building.
Streszczenie w języku polskim
Praca obejmuje projekt ściany oddzielenia pożarowego z wykorzystaniem metody izotermy 500 oraz obliczeń w programie komputerowym ABC Płyta. Ze względu na wytyczne określona została minimalna grubość ściany, która następnie została zwymiarowana z uwzględnieniem obciążenia temperaturą pożaru. Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie ściany żelbetowej o klasie odporności ogniowej REI 120, znajdującej się wewnątrz hali magazynowej. Praca zawiera części teoretyczną wyjaśniającą zjawisko pożaru, założenia dotyczące metody 500, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz przyjęcie dodatkowej warstwy ochronnej ściany. Część teoretyczną rozszerzono o wyjaśnienie zagadnienia pożaru wg Eurokodu, charakterystykę pojęcia odporności ogniowej, opis wybranych modeli przebiegu pożaru, a także wpływ wysokiej temperatury na beton i stal oraz sposoby zabezpieczania konstrukcji przed pożarem. W zakończeniu zawarto podsumowanie, bibliografię, spis rysunków i tabel w pracy oraz spis rysunków architektoniczno-konstrukcyjnych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    220924Magdalena Kubińska-praca dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 4369

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc824f164b6b9482c9576b10154ccfc34/
URN
urn:pw-repo:WUTc824f164b6b9482c9576b10154ccfc34

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony