Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of distribution warehouse for hazardous materials of selected classes

Weronika Wardal

Abstract

The aim of the thesis is to design a distribution warehouse for hazardous materials of selected classes. As a part of this topic, the following aspects should be discussed: characteristics of selected hazardous materials along with the principles of their storage and transshipment, discuss the logistic task, shape the storage system and its dimension and evaluate it. The first chapter focuses on the description of selected assortment classes. Their characteristics, division criteria and packaging requirements in which the material should be transported are presented. The focus was also on the method and requirements for their storage and handling, in order to minimize the risks that the range of the assortment in question may cause. The second chapter contains a defined logistic task. It discussed the load forms of the assortment and their transformations, possible accumulation of cargo streams and the amount of annual trans-shipments at the entrance to the warehouse. The criteria for assessing the design solution were also distinguished. The values and assumptions adopted in this chapter were used to measure the designed object and specify the organization of the work. The third chapter contains information about the used technologies and the amount of material flow through the warehouse. Load devices and categories of human work have been also described in this chapter. The necessary sizes of storage space as well as elements of collective and personal protection which should be used in the facility were estimated. The flow of material is illustrated on the material flow card and the schematic drawing of the warehouse. All elements described in the third chapter made it possible to design the spatial layout of the warehouse. In the fourth chapter, the object has been dimensioned due to the number of employees and equipment needed. Calculations on the system and operating costs of the facility were done. These values show us the profitability of building such an object and provide the opportunity to make changes at the design stage, in order to minimize costs while maintaining appropriate quality. In the fifth chapter, technical and economic measures were calculated and hard-to-measure meters were described. The obtained values were analyzed. The diploma thesis is concluded with a summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Wardal (FT) Weronika Wardal,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt magazynu dystrybucyjnego materiałów niebezpiecznych wybranych klas
Supervisor
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
materiały niebezpieczne, magazyn dystrybucyjny, wózek widłowy, przepływ ładunków
Keywords in English
dangerous materials, distribution warehouse, forklift, material flow
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie magazynu dystrybucyjnego dla materiałów niebezpiecznych wybranych klas. W ramach tego tematu należy omówić następujące aspekty: charakterystykę wybranych materiałów niebezpiecznych wraz z zasadami ich przechowywania i przeładunku, omówić zadanie logistyczne, ukształtować układ magazynowy oraz zwymiarować go i dokonać jego oceny. W pierwszym rozdziale skupino się na opisie wybranych klas asortymentu. Przedstawiono ich cechy charakterystyczne, kryteria podziału oraz wymogi dotyczące opakowań, w których należy przewozić omawiany materiał. Skupiono się także na sposobie i wymogach dotyczących ich składowania i przeładunku, celem minimalizacji zagrożenia jakie może wywołać omawiana grupa asortymentu. Drugi rozdział zawiera zdefiniowane zadanie logistyczne. Omówione w nim zostały postacie ładunkowe asortymentu oraz ich przekształcenia, opisano możliwe spiętrzenia strumieni ładunkowych oraz określono wielkość rocznych przeładunków na wejściu do magazynu. Wyróżniono również kryteria oceny rozwiązania projektowego. Przyjęte w tym rozdziale wielkości i założenia wykorzystane zostały do wymiarowania projektowanego obiektu i określenia organizacji pracy. Rozdział trzeci zawiera informacje dotyczące wykorzystanych technologii oraz wielkości przepływu materiałów przez magazyn. Opisano wykorzystane urządzenia ładunkowe i kategorie pracy ludzkiej. Określono potrzebne wielkości przestrzeni magazynowych oraz elementy ochrony zbiorowej i osobistej, jakie należy zastosować w obiekcie. Przepływ materiału zobrazowano na karcie procesu przepływu materiałów i schematycznym rysunku magazynu. Wszystkie opisane w rozdziale trzecim elementy umożliwiły zaprojektowanie układu przestrzennego magazynu. W rozdziale czwartym dokonano zwymiarowania obiektu ze względu na liczbę potrzebnych pracowników i urządzeń. Obliczono nakłady na system i koszty eksploatacji obiektu. Wielkości te obrazują nam opłacalność budowy takiego obiektu i dają możliwość na etapie projektowania dokonać zmian, tak aby zminimalizować koszty przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej jakości. W rozdziale piątym obliczono mierniki techniczne i ekonomiczne oraz opisano mierniki trudno-mierzalne. Otrzymane wartości poddano analizie. Praca dyplomowa zakończona jest podsumowaniem.
File
  • File: 1
    274799_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31265

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc65ab9dc7f5545339cd2fddbcdc2d9c4/
URN
urn:pw-repo:WUTc65ab9dc7f5545339cd2fddbcdc2d9c4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page