Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of distribution warehouse of dangerous goods selected classes

Maciej Sawicki

Abstract

Thea aim of the Engineering Thesis is to obtain a rational design solution on account of criteria: organizational rate, using volume rate, cost of crossing unit through the warehouse and cost of investment in one pallet place. Chapter 1 is about basic regulations concerning the storage and transport of dangerous goods ADR. Chapter 2 sets the logistic task of warehouse: creates assortment list, along with the loading form, presents the structure of orders, basic data and assumptions, determines daily and annual material flows. Chapter 3 presents the spatial shape of warehouse on technical drawing, sets operating parameters, presents functional areas, calculates capacity of the respective zones, the number of loading docks, shows means of internal transport, load flow of materials, card of warehouse process and sets fire load density and relative time duration of the fire. Chapter 4 dimensions warehouse: calculates execution time process tasks, effort their implementation, sets a schedule for implementing the tasks and based on that, calculates the necessary number of employees and equipment, expenditures on system and operating costs. Chapter 5 sets the value of rates and analyzes the results. Chapter 6 summarizes the assessment of the design solution and noted the conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Sawicki (FT) Maciej Sawicki,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt magazynu dystrybucyjnego materiałów niebezpiecznych wybranych klas
Supervisor
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
projekt, magazyn dystrybucyjny, materiały niebezpieczne, środki bezpieczeństwa
Keywords in English
project, distribution warehouse, dangerous goods, security measures
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej jest uzyskanie rozwiązania projektowego racjonalnego ze względu na kryteria: wskaźnik organizacyjny, wskaźnik wykorzystania kubatury, koszt przejścia jednostki przez magazyn oraz nakłady na miejsce paletowe. W rozdziale nr 1 przytoczono podstawowe regulacje prawne odnośnie składowania i transportu materiałów niebezpiecznych ADR. W rozdziale nr 2 określono zadanie logistyczne magazynu: stworzono listę asortymentową wraz z postaciami ładunkowymi, przedstawiono strukturę zleceń, podstawowe dane i założenia, określono dobowe i roczne przepływy materiałów. W rozdziale nr 3 przedstawiono ukształtowanie przestrzenne magazynu na rysunku technicznym, określono parametry użytkowe, omówiono obszary funkcjonalne, obliczono pojemności poszczególnych stref, liczbę doków przeładunkowych, , przedstawiono środki transportu wewnętrznego, rozpływy materiałowe, stworzono kartę procesu magazynowego oraz określono gęstość obciążenia ogniowego i względny czas trwania pożaru. W rozdziale nr 4 zwymiarowano magazyn: obliczono czas realizacji zadań procesu, pracochłonności ich realizacji, określono harmonogram realizacji zadań i na jego podstawie obliczono niezbędną liczbę pracowników i urządzeń, ponadto obliczono nakłady na system oraz koszty eksploatacyjne. W rozdziale nr 5 określono wartości wskaźników oceny oraz przeanalizowano ich wyniki. W rozdziale nr 6 podsumowano ocenę rozwiązania projektowego oraz odnotowano wnioski.
File
  • File: 1
    praca inż. Maciej Sawicki, 250292, WT PW.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9789

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc59f7d1da7db4120a71bfbfab9b4ab90/
URN
urn:pw-repo:WUTc59f7d1da7db4120a71bfbfab9b4ab90

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page