Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of fire partition wall

Magdalena Kubińska

Abstract

The work includes design wall separating the fire using the method isotherm 500 and calculations in a computer program ABC board. Because of the guidelines is specified minimum wall thickness, which was then dimensioned taking into account the temperature load of fire. The aim of this work is to design a reinforced concrete wall with fire resistance class REI 120, inside the warehouse. The work includes a theoretical section explaining the phenomenon of fire, assumptions concerning the method 500, the calculation of static-strength and the adoption of an additional protective layer of the wall. The theoretical part of the expanded explanation of issues by Eurocode fire, fire resistance characteristics of the concept, description of selected models of fire behavior and the impact of high temperatures on concrete and steel structures, and ways to protect against fire. At the end is a summary, bibliography, list of figures and tables in the work and list of figures architectural design
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Kubińska (FCEMP) Magdalena Kubińska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt ściany oddzielenia pożarowego
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ściana oddzielenia pożarowego, zjawisko pożaru, odporność ogniowa budynku.
Keywords in English
wall separating the fire, the phenomenon of fire, fire resistance of a building.
Abstract in Polish
Praca obejmuje projekt ściany oddzielenia pożarowego z wykorzystaniem metody izotermy 500 oraz obliczeń w programie komputerowym ABC Płyta. Ze względu na wytyczne określona została minimalna grubość ściany, która następnie została zwymiarowana z uwzględnieniem obciążenia temperaturą pożaru. Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie ściany żelbetowej o klasie odporności ogniowej REI 120, znajdującej się wewnątrz hali magazynowej. Praca zawiera części teoretyczną wyjaśniającą zjawisko pożaru, założenia dotyczące metody 500, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz przyjęcie dodatkowej warstwy ochronnej ściany. Część teoretyczną rozszerzono o wyjaśnienie zagadnienia pożaru wg Eurokodu, charakterystykę pojęcia odporności ogniowej, opis wybranych modeli przebiegu pożaru, a także wpływ wysokiej temperatury na beton i stal oraz sposoby zabezpieczania konstrukcji przed pożarem. W zakończeniu zawarto podsumowanie, bibliografię, spis rysunków i tabel w pracy oraz spis rysunków architektoniczno-konstrukcyjnych.
File
  • File: 1
    220924Magdalena Kubińska-praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4369

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc824f164b6b9482c9576b10154ccfc34/
URN
urn:pw-repo:WUTc824f164b6b9482c9576b10154ccfc34

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page