Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Place of integration and concentration in area of Fort Bema in Warsaw

Joanna Magdalena Czekaj

Abstract

The subject of the study is a conceptual project of two library buildings, located in area of Fort Bema in Warsaw. The Fort is located in the Bemowo district, it is an area rich in greenery, under the care of conservationist. Area does not have zoning ordinances. This location is very attractive due to neighbourhood of historical building and wide park area. For this reason, housing development is dynamically developing around it. Currently, the Fort Bema is not managed, but it is one of the best preserved objects of this type. Abandoned buildings deteriorate due to atmospheric conditions, lack of regular maintenance and vandalism. Fort Bema, earlier named Fort P - Parysów, belong to the inner ring of the Warsaw Fortress (Twierdza Warszawa), its construction began in 1886. This area consist eight historical building, including one in ruin. In my work, I propose the possible development od fortress buildings and the supplementation of the two remaining non-existing embankments. The designed buildings were placed in a line of non-existing embankments, the floor plans are inscribed in the outline of the historic embankments. An important aspect during designing process was interaction between existing embankments and forts axis. As a result, new libraries were adjusted in height and overall dimensions to the existing buildings. There was two ways to emphasis the axis, one with high greenery and green pergolas od libraries. The form of the objects is a result of main idea of the project which is the contrast. The idea started with discussion about role of the light and shadow, their contrast with simultaneous cooperation. There would be no shadow without the light, and the other way round, without a shadow there would be no light. Only in this way, we are able to discover them fully. The same with the designed project, which after separating into individuals does not reflect its character, only when comparing with neighbour object creates a coherent whole. Building have analogous floor plans that are mirror images of one another and also are set on different floors. The building of the left library has a ground floor and a floor above, while the building on the right side has a ground floor and an underground floor. Not only the form is an expression of the contrast between objects, but also the way materials are used. The left library has completely glazed walls and a glass frame structure, whereas the right library has a glass roof supported on glass beams. The facilities are adapted to the disabled, children and the elderly people. Libraries are shaped to suit the needs of every potential user. Nowadays when people spend less and less time on reading, and more and more in the world of computers, it is very important that libraries can adopt to modern users. New trends show that it is valuable for this type of facilities to have a lot of open space, interesting architecture, that will encourage passers-by to enter, an informal atmosphere inside and the opportunity to choose from a variety of places designed for work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Magdalena Czekaj (FA) Joanna Magdalena Czekaj,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Miejsce skupienia i integracji w obrębie Fortów Bema w Warszawie
Supervisor
Jan Mazur (FA/DAUD) Jan Mazur,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1799/L
Reviewers
Jan Mazur (FA/DAUD) Jan Mazur,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Fort Bema, Warszawa, Biblioteka, Projekt koncepcyjny, Miejsce integracji i skupienia
Keywords in English
Fort Bema, Warsaw, Library, Conceptual project, Place of integration and concentration
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny dwóch budynków bibliotek zlokalizowanych na terenie Fortu Bema, w Warszawie. Fort znajduje się w dzielnicy Bemowo, jest terenem bogatym w zieleń, objętym opieką konserwatora. Obszar nie posiada MPZP. Lokalizacja ta jest atrakcyjna pod względem sąsiedztwa z zabytkiem oraz rozległym parkiem. Z tego powodu dynamicznie rozwija się wokół niego zabudowa mieszkaniowa. Obecnie Fort Bema nie jest zagospodarowany, jednakże jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu. Opuszczone budynki niszczeją pod wpływem warunków atmosferycznych, braku konserwacji i wandalizmu. Fort Bema, a wcześniej Fort P - Parysów, należy do wewnętrznego pierścienia Twierdzy Warszawa, jego budowę rozpoczęto w 1886 roku. Na swoim terenie posiada osiem zabytkowych budynków, w tym jeden w ruinie. W mojej pracy proponuję możliwe zagospodarowania budynków fortecznych oraz uzupełnienie dwóch pozostałych nie istniejących wałów. Projektowane budynki zostały umieszczone w linii niezachowanych wałów, rzutami wpisując się w obrys historycznych wałów. Ważnym aspektem podczas projektowania była interakcja z otaczającymi zachowanymi wałami oraz z istniejącą w forcie osią. W związku z tym nowe budynki zostały dopasowane wysokościowo i gabarytowo do istniejącej zabudowy. Podkreślenie osi zostało wykonane na dwa sposoby, zielenią wysoką oraz zielonymi pergolami bibliotek. Forma budynków wynikła z głównej idei projektu czyli kontrastu. Jest ona efektem wielu przemyśleń o roli światła i cienia, o ich kontraście przy jednoczesnej współpracy. Bez światła nie byłoby cienia, a bez cienia światła. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dostrzec je w pełnej okazałości. Tak samo jak projektowane założenie, które po rozdzieleniu na pojedyncze budynki nie oddaje swojego charakteru, dopiero przy porównaniu z sąsiednim obiektem tworzy nam się spójna całość. Budynki posiadają analogiczne rzuty, które są swoimi odbiciami lustrzanymi, a ponadto ustawione są na różnych kondygnacjach. Budynek lewej biblioteki posiada parter oraz piętro, natomiast budynek prawy parter oraz kondygnację podziemną. Nie tylko forma jest wyrazem kontrastu między obiektami, ale również sposób użycia materiałów. Czytelnia lewej biblioteki posiada całkowicie przeszklone ściany oraz szklaną ramową konstrukcję, z kolei mediateka prawej biblioteki ma przeszklony dach, który wsparty jest na szklanych belkach. Obiekty przystosowane są do niepełnosprawnych, dzieci oraz osób starszych. Biblioteki ukształtowane są tak, aby dopasować się do potrzeb każdego potencjalnego użytkownika. W obecnych czasach, gdy ludzie spędzają coraz mniej czasu na czytaniu, a coraz więcej w świecie komputerów, ważne jest, aby biblioteki potrafiły dopasować się współczesnych użytkowników. Nowe trendy pokazują, iż istotne jest, aby tego typu obiekty posiadały dużo otwartej przestrzeni, ciekawą architekturę, która zachęci przechodniów do wejścia, nieformalną atmosferę wewnątrz oraz możliwość wyboru spośród różnych charakterów miejsc pracy.
File
  • File: 1
    275696_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33072

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc716cba615fd4124be85c45080d103ba/
URN
urn:pw-repo:WUTc716cba615fd4124be85c45080d103ba

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page