Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System for demonstration of circular fringes ofequal inclination

Mateusz Maciej Zatorski

Abstract

This thesis applies to interference, that is one the most important phenomenon occurring in optics. However, due to a very wide range of this branch, the thesis focuses only on the small fragment of it, which are fringes of equal inclination. The goal of this engineering thesis was to design and construct a compact system for demonstration of circular fringes of equal inclination. This system will be mainly used during the lectures in optics at the Faculty of Physics, Warsaw University of Technology. Demonstration of fringes should be possible all over the place, so the system must be characterized by high mobility and have a relatively small size and light weight. The first part is a theoretical description of the issues related to interference. General principle of interference is presented and two major types of fringes are described. Additionally briefly discussed is the phenomenon of coherence of light. Further the idea of interferometry is presented, together with its applications and examples of several interferometers. At the end the thesis describes the Pohl interferometer being a base of the elaborated model. Experimental part is the documentation of all the steps taken during the realization of the subject. Starting from testing various sources and materials in the laboratory, by creating a computer model of the system, and ending with the construction and presentation of the finished demonstrator. All assumptions have been successfully completed and the constructed system performed its main task and is ready for use.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Maciej Zatorski (FP) Mateusz Maciej Zatorski,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Układ do demonstracji kołowych prążków jednakowego nachylenia
Supervisor
Andrzej Kołodziejczyk (FP/OPD) Andrzej Kołodziejczyk,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Petelczyc (FP/OPD) Krzysztof Petelczyc,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Andrzej Kołodziejczyk (FP/OPD) Andrzej Kołodziejczyk,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
optyka, interferencja, układ do demonstracji, prążki jednakowego nachylenia, koherencja, interferometria, interferometr Pohla, mika
Keywords in English
optics, interference, system for demonstration, fringes of equal inclination, coherence, interferometry, Pohl interferometer, mica
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa dotyczy interferencji, czyli jednego z najważniejszych zjawisk występujących w optyce. Jednak ze względu na bardzo szeroki zakres tej dziedziny, praca skupia się tylko na jej małym fragmencie, którym są prążki jednakowego nachylenia. Celem tej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie oraz skonstruowanie kompaktowego układu do demonstracji kołowych prążków jednakowego nachylenia. Układ ten ma być głównie wykorzystywany podczas wykładów z optyki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Demonstracja prążków powinna być możliwa w każdym miejscu, dlatego układ musi się charakteryzować dużą mobilnością oraz posiadać stosunkowo małe rozmiary i niewielką wagę. Pierwsza część pracy jest teoretycznym opisem zagadnień dotyczących interferencji. Przedstawiona jest ogólna zasada interferencji oraz opisane dwa najważniejsze typy prążków. Dodatkowo w skrócie omówione zostało zjawisko koherencji światła. Dalej opisano czym jest interferometria i jakie ma zastosowania, a także zaprezentowano kilka interferometrów. Na koniec opisany został interferometr Pohla, na którym oparty został cały układ. Część doświadczalna jest dokumentacją wszystkich kroków podjętych podczas realizacji tematu. Poczynając od testów różnych źródeł i materiałów w laboratorium, przez stworzenie komputerowego modelu układu, a kończąc na zbudowaniu i zaprezentowaniu gotowego demonstratora. Wszystkie założenia zostały pomyślnie zrealizowane, a skonstruowany układ spełnia swoje zadanie i jest gotowy do użycia.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Zatorski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10046

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc5ee6c216ca645328811aabc11c91131/
URN
urn:pw-repo:WUTc5ee6c216ca645328811aabc11c91131

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page