Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the functioning and organization of the public transport hub

Tomasz Jakub Kołodziej

Abstract

The objective of this work was assess the functioning and the proposal for the reorganization of the public transport hub, which included three train stations: Warszawa Centralna (long distance railway station), Warszawa Śródmieście (suburban railway station) and Centrum (metro station). Assessment of the current status and variants of the reconstruction was made using the same five indicators, enabling them to compare with each other. These indicators were designed specifically for the purpose of this thesis. Indicators accounted the most important criteria, which should meet every public transport hub, that is: keeping spatial integration, good quality infrastructure, accessibility for persons with reduced mobility, ensuring the personal security of travelers and the readability of passenger information. Each of the indicators receives value from 0 to 1. The following diploma thesis has been offered three variants of solutions that improve situation in the transport node. They have been ranked In order of the degree of interference in the current construction layout (and the cost of such investment). Therefore, the option I envisaged only minor amendments such as replacement of floors and passenger information system. Option III envisaged the construction of two new tunnels that connect with each other station platforms. It was no surprise that the last solution gained the best grades, however, surprising were two other facts. First, each of the variants, regardless of potential financial expenses, which it brings, was radically improve the situation in the transport hub. This proves how little funds and time is required in this case to increase the comfort of travelers. The second surprise may be the fact that the indicator number 3 (responsible for adapting the public transport hub for persons with reduced mobility), receives the largest value not for option III, but for option II. This was due to the way of calculating this indicator. Perhaps this shows an incorrect construction of this indicator. The unquestionable conclusion is that the selected public transport hub needs immediate radical changes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Jakub Kołodziej (FT) Tomasz Jakub Kołodziej,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza funkcjonowania i organizacja wybranego węzła przesiadkowego
Supervisor
Gerard Krawczyk (FT/TCTI) Gerard Krawczyk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Gerard Krawczyk (FT/TCTI) Gerard Krawczyk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
węzeł przesiadkowy, węzeł komunikacyjny, transport publiczny
Keywords in English
transport hub, transport node, interchanges, public transport
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy była ocena funkcjonowania oraz propozycja reorganizacji węzła przesiadkowego, w którego skład wchodziły trzy stacje kolejowe: Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście i metro Centrum. Oceny stanu obecnego oraz poszczególnych wariantów przebudowy dokonano za pomocą tych samych pięciu wskaźników, co ułatwiło porównywanie wszystkich opcji ze sobą. System tych wskaźników skonstruowano specjalnie na potrzeby niniejszej pracy dyplomowej. Uwzględniały one najważniejsze kryteria, jakie powinien spełniać każdy węzeł przesiadkowy, tzn. zachowanie integracji przestrzennej, dobrą jakość infrastruktury podstawowej, dostępność dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej, zapewnienie bezpieczeństwa osobistego podróżnych, czy w końcu czytelność informacji pasażerskiej. Każdy ze wskaźników przyjmował wartości od 0 do 1, co zapewniło współmierność wszystkich ocen. W poniższej pracy zaproponowano trzy warianty rozwiązań poprawiających komunikację w węźle. Zostały one uszeregowane stopniem ingerencji w obecny układ budowlany węzła oraz tym samym koszt takiej inwestycji. W związku z tym, o ile wariant I zakładał tylko niewielkie zabiegi, takie jak wymiana posadzek oraz uzupełnienie systemu informacji pasażerskiej, to wariant III przewidywał już budowę dwóch nowych tuneli łączących ze sobą perony stacji. Nie było zaskoczeniem, które z rozwiązań zyskało najlepsze oceny, jednakże zaskakujące okazały się dwa inne fakty. Po pierwsze, każdy z wariantów – niezależnie od potencjalnych kosztów finansowych, jakie za sobą niesie – okazywał się diametralnie poprawiać sytuację przesiadkową w węźle. Dowodzi to tego, jak niewiele środków i czasu potrzeba w tym przypadku, aby zwiększyć komfort podróżnych przynajmniej w niektórych aspektach. Drugim zaskoczeniem może być tu fakt, że wskaźnik odpowiedzialny za przystosowanie węzła dla osób o ograniczonej mobilności, jako jedyny nie przyjął największej wartości dla wariantu III, ale dla pośredniego wariantu II. Spowodowane to było sposobem obliczania tego wskaźnika, a dokładniej znacznym skróceniem czasu przesiadek osób pełnosprawnych w stosunku do zmiany czasu przesiadek osób z ograniczeniami ruchowymi. Być może świadczy to o błędnej konstrukcji tego wskaźnika. Niewątpliwym wnioskiem jest jednak, że wybrany węzeł przesiadkowy potrzebuje natychmiastowych, radykalnych zmian.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Tomasz_Kołodziej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9831

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc5ef057611f24d7486e5f9c1e564f879/
URN
urn:pw-repo:WUTc5ef057611f24d7486e5f9c1e564f879

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page