Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on the usefulness of ash from sewage sludge incineration as a component of cement concrete

Artur Samól

Abstract

This thesis aims to study the basic properties of fly-ash from the sewage sludge incineration, coming from the “Czajka” sewage treatment plant and possibility of using it as a component of cement concrete. In result of sewage sludge thermal processing, there are created new types of post-production waste products that are not used in any reasonable way. The thesis was divided into two parts. The first presents the summary on properties of currently used fly-ash and requirements given in Polish standards related to using them in the production of building materials. Next, there was presented the process of sewage purification in the “Czajka” sewage treatment plant in Warsaw, where fly-ash, the subject of research, is created. The second part of the thesis discusses the research program and analyses the results of a study made within the thesis. The research part was divided into two stages: physicochemical research and resistance study. The physicochemical research allowed initial characterizing the properties of the analyzed fly-ash and classification, regarding the Polish standards. The chemical composition was studied, the density was marked, there was analyzed the granulometric composition, and the pozzolanic activity was examined. The resistance study aimed to determined the impact of the fly-ash on the properties of the cement mortar. The resistance tests to bending, squeezing and stretching allowed evaluating the impact of different content of the fly-ash on the cement mortar. The last chapter of the thesis is a summary of the carried research and evaluates if the examined fly-ash can be used as a component of the cement concrete.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Samól (FCE) Artur Samól,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Badania nad przydatnością popiołów ze spalania osadu ściekowego jako składnik betonu cementowego
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4685
Reviewers
Justyna Kuziak (FCE/ICE) Justyna Kuziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
zaprawa, cement, stacja termicznej utylizacji odpadów, oczyszczalnia, popiół lotny, wytrzymałość na ściskanie
Keywords in English
mortar, cement, station for thermal utilization of waste, fly-ash, resistance to squeezing
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu zbadanie podstawowych właściwości popiołów lotnych ze spalania osadu ściekowego, pochodzącego z oczyszczalni ścieków ,,Czajka”, oraz możliwości wykorzystania ich jako składnika cementu lub betonu cementowego. W wyniku procesu termicznego przekształcania osadu ściekowego powstają nowe rodzaje odpadów poprodukcyjnych, które nie są w żaden sensowny sposób zagospodarowywane. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej dokonano podsumowania wiedzy dotyczącej właściwości obecnie stosowanych popiołów lotnych oraz wymogów opisanych w polskich normach odnośnie ich stosowania w produkcji materiałów budowlanych. Następnie przedstawiono proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni ,,Czajka” w Warszawie, w której to właśnie powstają popioły lotne będące przedmiotem badań. W drugiej części pracy omówiono program badawczy oraz poddano analizie wyniki badań wykonanych w ramach pracy dyplomowej. Część badawcza została podzielona na dwa etapy: badania fizykochemiczne i badania wytrzymałościowe. Badania fizykochemiczne pozwoliły wstępnie scharakteryzować cechy analizowanego popiołu lotnego oraz sklasyfikować w odniesieniu do polskich norm. Zbadano skład chemiczny, oznaczono gęstość, przeanalizowano skład granulometryczny oraz zbadano aktywność pucolanową. Badania wytrzymałościowe miały na celu określenie wpływu popiołu lotnego na właściwości zaprawy cementowej. Próby wytrzymałościowe na zginanie, ściskanie i rozciąganie pozwoliły ocenić wpływ różnej zawartości popiołu lotnego na zaprawę cementową. Ostatni rozdział pracy jest podsumowaniem przeprowadzonych badań oraz oceną czy badany popiół lotny może być wykorzystany jako składnik betonu cementowego.
File
  • File: 1
    praca_inż-Samól_Artur-_223791.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11092

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc7ae28ef43b642d5be8d78ed2b39fae3/
URN
urn:pw-repo:WUTc7ae28ef43b642d5be8d78ed2b39fae3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page