Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of ultrasonic transducers condition based on nondestructive inspections performed on the piece of aircraft composite vertical stabilizer

Mateusz Stanisław Oszust

Abstract

The purpose of the thesis was finding a parameter that allows a quick evaluation of ultrasonic transducers condition without a need of exact parameters setting and doing any scans. First chapter focuses on describing the theoretical fundamentals. There are included information describing waves propagation and their physical properties, flaws detection and description of ultrasonic beam. Ultrasonic Testing was described – with what and how inspections are performed and how results are presented. Second chapter depicts the succeeding steps of realization of the research. The test stand, the test sample and the research procedures were presented. There was described the preliminary research, including its conclusions and results, which was done to evaluate the system possibilities before performing the essential research. There was described the essential research on the basis of which the results were acquired. Third chapter contains the results from the essential research – increments and waveforms of the signals, C-Scan Presentations and the measurements of surface areas of the made flaws. Fourth chapter focuses on the research results analysis: what kind of mistakes occurred during the realization of the research, what is the relevance of scanning resolution, how to interpret results from hardly detected flaws, which indications shall be classified as wrong ones, what kind of information does a radiofrequency signal give. The graphs of a function of transmitted wavelength were made, on the basis of which the conclusions were drawn. Fifth chapter depicts the final conclusions, due to which the thesis purpose was achieved.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Stanisław Oszust (FPAE) Mateusz Stanisław Oszust,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Ocena stanu głowic ultradźwiękowych na podstawie badań nieniszczących wykonywanych na fragmencie kompozytowego statecznika pionowego samolotu
Supervisor
Wojciech Grendysa (FPAE/IAAM) Wojciech Grendysa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
93 + zał.
Internal identifier
MEL; PD-4973
Reviewers
Wojciech Grendysa (FPAE/IAAM) Wojciech Grendysa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
badania nieniszczące, metoda ultradźwiękowa, głowice ultradźwiękowe
Keywords in English
nondestructive testing, ultrasonic testing, ultrasonic transducers
Abstract in Polish
Celem pracy było znalezienie kryterium pozwalającego dokonywać szybkiej oceny stanu głowic ultradźwiękowych bez potrzeby dokładnego ustawiania parametrów i wykonywania skanów. Pierwszy rozdział skupia się na opisie podstaw teoretycznych. Zawarte są w nim informacje opisujące propagację fal oraz ich własności fizyczne, wykrywalność wad i opis wiązki ultradźwiękowej. Opisana została metoda ultradźwiękowa – czym i jak wykonuje się badania oraz w jaki sposób przedstawia się wyniki. Drugi rozdział przedstawia kolejne etapy realizacji badań. Zaprezentowane zostało stanowisko badawcze i badana próbka oraz procedury podczas wykonywania badań. Opisane zostały badania wstępne, które wykonano, aby ocenić możliwości systemu przed przystąpieniem do wykonywania badania właściwego, wnioski i wyniki po nich. Opisane zostały badania właściwe, na podstawie których otrzymano wyniki. Trzeci rozdział zawiera wyniki z badań właściwych – wzmocnienia i przebiegi sygnałów, zobrazowania typu C oraz pomiary pól powierzchni wprowadzonych defektów. Czwarty rozdział skupia się na analizie wyników badań: jakie błędy wystąpiły podczas realizacji badań, jakie znaczenie ma rozdzielczość skanowania, jak interpretować wyniki z trudno wykrywanych defektów, które wskazania należy ocenić jako błędne, jakie informacje wynikają z przebiegu sygnału częstotliwości radiowych. Wykonano wykresy w funkcji długości nadawanej fali, na podstawie których wyciągnięto wnioski. Piąty rozdział przedstawia końcowe wnioski, dzięki którym zrealizowany został cel pracy.
File
  • File: 1
    276455_Mateusz_Oszust_-_Ocena_stanu_głowic_ultradźwiękowych_na_podstawie_badań_nieniszczących_wykonanych_na_fragmencie_kompozytowego_statecznika_pionowego_samolotu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31341

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc6f2b87d88f0462abcd6d0cf469b33b7/
URN
urn:pw-repo:WUTc6f2b87d88f0462abcd6d0cf469b33b7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page