Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The development of electronic banking on the example of ING Bank Śląski and Alior Bank

Daria Kaszubska

Abstract

The aim of this Bachelor’s Thesis, which theme is ”The development of electronic banking on the example of ING Bank Śląski and Alior Bank” was to cognise the secrets of electronic banking and how it developed and is expanding now, what users think about it and what kind of attitude to this have people who do not use it every day. This BA Thesis contains the results of the research which aimed to show the attitude of the respondents to electronic banking. The study was taken by the technique of diagnostic survey, while the questionnaire became its tool. The first chapter focuses mainly on basic terms connected with banking, not mentioning the electronic banking. There is a definition of banking developed on few definitions taken from the literature, furthermore the history of banking and the presentation of the basics such as types and functions of banks. The second chapter is a description of electronic banking - an attempt to define it, present its history, familiarise the reader with the forms and types of electronic banking and balance the traditional banking against electronic banking and also making a comparision of the two above. In turn, the third chapter of this BA Thesis is a brief description of how electronic banking has been subsumed in Polish law, then presenting the notion of risk and describing the connection between electronic banking and risk, whether the use of BE is safe, and if not, then what the risk it brings. Then, there are shown the benefits which accrue from using the electronic banking - both for the client and the bank. The fourth chapter focuses on mobile banking services offered by two banks - Alior Bank and ING Bank Śląski. Afterwards, the empirical part begins, in which the results of the research with their description and analysis are included. The group of interviewees who took part in the study was 55 people. The interviewees responded to 19 questions - 14 of them were directly related to banking, while the remaining four were questions about the age, education or place of residence of the respondent.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Daria Kaszubska (CESS) Daria Kaszubska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rozwój bankowości elektronicznej na przykładzie Alior Banku i ING Banku Śląskiego
Supervisor
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bankowość elektroniczna, rozwój, bank
Keywords in English
electronic banking, development, bank
Abstract in Polish
Celem powyższej pracy licencjackiej, której temat to „Rozwój bankowości elektronicznej na na przykładzie banku ING Bank Śląski i Alior Bank” było poznanie tajników bankowości elektronicznej oraz tego, jak ona się rozwijała oraz rozwija, a także tego, jak traktują ją jej użytkownicy oraz jaki stosunek do niej mają osoby, które na co dzień jej nie używają. W pracy tej zawarte zostały wyniki przeprowadzonych badań, które miały na celu pokazać stosunek ankietowanych do bankowości elektronicznej. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą techniki sondażu diagnostycznego, natomiast kwestionariusz ankiety stał się jego narzędziem. Rozdział pierwszy to skupienie się głównie na podstawowych pojęciach związanych z bankowością, nie skupiając się jeszcze na bankowości elektronicznej. Znalazły się tam chociażby definicja bankowości opracowana na podstawie kilku definicji zaczerpniętych z literatury, a ponadto historia bankowości oraz przedstawienie podstaw takich jak rodzaje i funkcje banków. Rozdział drugi to z kolei opis bankowości elektronicznej – próba jej zdefiniowania, przedstawienie jej historii, zapoznanie czytelnika z formami i rodzajami bankowości elektronicznej oraz zestawienie bankowości tradycyjnej z bankowością elektroniczną oraz porównanie dwóch powyższych. Z kolei trzeci dział powyższej pracy dyplomowej to krótki opis tego, jak bankowość elektroniczna została ujęta w polskim prawie, następnie przedstawienie pojęcia ryzyka oraz opisanie tego, jaki związek ma bankowość elektroniczna z ryzykiem, czyli czy korzystanie z BE jest bezpieczne, a jeśli nie, to jakie niesie ze sobą ryzyko. Następnie przedstawione zostały korzyści, które płyną z korzystania z bankowości elektronicznej – tak dla klienta, jak i dla banku. Natomiast rozdział numer cztery na początku skupia uwagę na usługach bankowości mobilnej oferowanej przez dwa banki – Alior Bank oraz ING Bank Śląski. Następnie zaczyna się część empiryczna, w której zawarte zostały wyniki badań oraz ich opis i analiza. Grupa ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu wynosiła 55 osób. Uczestnicy odpowiedzieli na 19 pytań – 14 z nich związanych było bezpośrednio z bankowością, natomiast pozostałe cztery to tzw. metryczka, czyli pytania o wiek, wykształcenie, czy miejsce zamieszkania respondenta.
File
  • File: 1
    1124431.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30594

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc8024396288a45a6a65457e4169d2c62/
URN
urn:pw-repo:WUTc8024396288a45a6a65457e4169d2c62

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page