Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of improvement of quality management system in a company produced food

Beata Markiewicz

Abstract

The title of dissertation is “The project of improvement of quality management system in a company produced food.” There are some aspects connected with quality and management system of it. The TQM implementation to a presented company is the best solution eliminated all mistakes appeared in its work. In addition, it is necessary to remember that nowadays in huge competitiveness, chance to have a lot of clients and profits have only those companies which can show a total reliability connected with fulfilling the contracts, and at the same time, providinggoods in the best quality. The quality management system supported by 5S, TPM, 5X Why provides the company high position. The company implemented proper management of people which gives the opportunity to develop, lets actively involve in improvement of system and clear determines responsibility and the way settlement workers has a chance to gain an excellent staff, aware, that every worker independently from position has an influence on the company. All the aspects are written in this dissertation. The first chapter on a quality introduction and its importance of companies competitiveness. There were presented bear the cost, which companies earmark to provide the quality. And primarily the expenses of low quality of goods. Chapters 2 and 3 on mainly systems of providing food quality and safety. There are GMP, GHP, HACCP and TQM systems. There were presented methods and tools supported quality: 5S, 5x Why, Deming`s circle and TPM. There were presented the views of the main authors of total quality management. Chapter 4 elaborating on a company where quality improvement system was projected. There was presented a story and dynamic developing. The company is well developed and has a lot of clients. That is why quality management system only requires the unification and small improvements which help to have many more profits and primarily improve internal and external clients satisfaction. The employee satisfaction is an aspect which the company has necessary improve because management is used by purposes and employees unceasing controls which introduces sometimes climate of fear and their dissatisfaction. Chapter 6 on a project of implementation of a comprehensive quality, there were presented next steps which company should make to effectively deploy in presented system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Markiewicz (FoM) Beata Markiewicz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia systemu zarządzania jakością dla przedsiębiorstwa produkującego żywność
Supervisor
Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Jakość, system zarządzania jakością, koszty jakości, analiza ryzyka, TQM, 5S, TPM, 5x dlaczego, Polska Nagroda Jakości, zarządzanie ludźmi, motywowanie pracowników,realizacja zamówień, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo pracy, usprawnienie systemu zarządzania jakością
Keywords in English
Quality, quality management system, quality costs, risk analysis, TQM, 5S, TPM, 5x why, Polish Quality Award, people management, employee motivation, food safety, work safety, improvement of quality management system
Abstract in Polish
Tytuł pracy brzmi: Projekt usprawnienia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkującym żywność. W pracy zostały przybliżone aspekty związane z jakością oraz systemem jej zarządzania. Wdrożenie TQM do przedstawionego przedsiębiorstwa jest najlepszym rozwiązaniem eliminującym wszystkie błędy pojawiające się w jego funkcjonowaniu. Dodatkowo należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach, w dobie ogromnej konkurencyjności, szansę na zdobywanie i utrzymywanie klientów, a co za tym idzie osiąganie zysków mają tylko przedsiębiorstwa, które mogą wykazać się całkowitą niezawodnością związaną z wywiązywaniem się z umów, przy jednoczesnym przekazywaniu produktów o jak najwyższej jakości. System zarządzania jakością w postaci TQM, wspomagany narzędziami takimi jak: 5S, TPM, 5x dlaczego, zapewnia przedsiębiorstwu wysoką pozycję na rynku. Przedsiębiorstwo wdrażając jednocześnie odpowiednie zarządzanie ludźmi, które daje możliwość rozwoju, pozwala aktywnie uczestniczyć w usprawnianiu systemu oraz jasno i wyraźnie określa odpowiedzialności i sposób rozliczania pracowników, ma szansę zyskać oddany i w pełni zaangażowany personel, świadomy, że każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska ma wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wszystkie te aspekty zostały uwzględnione w projekcie. Pierwszy rozdział poświęcony jest wprowadzeniu w pojęcie jakości oraz jej istotności w konkurencyjności przedsiębiorstw. Przedstawione zostały również koszty, jakie przedsiębiorstwo ponosi na zapewnienie jakości, a przede wszystkim jakie koszty ponosi przedsiębiorstwo w przypadku produkcji o niskiej jakości. Rozdział 2 i 3 poświęcony jest głównym systemom zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. Do systemów takich należą: GMP i GHP, system HACCP oraz TQM. Przedstawione zostały również metody i narzędzia wspomagające zapewnienie jakości, do jakich należą: 5S, 5x dlaczego, koło Deminga oraz TPM. Przedstawiono również poglądy głównych twórców kompleksowego zarządzania jakością. Rozdział 4 poświęcono omówieniu przedsiębiorstwa, w którym zaprojektowano usprawnienie systemu zarządzania jakością. Przedstawiono historię oraz dynamiczny rozwój. Przedsiębiorstwo jest bardzo dobrze rozwinięte i posiada wielu klientów, dlatego system zarządzania jakością, wymaga jedynie ujednolicenia i niewielkich usprawnień, które pomogą osiągać przedsiębiorstwu jeszcze lepsze korzyści i zyski, a przede wszystkim poprawi się zadowolenie klientów, nie tylko zewnętrznych, ale również wewnętrznych. Zadowolenie pracowników, jest aspektem, które przedsiębiorstwo koniecznie musi usprawnić, ponieważ stosowane jest zarządzanie przez cele oraz nieustanna kontrola pracowników, co wprowadza niekiedy atmosferę strachu i niezadowolenia wśród pracowników. Rozdział 6 poświęcony jest projektowi wdrażania kompleksowego zarządzania jakością, przedstawione w nim zostały kolejne kroki, jakie przedsiębiorstwo powinno podjąć, aby skutecznie wdrożyć przedstawiony system.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Markiewicz_Beata_270421.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 21897

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc6e12d4d70324fa0a2dc82f73135df98/
URN
urn:pw-repo:WUTc6e12d4d70324fa0a2dc82f73135df98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page