Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt instalacji gazowej dla budynku usługowego

Łukasz Jakub Kowalczyk

Abstract

This diploma thesis is composed of two parts: theoretical and practical. In the theoretical part are discussed issues related to general information about natural gas, and also aboutgas pipelines and gas installations. The gas pipeline is defined and described all of its component parts, components and their specificity. Approximate solutions are technological and mounting connectors are presented, and also the legal guidelines and content related to this issue. All the elements of gas pipeline are described starting from the types of materials that are used in the construction, through the components of the reduction point or reduction-measurement point depending on installation size and scope of the power that is need to be delivered to the customer. There are also described the elements of reduction point asthe gas meters and regulators - their types and turndown. In this section, is also devoted much attention to a calculation system of installations, because it is the basis for the selection of diameters of pipes and fittings. The second part of thisdiploma thesiscontains a construction project of the low pressure gas installation in a commercial building - wedding house, located in the municipality of Załuski, district płońsk. This project is part of the descriptive associated with land development, as well as guidelines for the installation contractor, but also the calculation for the installation, under which they have been selected pipelines, fittings and elements of the reduction point and measurement, as a gas meter and regulator. The construction project includes calculation part and also the description of the investment - its characteristics, the impact on the environment, impact area, the indications for the contractor and the guidelines for occupational health and safety, and regulations (construction project is in line with the Building Law and related regulations).
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Łukasz Jakub Kowalczyk (WBMiP) Łukasz Jakub Kowalczyk Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Projekt instalacji gazowej dla budynku usługowego
Promotor
Jan Ircha (WBMiP/IB) Jan Ircha Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
15-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Aneta Krajewska (WBMiP/IB) Aneta Krajewska Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Jan Ircha (WBMiP/IB) Jan Ircha Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
gaz ziemny, projekt budowlany, instalacja gazowa, przyłącze gazowe, gazomierz, reduktor, punkt redukcyjny, obliczenia instalacji gazowych, rury stalowe, PE.
Słowa kluczowe w języku angielskim
natural gas, construction project, the low pressure gas installation, gas pipelines, gas meters, gas regulators, reduction point,calculation of gas installations, steel pipes, PE.
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca inżynierska składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej poruszane są zagadnienia związane z ogólnymi informacjami o gazie ziemnym, a także rozwinięty jest wątek przyłączy i instalacji gazowych. Zdefiniowane jest przyłącze gazowe, a także opisane wszystkie jego części składowe, elementy i ich specyfika. Przybliżone są rozwiązania technologiczne i sposób montażu przyłączy, a także zaprezentowano wytyczne prawne i merytoryczne związane z tym zagadnieniem. Opisane są wszystkie elementy przyłącza poczynając od rodzajów materiałów wykorzystywanych do ich budowy, poprzez części składowe, takie jak punkt redukcyjny czy redukcyjno-pomiarowy w zależności od wielkości instalacji i zakresu mocy jaka ma być dostarczana do odbiorcy. Opisane są elementy punktu, czyli gazomierze i reduktory – ich rodzaje i zakresowości. W części tej poświęcono też sporo uwagi tematyce obliczeń instalacji, ponieważ jest to podstawa do doboru średnic przewodów i armatury. Część druga zawiera projekt budowlany instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla budynku usługowego - dom weselny, zlokalizowanego w miejscowości Załuski na terenie gminy Załuski, powiat płoński. W projekcie znajduje się część opisowa związana z zagospodarowaniem terenu, a także wytycznymi dla wykonawcy instalacji, ale również obliczenia dotyczące tej instalacji, na podstawie których zostały dobrane przewody, armatura oraz elementy punktu redukcyjno-pomiarowego, czyli m.in. gazomierz i reduktor. Projekt budowlany zawiera prócz obliczeń część związaną z opisem inwestycji – jej charakterystyką, wpływem na środowisko i otoczenie, obszarem oddziaływania, wskazaniami dla wykonawcy oraz wytycznymi co do bezpieczeństwa i higieny pracy, a także regulacjami prawnymi(projekt budowlany jest zgodny z Ustawą Prawo Budowlane i pokrewnymi Rozporządzeniami).
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inżynierska_Łukasz_Kowalczyk.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11465

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc484fa9d882347729fde27a7097adea9/
URN
urn:pw-repo:WUTc484fa9d882347729fde27a7097adea9

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony