Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Identification of aircraft equipped with ADS-B system devices in the TMA Warsaw area

Kinga Zawadzka

Abstract

The purpose of the work was to analyze the level of aircraft equipment with the Automatic Dependent Surveillance - Broadcast system (ADS-B), which is a system that enables periodic broadcasting of information about the location of the aircraft. Analysis of the level of equipment includes both the analysis of ADS-B equipment declared in the flight plans, as well as the assessment of the number of ADS-B system devices activated during flights. To assess the actual equipment of aircraft in the ADS-B system equipment, a receiver consisting of a central unit (Raspberry computer) and programmable radio (SDR), capable of decoding signals sent on the frequency of 1090 MHz, was used. The first chapter presents justification for the choice of the diploma thesis topic and its purpose. The second chapter presents the theoretical foundations of the subject under examination, including the general principles of operation of the automatic surveillance system. Particular attention was paid to the technical aspects related to the transmission of information and the benefits of using the ADS-B system for operational use. The third chapter analyzes the legal acts in Europe and United States. Based on available reports made by organizations and state authorities, author made an analysis of the level of implementation of ADS-B ground stations and the level of aircraft equipment in the United States and Europe. The fourth chapter presents designs of the measurement appliance for receiving the ADS-B signal, detailing the equipment and software used. The fifth chapter sets out the methodological basis of statistical analysis. The methods of analysis of flight plans were determined and the basic assumptions of the equipment level analysis based on the data from the receiver were presented. The results of the analyzes are presented in the sixth chapter.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Zawadzka (FT) Kinga Zawadzka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Identyfikacja samolotów wyposażonych w urządzenia systemu ADS-B przebywających w obszarze TMA Warszawa
Supervisor
Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Krzykowska (FT/DTT) Karolina Krzykowska,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ADS-B, SDR, wyposażenie statków powietrznych, plan lotu, linie lotnicze
Keywords in English
ADS-B, SDR, aircraft equipment, flight plan, airlines
Abstract in Polish
Celem pracy była analiza poziomu wyposażenia statków powietrznych w system Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B), który jest systemem umożliwiającym okresowe rozgłaszanie informacji o położeniu statku powietrznego. Analiza poziomu wyposażenia obejmuje zarówno analizę deklarowanego w planach lotów wyposażenia w system ADS-B, jak i ocenę liczby uruchomionych urządzeń systemu ADS-B podczas lotów. Do oceny rzeczywistego wyposażenia statków powietrznych w urządzenia systemu ADS-B wykorzystano odbiornik składający się z jednostki centralnej (komputera Raspberry) oraz radia programowalnego (SDR), zdolnego do dekodowania sygnałów przesyłanych na częstotliwości 1090 MHz. W rozdziale pierwszym przedstawiono uzasadnienie wyboru tematu pracy dyplomowej oraz jej cel. W rozdziale drugim przedstawiono podstawy teoretyczne badanego zagadnienia, obejmujące ogólne zasady działania automatycznego systemu dozorowania. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty techniczne związane z przesyłaniem informacji oraz korzyści wynikające z zastosowania systemu ADS-B do użytku operacyjnego. W rozdziale trzecim dokonano analizy obowiązujących na terenie Europy aktów prawnych. Na podstawie raportów udostępnionych przez organizacje i władze państwowe, przeprowadzono analizę poziomu wdrożenia stacji naziemnych ADS-B i poziomu wyposażenia statków powietrznych w Stanach Zjednoczonych i Europie. W rozdziale czwartym przedstawiono projekty stanowiska pomiarowego do odbioru sygnału ADS-B, z wyszczególnieniem wykorzystanego sprzętu i oprogramowania. Rozdział piąty określa podstawy metodologiczne analizy statystycznej. Określono metody analizy planów lotów oraz przedstawiono podstawowe analizy poziomu wyposażenia na podstawie danych z odbiornika. Wyniki analiz zostały przedstawione w rozdziale szóstym.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Kinga_Zawadzka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31451

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc482708721eb46bb8f9b2bd0e064ab20/
URN
urn:pw-repo:WUTc482708721eb46bb8f9b2bd0e064ab20

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page