Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selection of the rationable distribution variant based on the example of selected company

Dominik Krzysztof Ziemczonek

Abstract

The subject of this thesis is to opt for a rational distribution variant based on the example of a selected company, which in this study is a bakery called "PIEKUŚ" originating from Inowrocław and delivering its products to clients in the Kujawsko-Pomorskie and Wielkopolskie voivodeships through the network of its own company stores, as well as to supermarkets. In order to do so, a network of collection points was defined on the basis of available information on the company's operation in the Kujawsko-Pomorskie and Wielkopolskie voivodeships, and then geographical distances between these points were determined. Knowing the demand for collection points and the load capacity of distribution vehicles and assuming an average speed of 45 km/h, the driving time between points was determined. The above data was used to determine the routes using program „Optymalizacja tras odwozu” by J.Leszczynski. For Variants I and II vehicles with different payload capacity were used – Iveco Daily and Eurocargo with isothermal insulation bodies. As a result of a different capacity of the vehicles, completion of the distribution requires different number of vehicles and the distribution route between the destination points is different, which are the values required to calculate the costs of the distribution process. This data is vital for the purpose of estimating the distribution costs, where fixed costs and variable costs may be distinguished. Fixed consist of the costs related to depreciation of the vehicles, insurance, as well as labor costs of the drivers and the dispatcher. Variable costs are calculated as the product of the sum of the kilometers travelled by all the vehicles and the cost of each kilometer which consists of fuel consumption costs, maintenance and minor repairs, brake pads and tires' replacement. The choice of a more favorable variant was made on the basis of lower total costs of both variants. In conclusion, more economically favourable variant is the one using Iveco Daily vehicles of a lower load capacity, which despite the greater number of vehicles required to complete the task, thus also higher fixed costs, results mainly from lower variable costs. Even though the permanent costs are higher in this variant, variable costs are lower which makes this variant more rational. The cost of travelling 1km in Variant II is over 50% higher than in Variant I, resulting from the costs of fuel consumption and maintenance which are higher in case of Iveco Eurocargo vehicles. Additional advantages of Variant I are such as the luck of taxes related to the possession of transportation vehicles or charges for using roads in the Via Toll system required for vehicles with GVW over 3500kg. Moreover, the company is not obliged to register driving time with tachographs, therefore it is not exposed to potential penalties related to driving time, while maintaining higher operational flexibility. Vehicles of the Iveco Daily type in comparison to vehicles with a higher payload are characterised by smaller external dimensions and a smaller turning radius, which is their advantage in urban logistics. Due to smaller dimensions they are able to reach places of limited height or where the road leads through places of limited carrying capacity, such as bridges and viaducts. Experience shows that companies operating in this industry, as well as those involved in the distribution of food, choose for their fleet vehicles with a GVW below 3500kg that can be operated by people with standard driver's license.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominik Krzysztof Ziemczonek (FT) Dominik Krzysztof Ziemczonek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wybór racjonalnego wariantu dystrybucji na przykładzie wybranej firmy
Supervisor
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Izdebski (FT/TSEL) Mariusz Izdebski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Logistyka, dystrybucja, koszty
Keywords in English
Logistics, distribution, costs
Abstract in Polish
Tematem pracy jest wybór racjonalnego wariantu dystrybucji na przykładzie wybranej firmy, którą w tym opracowaniu stanowi piekarnia PIEKUŚ wywodząca się z Inowrocławia i dostarczająca swoje produkty klientom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego za pośrednictwem sieci własnych sklepów firmowych, a także do supermarketów. W tym celu na podstawie dostępnych informacji na temat działalności firmy, zdefiniowano sieć punktów odbioru towaru na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego, a następnie wyznaczono odległości geograficzne pomiędzy tymi punktami. Znając zapotrzebowanie punktów odbioru oraz ładowność pojazdów dystrybucyjnych, a także zakładając średnią prędkość 45km/h wyznaczono czas jazdy pomiędzy punktami. Powyższe dane zostały wykorzystane do wyznaczenia przebiegu tras za pomocą programu „Optymalizacja tras odwozu” autorstwa J.Leszczyńskiego. W Wariancie 1 oraz 2 wykorzystane zostały pojazdy o różnej ładowności – Iveco Daily oraz Iveco Eurocargo z zabudowami izotermicznymi. W efekcie różnej ładowności porównywanych pojazdów, do realizacji zadania dystrybucyjnego konieczna jest inna liczba pojazdów oraz inny jest rozkład tras pomiędzy poszczególnymi punktami, które stanowią wartości konieczne do obliczenia kosztów procesu dystrybucyjnego. Spośród kosztów wyróżnione zostały koszty stałe - obliczone z uwzględnieniem amortyzacji, ubezpieczenia pojazdów, a także kosztów zatrudnienia kierowców oraz dyspozytora. Koszty zmienne zostały wyznaczone jako iloczyn sumy przejechanych przez wszystkie pojazdy dystrybucyjne kilometrów i kosztu pojedynczego kilometra, na który składają się koszty paliwa, przeglądów, napraw drobnych, wymiany klocków hamulcowych oraz wymiany ogumienia. Wybór wariantu bardziej korzystnego został dokonany na podstawie niższych kosztów sumarycznych obu wariantów. W podsumowaniu wariantem bardziej korzystnym ekonomicznie jest ten wykorzystujący pojazdy o niższej ładowności – Iveco Daily, co pomimo większej liczby pojazdów koniecznych do realizacji zadania, a tym samym wyższych kosztów stałych, wynika w głównej mierze z niższych kosztów zmiennych. Koszt przebycia 1km w Wariancie II jest o ponad 50% wyższy niż w Wariancie I, co wynika głównie z kosztów zużycia paliwa oraz kosztów przeglądów eksploatacyjnych, które dla pojazdu Iveco Eurocargo są zdecydowanie wyższe. Dodatkowymi korzyściami ekonomicznymi w Wariancie I jest brak konieczności uiszczania podatku od środków transportu czy opłat z tytułu wykorzystania dróg w systemie Via Toll, obowiązujących pojazdy o DMC powyżej 3500kg. Firma nie ma również obowiązku rejestracji czasu pracy kierowców za pomocą tachografów, tym samym nie naraża się na potencjalne kary związane z jego przekroczeniem, zachowując wyższą elastyczność operacyjną. Pojazdy typu prezentowanego tutaj Iveco Daily, w stosunku do pojazdów o większej ładowności charakteryzują się mniejszymi wymiarami zewnętrznymi oraz mniejszym promieniem zawracania, co stanowi ich przewagę w logistyce miejskiej. Ze względu na mniejsze wymiary, są w stanie dotrzeć w miejscach o ograniczonej wysokości lub gdzie droga prowadzi przez miejsca o ograniczonej nośności typu mosty i wiadukty. Jak pokazuje praktyka, firmy działające w branży, a także zajmujące się dystrybucją artykułów spożywczych, wykorzystują w swoich flotach pojazdy o DMC poniżej 3500kg.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_Dominik_Ziemczonek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28953

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc5383af33061448f8c24cacba236c36d/
URN
urn:pw-repo:WUTc5383af33061448f8c24cacba236c36d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page