Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Exhibition pavilion at the monastery of the Dominican Friars, 10 Freta Street in Warsaw

Monika Dorota Rygier

Abstract

The aim of this study is to develop the architectural and conservation concept of the pavilion exhibition pavilion at the 17th century monastery of the Dominican Friars located at 10 Freta Street in Warsaw. The project involves the creation of a new cubic capacity in place of the historical buildings originally adjacent to the monastery, and the conservation of nearby historical material. The church and the monastery of St. Jacek Odrowaz are a valuable monument on the map of the capital of Poland, witnessing numerous events important for the history of the city. Within its walls, during the Swedish Deluge, negotiations between Warsaw councillors and emissaries of Karol Gustaw took place. Over the centuries, its interior was twice transformed into a military hospital. It was the church on Freta Street in Warsaw that was called the "Monument to the Martyrs of the Uprising". It is also a witness to the development of architectural styles and existence of cultural minorities that once inhabited Warsaw. It is known for the most of the people as a place open to the faithful, with a rich pastoral offer. The aim of the project is to create the Museum of a Place - a space in which the visitor will learn about the history of the Freta Street friars. The exhibition will be extended to include the information on the genesis and charism of the Order of Preachers. Location in an architectural context is intended to create a background for historical matter, and a spirit filling the Dominican walls.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Dorota Rygier (FA) Monika Dorota Rygier,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Projekt pawilonu ekspozycyjnego przy klasztorze braci dominikanów, ul. Freta 10 w Warszawie
Supervisor
Marcin Górski (FA/DAHA) Marcin Górski,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1915/L
Reviewers
Marcin Górski (FA/DAHA) Marcin Górski,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA) Wojciech Wółkowski (FA/DPA) Wojciech Wółkowski,, Department of Polish Architecture (FA/DPA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
muzeum, adaptacja, zabytek, kościół, klasztor, Zakon Kaznodziejski, Dominikanie, historia, Nowe Miasto w Warszawie
Keywords in English
museum, adaptation, monument, church, monastery, Order of Preachers, Dominicans, history, New Town in Warsaw
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest opracowanie koncepcji architektoniczno-konserwatorskiej pawilonu ekspozycyjnego przy siedemnastowiecznym klasztorze braci dominikanów znajdującym się przy ulicy Freta 10 w Warszawie. Projekt obejmuje utworzenie nowej kubatury w miejscu historycznej zabudowy pierwotnie sąsiadującej z klasztorem, oraz konserwację pobliskiej zabytkowej materii. Kościół wraz z klasztorem pod wezwaniem Świętego Jacka Odrowąża, to cenny zabytek na mapie stolicy Polski, będący świadkiem licznych wydarzeń istotnych dla historii miasta. W jego murach podczas Potopu Szwedzkiego odbywały się rokowania pomiędzy rajcami warszawskimi, a emisariuszami Karola Gustawa. Na przestrzeni wieków dwukrotnie jego wnętrze przemieniono w wojskowy szpital. To właśnie kościół przy ul. Freta w Warszawie nazwano „Pomnikiem Męczenników Powstania”. Jest on również świadkiem rozwoju stylów architektonicznych, jak i obecności mniejszości kulturowych niegdyś zamieszkujących Warszawę. Większości znany jest jako miejsce otwarte na wiernych, o bogatej ofercie duszpasterskiej. Celem projektu jest utworzenie Muzeum Miejsca - przestrzeni, w której zwiedzający zapozna się z historią braci z ulicy Freta. Wystawa poszerzona zostanie o informacje dotyczące genezy i charyzmatu Zakonu Kaznodziejskiego. Umiejscowienie w kontekście architektonicznym ma za zadanie stworzenia tła dla zabytkowej materii, oraz ducha wypełniającego dominikańskie mury.
File
  • File: 1
    275736_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33045

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc6fb42eeaef549b8b78ccb35ac0cc261/
URN
urn:pw-repo:WUTc6fb42eeaef549b8b78ccb35ac0cc261

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page